Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. února 2002 v 9.01 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji šestý jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Eva Fischerová - nemoc, Václav Grulich - lázeňské léčení, Ivana Hanačíková - hospitalizace, Monika Mihaličková - zdravotní důvody, Stanislav Němec - nemoc, Petr Pleva - nemoc, Olga Sehnalová - nemoc, Václav Brousek - úmrtí v rodině, Tomáš Kvapil - vážné rodinné důvody, Martin Starec - vážné rodinné důvody, Cyril Svoboda - setkání představitelů Evropské lidové strany ve Štrasburku a Oldřich Vojíř - zahraniční cesta.

Z vlády jsou dnes omluveni místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr - rekonvalescence, ministr zemědělství Jan Fencl - zahraniční pracovní cesta, a místopředseda vlády a ministr zahraničí Jan Kavan - oficiální zahraniční cesta do jihovýchodní Asie.

Dnes dopoledne budeme projednávat pevně zařazené body 171, 46 až 48, 73 a případně další návrhy zákonů v prvém čtení podle schváleného pořadu, tzn. od bodu 69.

Připomínám, že od 14 do 16 hodin se budeme věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení. Pro aktivní poslance sděluji, že jde o body 134, 136, 125 až 129, 131 až 133.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci procedurálně požádat Poslaneckou sněmovnu o jednu jedinou věc. Bod 85, sněmovní tisk 1180 - návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů - jménem předkladatelů beru zpět. Důvod je velmi jednoduchý. Zařazovali jsme tento bod na základě žádosti hejtmanů čtyř krajů tam, kde se nepodařilo k 1. 1. 2002 docílit vzniku krajských knihoven. Vláda nicméně mezitím v průběhu měsíce ledna tento problém ke spokojenosti krajů vyřešila, takže tento bod je v tuto chvíli nadbytečný, krajské knihovny v krajích Vysočina, Zlín, Pardubice a následně i v Karlovarském kraji jsou a budou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Je to bod 85, sněmovní tisk 1180, prvé čtení. Vzhledem k tomu, že jsme tento bod ještě neprojednávali, máte jako navrhovatelé právo vzít jej zpět. Tím je to vyřešeno, legislativa i organizační odbor nám upraví podle toho pořad schůze.

 

Přistoupíme nyní k bodu

 

171.
Řešení situace v letecké záchranné službě

 

O zařazení tohoto bodu požádal poslanec Pavel Severa. Prosím ho proto, aby se ujal slova a tento bod uvedl.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolil jsem si navrhnout tento bod s ohledem na vývoj zabezpečení letecké záchranné služby v České republice v tomto roce.

Musím říci, že letecká záchranná služba byla v minulých letech zajišťována několika subjekty, ať to byli státní i nestátní provozovatelé, a počátkem letošního roku řekl bych vinou nedostatečného smluvního zabezpečení letecké záchranné služby na části našeho území na Moravě nebyla provozována letecká záchranná služba v nočních hodinách.

Domnívám se, nebo jsem přímo přesvědčen, že je třeba se touto situací zabývat do budoucna a vytvořit koncepci celé letecké záchranné služby. Později bych pak vysvětlil, co všechno tato koncepce by měla obsahovat a čím by se měla zabývat.

Musím říci, že v průběhu několika týdnů, kdy došlo k nezabezpečení letecké záchranné služby v nočních hodinách na části území České republiky, probíhalo mnoho jednání, ať už mezi provozovateli, kteří měli toto zabezpečování v minulých letech na starosti, tak mezi Ministerstvem zdravotnictví. V tuto chvíli si vás dovoluji informovat, že bylo přijato jakési provizorní řešení, které je do 18. února t. r. nastaveno tak, aby mohla být noční letecká záchranná služby provozována.

Budu pak hovořit k dalším záležitostem, ale myslím si, že by bylo velmi vhodné, kdyby o vývoji této situace nás aktuálně informoval pan ministr zdravotnictví, a potom bych řekl něco k záležitostem koncepce do budoucna. A myslím si, že komise, která by se měla touto problematikou zabývat, bude komisí, která jednak pomůže analyzovat tento stav a pomůže odpovědět ať už Ministerstvu zdravotnictví, nebo nám všem na mnoho otázek.

V tuto chvíli si dovolím se svým slovem skončit a vzal bych si slovo později, kdy bych navrhoval konkrétní usnesení a navrhoval bych konkrétní body, kterými by se měla zabývat navrhovaná komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Poté se hlásí pan poslanec Chytka, pan místopředseda Ivan Langer a pan poslanec Zdeněk Švrček.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vás stručně seznámil se situací v letecké záchranné službě a s jejím řešením.

Česká republika má vzhledem k dopravní silniční síti, hustotě zdravotnických zařízení, charakteru krajiny a počtu obyvatel jednu z nejrozvinutějších sítí letecké záchranné zdravotnické služby na světě. Protože koncem roku 2001 vypršely smlouvy s provozovateli letecké záchranné služby, ve druhé polovině roku 2001 bylo vypsáno výběrové řízení na denní provoz letecké záchranné služby tak, jak je to obvyklé v zemích Evropské unie, např. v Německu.

Denní provoz zahrnuje primární zásahy v terénu. Noční provoz spočívá pouze v tzv. sekundárních letech, tj. v transportech z jednoho zdravotnického zařízení do druhého. Časová ztráta vzhledem k silniční přepravě je minimální, protože sanitní vozidlo obvykle vyjíždí od zdravotnického zařízení, vrtulník musí nejprve přiletět ze základny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP