(17.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsme v podrobné rozpravě ke sněmovnímu tisku 1210. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav, podle sněmovního tisku 1210."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 129 vyslovilo 106 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

68.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 /sněmovní tisk 1227/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od předchozího návrhu je tento návrh zákona opravdu novou záležitostí, která není vázána nějakými předchozími usneseními vlády či parlamentu. Jedná se o poskytnutí státní záruky za úvěr, na jehož základě České dráhy nakoupí nové moderní jednotky řady 471, kterými budou nahrazeny, jak je i popsáno v důvodové zprávě, velmi staré jednotky sloužící především pro příměstskou dopravu.

Tyto jednotky jsou již vyráběny Vagonkou ČKD, která nyní sídlí ve Vítkovicích a je výsledkem privatizace Vagonky Studénka, kde americká firma, resp. americký vlastník této firmy vyrábí nákladní vagony, zatímco výroba osobních vozidel byla převedena do Vítkovic. Pochopitelně, že vzhledem k finanční situaci ČD není možno, aby výrobce byl závislý pouze na vlastních příjmech ČD, ale ČD musí financování řešit cizími zdroji, tedy úvěrem. Vzhledem k jejich situaci banky požadují státní záruku. Zde u tohoto úvěru je situace rovněž odlišná, pokud jde o splácení. Motorové jednotky, stejně jako všechna ostatní tažná vozidla, vagony, se stanou po transformaci majetkem a. s. ČD a s tímto majetkem přejde na a. s. povinnost splácet úvěry. Nejen tento úvěr, ale i jiné úvěry, které byly čerpány na pořízení vozidel. A je nepochybné, že akciová společnost bude muset těmto svým závazkům dostát. Bude především věcí managementu ČD, ale i vlády, Ministerstva dopravy a spojů, aby již při přípravě transformace byly vytvořeny akciové společnosti takové podmínky, aby svým závazkům, a zdůrazňuji, že nejen těmto, které případně přijetím toho zákona vzniknou, mohly dostát.

Vezmeme-li v úvahu, že dnes generovaná ztráta ČD, která způsobuje jejich problémy s cash-flow, je zapříčiněna vlastně jen tím, že jim stát neuhrazuje ztrátu z osobní dopravy, myslím si, že se nemusíme obávat toho, že by dráhy svým závazkům nedostály. Je jasné na základě již uzavřené smlouvy mezi ČD a státem, že situace z minulých let, kdy jim stát neuhrazoval v plné výši ztrátu z osobní dopravy, se v příštích letech opakovat nebude. Tudíž České dráhy, a. s., budou schopny splácet tyto i další, v minulosti přijaté úvěry, které jsou spojeny bezprostředně s činností dopravce, a nikoliv s dopravní infrastrukturou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych opět jako zpravodaj k tisku 1227, což je vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471, opět zrekapituloval, že vláda na základě programu minimální obnovy parku vozidel Českých drah pro rok 2000 schválila pro státní organizaci ČD poskytnutí státní záruky na zajištění úvěru až do výše 930 mil. Kč, a to pro nákup pěti třívozových elektrických jednotek řady 471. Součástí této záruky je rovněž záruka za úroky a poplatky s úvěrem spojené. Banka, která úvěr garantovaný státní zárukou Českým dráhám poskytne, bude vybrána ve veřejné obchodní soutěži podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve svém stanovisku bych chtěl opět zdůraznit, že nemám ambici posuzovat věcně vládou projednaný program minimální obnovy parku vozidel ČD pro rok 2002, nicméně po prostudování důvodové zprávy a jejím srovnáním s textem zákona opět musím předkladateli položit následující otázky, přičemž odpovědi na ně budou pro mne opět vodítkem pro mé případné doporučení sněmovně.

Po složitých propočtech jsem došel k závěru, že ČD mají doposud profinancován nákup osmi třívozových souprav, taktéž na úvěr se státní zárukou. V této souvislosti bych se rád dozvěděl, jaké úvěrové náklady pro ČD pořízení těchto osmi souprav znamenalo. A dále, kdo úvěr na těchto osm souprav pro ČD poskytl.

A moje další otázka opět směřuje na pana ministra. Chci, aby sněmovně potvrdil, již pouze potvrdil, že navržená záruka opravdu slouží pro budoucí a. s. České dráhy pouze ke zlevnění nákladů na poskytnutí úvěru, nikoliv že by nastala situace, kdy by státní rozpočet musel za nově založenou akciovou společnost plnit, a tato sněmovna tak mohla toto riziko chápat jako minimální.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kapoun, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, samozřejmě odpověď patří panu ministrovi a já si nedovedu představit, že v tomto případě by úvěr nesplácela akciová společnost. To bychom potom celou transformaci odsouhlasili nějak podivně.

Já bych se na to chtěl podívat, ale z trošku jiné strany, z té strany poslance z regionu, kterého se to sice už přímo netýká, protože krajské uspořádání bylo jiné, ale v tom prvopočátku se ho to přímo týkalo.

Celý rok 1998 se hledalo řešení pro jeden z podniků Moravskoslezského kraje, pro ČKD Vagonka, a. s. Její odchod z mateřského podniku ve Studénce byl vynucen vlastně smlouvou, která byla uzavřena při vstupu zahraničního subjektu do podniku. Ten neměl zájem o tuto výrobu, tj. o výrobu vagonů pro přepravu osob. Jedná se o výrobu, která má poměrně velkou přidanou hodnotu v odborné práci našich dělníků a techniků. Pokud by se řešení nenašlo, tato výroba by v ČR zanikla. Řešení se našlo. Našlo se v přestěhování do nevyužitých prostor ve Vítkovicích. V závěru roku 2000 byl schválen typ příměstské jednotky EJŘ 471 s hliníkovou skříní a Českými dráhami bylo v souladu s kupní smlouvou předáno pět souprav, tj. 14 vozidel. S Českými dráhami byla podepsána smlouva na dodávku dalších osmi souprav v letech 2001 a 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP