(17.30 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Ptám se na to z toho důvodu, že od roku 2001 má financovat stavby dopravní infrastruktury Státní fond dopravní infrastruktury, nikoli státní rozpočet. Z důvodové zprávy mi také není jasné, jakou roli má Státní fond dopravní infrastruktury, resp. České dráhy při financování I. tranzitního koridoru hrát. Za koho tedy vlastně státní rozpočet bude ručit.

Moje další otázka by měla směřovat na pana ministra financí, ale využiji přítomnosti pana ministra dopravy, aby sněmovně sdělil, zda existuje explicitní splátkový kalendář Českých drah pro splacení státem ručených úvěrů, resp. zda si pan ministr za takovým splátkovým kalendářem před touto sněmovnou stojí. Pouze z takovéto informace lze totiž dovodit, zda tato sněmovna má úvěr zaručit za účelem zlevnění úrokových a úvěrových nákladů pro České dráhy, nebo zda se jedná o skrytou dotaci pro České dráhy. Jinými slovy - jaké je podle pana ministra riziko, že úvěr nebude splacen, a že tak nastane plnění ze státní záruky, což pro tuto sněmovnu by mělo být vodítkem pro uvědomělé rozhodnutí pro vývoj dluhové zátěže v následujících rozpočtových letech.

Tolik tedy moje základní zpravodajské otázky, do jejichž zodpovězení zatím nemohu sněmovně nic doporučit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že v žádném případě si nemyslím, že by v tomto případě mělo jít o nějakou skrytou dotaci Českých drah. Jsou to samozřejmě prostředky na dostavění a dokončení I. koridoru, tzn. čtvrtého evropského koridoru.

Podle modelu financování prvního národního koridoru se jedná o poslední úvěr a dofinancování tohoto v evropském měřítku velmi důležitého čtvrtého multimediálního koridoru Berlín - Praha - Vídeň. Tento úvěr ve výši 46 mld. euro, na který již byla uzavřena finanční smlouva mezi Českými drahami a německou komerční bankou, jeho čerpání je právě podmíněno schválením státní záruky. Prostředků bude použito na financování spolu se zdroji z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a se zdroji Evropské komise na všechny zbývající stavby koridoru. Mohl bych je tu vyjmenovat, ale ti z vás, kdo jsou zainteresováni, o tom vědí.

Velmi podstatné je zejména zabezpečení spolufinancování staveb Záboří, Přelouč, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová z již uzavřeného úvěru, protože tyto stavby spolufinancuje Evropská komise v rámci grantu ISPA, a to ve výši 50 % nákladů. Česká republika zastoupená ministrem financí České republiky uzavřela s Evropskou komisí příslušná memoranda o porozumění a zavázala se zajistit spolufinancování České republiky. V souladu s memorandy již Evropská komise poskytla z příslušných fondů část zdrojů. V případě, že by státní záruka nebyla Parlamentem České republiky poskytnuta, znamenalo by to, že Česká republika nesplní své uzavřené závazky vůči Evropské komisi, což poškodí nejen její dobré jméno, ale zřejmě přijde o 1,5 mld. korun v rámci grantu ISPA. Nechci dále zdůrazňovat prodloužení termínu výstavby atd.

Proto bych doporučoval, aby garance tohoto úvěru byla schválena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1210 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 136, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl v hlasování pořadové číslo 136 přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 112 a 4 byli proti. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dlužím vysvětlení, resp. odpověď na otázky pana zpravodaje.

Příjemcem úvěru, o který se zde jedná, jsou České dráhy, a to v souladu s již před několika lety uzavřenou smlouvou. Jde tedy jen o poslední tranši úvěru, na který již dříve byla uzavřena úvěrová smlouva, ale protože v průběhu financování byl přijat zákon o rozpočtových pravidlech, podle kterého nyní může být záruka poskytnuta již jen na základě zákona, vstupujeme tedy tímto zákonem do již rozběhnutého financování, do již dlouhodobě založených finančních vztahů.

Příjemcem úvěru jsou tedy České dráhy, a stát tedy tímto zákonem ručí za závazek Českých drah vůči financující bance.

Protože po nabytí účinnosti dnes schváleného zákona o transformaci Českých drah přejdou úvěry na financování dopravní infrastruktury na Správu železniční dopravní cesty, lze důvodně předpokládat, že tím, kdo bude úvěry splácet, bude již nikoli organizace a. s. České dráhy, ale státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Ale to je věc dalších jednání s financující bankou, protože takovýto převod nebo změna smlouvy nemůže být provedena jednostranným aktem.

Jakým způsobem bude to spláceno? Nepochybně se to bude splácet prostřednictvím buď Státního fondu dopravní infrastruktury, nebo Správou železniční dopravní cesty, která obdrží prostředky ze státního rozpočtu. Obě dvě varianty jsou možné. Je ale samozřejmé, že Správa železniční dopravní cesty, popř. České dráhy, pokud by ta splátka nastala v době, kdy ještě nebude provedena transformace, budou muset svými závazkům dostát jako ve všech jiných případech.

Pokud jde o to, aby to nebyla jenom skrytá dotace, mluvil tu o tom již kolega Kapoun. Je nepochybné, že financující banka velmi přísně dohlíží na to, aby financující prostředky byly použity v souladu s účelem, na který jsou poskytnuty, a při takovýchto projektech vždy si banka najímá organizaci, vybranou na základě výběrového řízení, která zde na místě vykonává dozor a dohlíží na to, aby prostředky nejen byly použity na účel v souladu s úvěrovou smlouvou, ale rovněž aby byly používány hospodárně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ti, kdo jezdí vlakem, asi si uvědomují, že osobní vlaky skutečně potřebují rekonstrukci nebo zavádění nových vozů - (Ze sněmovny se ozvala upozornění, že předmětem jednání je jiný sněmovní tisk.) Promiňte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP