Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. února 2002 ve 14.11 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji pátý jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny a srdečně vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádal pan poslanec Holáň - má náhradní kartu č. 17.

Sděluji současně, že o omluvení z dnešní schůze pro nemoc požádali poslanci Fischerová, Grulich, Hanačíková, Kučera, Mihaličková, Němec Stanislav, Pleva, Sehnalová. Z vážných rodinných důvodů se omluvili poslanec Kvapil, Orgoníková a Brousek, na zahraničních cestách jsou poslanci Cyril Svoboda a Vojíř. Z vlády jsou v zahraničí ministři Fencl, Kavan a na dalších záležitostech ministři Bureš a Lachnit. Pan ministr Grégr je ve stavu nemocných.

Opakuji znovu prosbu o klid. Vidím, že levice je zneklidněna politicky, tak více hovoří.

Na lavice vám byl rozdán přehled o zbývajících bodech schváleného pořadu. Vidíte, že jich je ještě poměrně dost, a abychom je během dvou týdnů stihli, prosím o maximální business life charakter našeho jednání.

Chci vás nyní informovat o závěrech své ranní porady s místopředsedy sněmovny a zástupci poslaneckých klubů. Dohodli jsme se - a já bych prosil, aby to bylo respektováno - že nebudou akceptovány procedurální návrhy na zařazování návrhů zákonů v prvém čtení na pevný termín. Čili jdou body tak, jak jsou ve schváleném programu schůze, a když nějaký vypadne, dostává se automaticky na konec pořadí.

Ve čtvrtek 7. února budeme jednat do 17 hodin, protože interpelace na předsedu vlády jsou již vyčerpány. Pan předseda je vyčerpán, takže na něho nemohou být interpelace.

Jak jsme již odhlasovali minulý týden, ve středu a ve čtvrtek, tj. zítra a pozítří, od 14 do 16 hodin se budeme zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení.

Zítra začneme - a prosím, abyste byli na to připraveni - nejdříve dvěma návrhy, které jsou bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů. Jde o body 134 a 136. Dále pak podle schváleného pořadí body 125 až 129 a 131 až 133.

Senát nám vrátil s pozměňovacími návrhy návrh zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk 912/5. Vzhledem k lhůtám doporučuji tento návrh zákona vrácený Senátem projednat ve čtvrtek 14. února jako první bod ráno. Prosím, abyste si to všichni uvědomili.

Pro dnešní den navrhujeme změnit pořadí pevně zařazených bodů, a sice přehodit body 173 a 22, neboli aby byly dříve volby našeho delegáta do Konventu než bod 22 ve druhém čtení.

Pokud nejsou námitky k těmto návrhům, které byly konsensuálně dohodnuty s předsedy nebo zástupci klubů, dal bych hlasovat o tomto svém návrhu jako celku.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 150 poslanců hlasovalo 141 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Táži se, zda má někdo jiný procedurální návrh nebo námět. Ne-li, budeme se věnovat dnes schválenému pořadu. Budeme se tedy nejdříve zabývat body 51 až 55, pak bodem 173 a potom bodem 22. Poté budeme pokračovat blokem návrhů zákonů v prvním čtení, tj. od bodu 63. Prosím, aby všichni, kterých se to týká, vzali toto na vědomí.

 

Dostáváme se k bodu

 

51.
Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 837/5/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení Senátu vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 837/6. Vítám mezi námi senátora Zdeňka Bártu a prosím, aby se za navrhovatele k tomuto usnesení Senátu vyjádřil ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat vaši pozornost. Jen bych chtěl připomenout, že jsme tento zákon zde projednávali velmi obšírně, padla celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž mnohé byly akceptovány, a zákon byl tímto sborem přijat velkou většinou hlasů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, to jste si usnadnil své vystoupení, takto stručně. Táži se, zda poslankyně Šojdrová se chce vyjádřit jako zpravodajka výboru.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážený pane senátore, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřila nesouhlas se zamítavým stanoviskem Senátu. Mohla bych zde s důvody, které Senát uvádí, polemizovat a jednotlivé důvody vyvracet. Dovolte ale, abych se omezila pouze na stručné konstatování, že zákon, jak ho schválila Poslanecká sněmovna, je významnou pozitivní změnou oproti stávající úrovni péče v ústavní a ochranné výchově. Na tomto svém stanovisku, které jsem jako zpravodaj výboru ve sněmovně přednesla, trvám a zároveň upozorňuji, že významným přínosem je také přijatý pozměňovací návrh, který umožňuje alternativní, nestátní formy, které mohou ústavní výchovu nahradit.

Proto prosím zde přítomné poslankyně a poslance, aby návrh Poslanecké sněmovny tak, jak byl již jednou přijat, podpořili.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se zpravodajky druhého výboru - pro sociální politiku a zdravotnictví - poslankyni Boháčkovou, jestli chce zaujmout stanovisko.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální a zdravotní politiku na svém zasedání doporučil tento zákon k přijetí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP