(Jednání opět zahájeno ve 14.57 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím vás o dostavení se do jednacího sálu. Přestávka na jednání uplynula, a proto otevírám další zbytek našeho jednacího dne.

Pan poslanec Pleva ještě vystoupí v podrobné rozpravě?

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych stáhl svůj návrh, který jsem dal, protože se domnívám, že chtít slyšet druhou stranu by měl především ten, kdo navrhuje odvolání radních, takže pokud pan kolega Mlynář bude chtít, tak tento návrh předloží sám. Já svůj návrh stahuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Čili není třeba radit jinému panu poslanci, co má navrhnout. Dobře, bereme na vědomí, že stahujete svůj návrh.

Rozhlížím se kolem, nevidím žádnou ruku, proto končím podrobnou rozpravu.

Dám hlasovat o návrzích, které zde byly předneseny. První návrh byl pana místopředsedy Langera, který jsem přečetl, a není třeba, abych ho opakoval, který je návrhem neodvolávat nebo nenavrhovat předsedovi vlády odvolat. Druhý návrh byl opačný pana poslance Mlynáře.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana místopředsedy Langera, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 146 poslanců 59 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mlynáře odvolat radu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 146 poslanců 44 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Musím konstatovat, že žádný jiný návrh usnesení nebyl předložen, a proto tedy končím projednávání bodu 170. Děkuji panu navrhovateli.

 

Nyní bych se znovu vrátil k bodu

 

57.
Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona o družstvu
/sněmovní tisk 1196/ - prvé čtení

 

Obecná rozprava byla přerušena v momentě blížících se interpelací na předsedu vlády po závěrečném slovu navrhovatele a před závěrečným slovem zpravodajky. Dal bych paní zpravodajce slovo, jestli si přeje vystoupit.

Prosím pana kolegu Bláhu, aby se posadil ke stolku navrhovatelů.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, milé dámy a pánové, dovolte mi, abych se v závěrečném slově vrátila k tisku 1196, k tisku, který navrhuje přijetí a projednání zákona o družstvu.

Ráda bych se vrátila k jednomu vystoupení, které zde včera zaznělo v rozpravě, a bylo to vystoupení pana ministra spravedlnosti. Pro ty kolegyně a kolegy, kteří nebyli přítomni a nemohli vyslechnout slova pana ministra, bych ráda v tuto chvíli zopakovala, že pan ministr uklidnil nejenom mne jako zpravodajku, ale myslím, že by mohl uklidnit všechny kolegyně a kolegy, kteří v tuto chvíli váhají, že není připravována řádná legislativa řešící problematiku družstev. Pan ministr nás všechny uklidnil, že v tuto chvíli je ve vládě projednávána rekodifikace obchodního a občanského zákoníku, která bude jako základní právní předpis řešit problematiku družstev, a já v tuto chvíli znovu opakuji návrh zpravodaje, který jsem přednesla při projednávání tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP