(15.10 hodin)
(pokračuje Křeček)

To, co zbývá, se vejde na jednu stránku A4 a podle mého názoru obchodní zákoník to velice dobře postihuje. Potřebujeme spíše zákon o bytových družstvech než cokoli jiného.

Nechci tvrdit, že některá ustanovení, kterou jsou v tom zákoně, by v Evropě nebyla známá anebo že by byla a priori špatná. Samozřejmě považuji za zvláštní, že by v bytovém družstvu měl jeden člověk pět hlasů a jeden by měl jeden hlas, ale v zásadě to nevylučuji. Je to možné, ale prosím vás - především o tom musíme vést nějakou diskusi. Není přece možné poslaneckým návrhem tak důležitou materii upravovat, od boku ji prostě střelit proti vůli vlády, jen tak ze dne na den.

Mluvíme-li o bytových družstvech, je velmi zvláštní a jistě i signifikantní, že se autoři zákona - opět zdůrazňuji, nejsou to předkladatelé - pokoušejí determinovat definici bytového družstva v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Zatímco dnes bytové družstvo je každé, které poskytuje bytové služby, podle tohoto zákona má být bytové družstvo jen takové, které má poskytování bytových služeb zapsáno jako předmět své činnosti. Pokud se nad tím zamyslíme, tak víme, že z této definice vyplývá, že bytovým družstvem může být i takové, které nemá žádné byty, ale má zapsaný předmět činnosti "správa bytového fondu", proč ne, to se nevylučuje. A pokud by v budoucnosti vláda poskytovala bytovému družstevnictví nějaké dotace, mohly by být poskytnuty i těm, kteří nemají žádné byty, protože jsou bytovými družstvy. Důležité je to, že předmět činnosti lze snadno změnit. Mohu vypustit z předmětu činnosti správu bytového fondu, mohu ji tam nově zavést, mohu ji vypustit, a tím pádem se ztratí ochrana bytového fondu, o které tady i pan předkladatel dlouze hovořil. Takže i v bytových družstvech mohou mít členové různý počet hlasů, i v bytových družstvech mohou mít jednotliví členové různé vklady atd. atd.

Domnívám se, že zákon není dobře připraven, a upozorňuji na stanovisko vlády, které ne že by říkalo, jak nám tvrdí třeba Svaz českomoravských bytových družstev, že se to vládě pouze nehodí, ale vláda také upozorňuje na to, že návrh zákona má řadu legislativně technických nedostatků, je terminologicky nesprávný, není přesně vymezen vztah ke správnímu řádu, jsou zavedeny legislativní zkratky, které nejsou dále používány, což snižuje srozumitelnost a jednoznačnost navržené úpravy. Jinými slovy, zákon je ledabyle legislativně zpracován. Nevím, proč bychom se před volbami pouštěli do úpravy tak složité a citlivé materie za situace, kdy stovky a tisíce družstevníků jsou ohroženy ve své existenci, a za situace, kdy sám předkladatel tvrdí, že chtěl pouze navodit diskusi k problematice družstevnictví. To je jistě záslužné, ale úpravou zákona podle mého názoru to rozhodně vhodné není.

Máme projednat 180 bodů, kolegyně a kolegové, a domnívám se, že diskuse navozena byla, ale nedomnívám se, že bychom se tímto zákonem, který by velmi poškodil naše občany, měli dále zabývat. Připojuji se k návrhu na zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan ministr Bureš.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu stručný. Dovolte mi jen dvě poznámky, jakkoli chápu zájem předkladatele o osud družstevnictví.

Chtěl bych za prvé rozptýlit chmury na čele paní zpravodajky. Probíhá a proběhla velmi obsáhlá diskuse odborníků, resp. všech, kteří chtěli svým respektovaným a odborným hlasem přispět, a to nad věcným záměrem občanského zákoníku. Ten vláda schválila a ten se stal podkladem přípravy paragrafovaného znění, které pokročilo tak daleko, že jsme nyní ve dvou třetinách. Tento občanský zákoník stojí na základní filozofii, že chce být jednou základní normou, stavebním kamenem našeho soukromého práva. Možná to přijde Poslanecké sněmovně opovážlivé, ale má ambici upravovat postavení všech osob v soukromém právu, fyzických i právnických, tedy i družstev. Tato koncepce stojí na tom, že obchodní zákon, dokonce jsme si dovolili už odejmout zákoníku jakýsi velkolepý přídech, bude jen přívěskem, který bude řešit to, co skutečně z povahy věci je doménou obchodních vztahů a co do základního stavebního kamene občanského zákoníku, u kterého bych byl rád, aby měl ambici být všeobecně přijatelnou a srozumitelnou normou, která přetrvá osud několika sněmoven, nepatří.

Poznámka druhá. Právnická osoba nemá ani ruce, ani nohy. Proto má své orgány, které jménem právnické osoby jednají a rozhodují. Největší nepřítel družstevnictví je neznámá osoba, kterou ale všichni známe a která se jmenuje "voni". Družstvo svými rozhodnutími, svými majetkovými a jinými úkony nedělá nic jiného, než že reprezentuje postoje a hlasy svého personálního substrátu, což jsou družstevníci. Velmi naléhavě bych varoval před idealistickými přístupy, které před sebou vidí jakousi vizi, že přepjatou ochranou postavení družstevníků, ačkoli proti nim stojí skutečně jen ti "oni" neboli "voni", je možné něčeho dosáhnout. Každé družstvo, které se pohybuje v režimu rámce hmotného práva, funguje tak, jak připouštějí jeho družstevníci. To je základní rámec, který je nepřekročitelný. Ve všech právních řádech pokus tyto vztahy vnitřním způsobem regulovat selhává a nepřináší ty efekty, které si předkladatelé slibují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo - prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Jan Bláha: Velice rád jsem si vyslechl vystoupení, která tu zazněla, ale jednu poznámku. Pokud stanovisko vlády bude hovořit o zapracování družstev v obchodním zákoníku, že to má v úmyslu, neměli bychom zde hovořit o občanském zákoníku. Chápu to rozlišení povinností i práv a chápu rozlišení ekonomické. Nicméně jen upozorňuji na některé drobnosti.

Pokud jde o to, a s tím bych asi polemizoval, že co si družstevníci dohodnou, to platí, tak potom se ptám, proč je tolik problémů, proč to musíme řešit ex post až u soudu a proč nepřipustíme, že i v řadě jiných zákonů dáváme vždy např. obsah rámcových stanov, že být musí a co musí být jejich obsahem? Ano, my tam možná jdeme o kousek dál, abychom právě předešli tomu, co se dneska děje. Známe to z řady právních sporů a mnohdy právě proher družstevníků, byť souhlasím s panem ministrem v tom, že družstevník by měl na svém začátku vědět, co koná a co činí, a věnovat se své účasti v družstvu jako takovém. S tím bych souhlasil. Ano, my nemůžeme stavět do podoby jakýchsi nájemníků někoho. To tak samozřejmě ani není, ale přesto myslím, že ty úpravy nejsou v tomto duchu špatné.

Pokud jde o připomínku citace stanoviska vlády k legislativně technickým zkratkám, upřesnění a jejich dalšího nepoužívání v textu, ano, to je chyba, za tu se omlouváme, je jich tam několik takových, ale všichni víme, že toto je to nejmenší, co je velice snadno odstranitelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, skutečně bych nechtěl brzdit průběh dnešního odpoledního jednání, protože do zahájení interpelací nezbývá mnoho času, ale přesto poslanecký klub sociální demokracie bude muset tuto záležitost ještě projednat před hlasováním o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě. Mám v tuto chvíli návrh, zda by bylo možné, aby se o této věci hlasovalo až zítra jako první hlasování ráno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP