(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
/sněmovní tisk 972/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Bureše. Pane ministře, vycházím z dojmu, že z pověření vlády máte vy uvést předložený návrh zákona, a proto vás prosím, abyste se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedo přijměte mou omluvu. Potřeby veskrze lidské mě donutily opustit zasedací místnost sněmovny.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, tzv. euronovela trestního řádu, jejíž druhé čtení je nyní před námi, má dva základní cíle. Jednak promítnout ty závazky, které ještě nebyly promítnuty do trestního práva hmotného a vyplývají z práva EU, jestliže mají trestněprávní obsah, do trestního zákona takovým způsobem, aby ČR byla schopná tyto závazky vstupem do EU plnit - to za prvé. Za druhé provést takové změny především ve zvláštní části trestního zákona, které jsou v současné době aktuální a u nichž není důvodu vyčkávat připravované rekodifikace trestního zákona. Některé z nich byly již obsaženy ve vládním návrhu zákona, kterým se mění trestní řád a trestní zákon, který Poslanecká sněmovna v roce 2003 (?) zamítla, ovšem do nyní předkládaného návrhu byly zařazeny jen takové změny, které nebyly v Poslanecké sněmovně nikterak zpochybňovány při předcházejícím projednání.

Jako vždy mohu říci, a nikdy jsem nestál před jiným úkolem, než že projednávání vládního návrhu v ústavně právním výboru bylo velmi korektní, vyústilo v usnesení, které máte před sebou a které předpokládá změny vyjádřené celkem v devíti bodech. Tyto změny jsou výsledkem diskuse v ústavně právním výboru, které respektuji, a neuplatňuji k nim žádné výhrady.

Mám tedy za to, že vzhledem k dosavadnímu projednávání je vhodné zákon propustit do dalších kol legislativního procesu ve sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme přikázali ústavně právnímu výboru v prvním čtení. Prosím paní poslankyni Kupčovou, aby uvedla názor výboru.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podala stručnou zpravodajskou zprávu o výsledcích projednávání tisku č. 972 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavně právní výbor se tímto návrhem zákona zabýval na své 93. schůzi dne 8. 11. 2001 a přijal usnesení č. 210, které jste obdrželi ve sněmovním tisku č. 972/1. Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a přijal k tomuto návrhu změny a doplňky, které jsou uvedeny pod bodem II, body 1 - 9 tohoto sněmovního tisku.

Tyto navrhované změny si dovolím stručně charakterizovat. Za nejpodstatnější navrhovanou změnu považuji návrh na vypuštění bodů 9 a 10 vládního návrhu zákona, které se týkají nově navrhovaného znění § 147 a 147a trestního zákona. Jeho účelem je postihnout neplacení všech druhů daní. Současná právní úprava se vztahuje jen na neodvedení daní plátcem a nevztahuje se obecně na jejich neplacení.

S návrhem ústavně právního výboru na vypuštění této nové úpravy souvisí i změna v názvu zákona, kde se navrhuje vypustit zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a návrh na vypuštění navrhované části II návrhu, která obsahuje změnu zákona o správě daní a poplatků.

Další významná změna je obsažena pod bodem 4 usnesení ústavně právního výboru, kterým se navrhuje vypustit body 5, 6 a 7 návrhu. Jedná se o zpřísnění trestních sazeb u trestného činu neoprávněného podnikání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Pane předsedo, vážení pane ministře, vážené dámy a pánové, souhlasím po změnách, které provedl ústavně právní výbor, s tím, aby návrh zákona byl přijat v té verzi, v jaké je předkládán Poslanecké sněmovně. Dovolím si navrhnout jen několik změn, které podle mého názoru souvisejí se zbytečným trendem této novely, a to je zpřísnění sankcí za nenastoupení vojenské služby.

Na jedné straně novela správně v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu v té věci konstatuje explicite, protože v soudní soustavě byl v tom spor, že není možné trestat za stejný trestný čin vícekrát, na druhé straně novela z nepříliš jasných důvodů zvyšuje trestní sankce za úmyslné nenastoupení základní vojenské služby nebo náhradní služby, a to v okamžiku, kdy tato vláda a většina v této sněmovně otevřeně mluví o potřebě profesionalizace armády, v okamžiku, kdy značné procento mladých lidí nenastupuje na vojenskou službu vůbec z důvodu ať už modrých knížek, nebo jiných způsobů obejití tohoto - tu menšinu, která je připravena na základní vojenskou službu, ještě zpřísňovat sankce v okamžiku, kdy chceme tuto základní vojenskou službu výhledově rušit, za nerozumné.

Proto navrhuji, aby v § 269, je to bod 35 novely, byl vypuštěn odst. 2 a odstavec 3 by zněl: Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Toto by byla jedna změna.

V § 272a, kde se jedná o nenastoupení civilní služby, vypustit druhý odstavec. Znamenalo by to jen to, že by nebylo posuzováno a přísněji trestně sankcionováno úmyslné nenastoupení s úmyslem navždy se vyhnout vojenské službě. Pokládám toto prokazování úmyslu za velmi problematické a zvýšení trestní sankce v tuto chvíli za chybné. Proto navrhuji tyto dvě změny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bendovi. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím s tímto jedním návrhem. Tím také končím celé druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Pan ministr zde zůstane, protože dnes je hlavní hvězdou pořadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP