(14.20 hodin)
(pokračuje Dostál)

Ale myslím si, že zájem některých poslanců to nevzbudí. Doufám, že alespoň o tom budou v čase voleb informovat své voliče. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, promiňte. Prosím zde poslance na pravé straně, aby umožnili normální průběh schůze, zrovna tak zde na straně levé, paní poslankyni bych moc prosil.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedo, dovolte, abych vám poděkoval za váš zájem o tuto problematiku. A nyní statistika.

Přátelé, exteriéry včetně hřbitovů. Počet ukradených předmětů v roce 2001 na hřbitovech je ve výši 842 kusů v ceně 13 mil. Kč, interiéry objektů sakrálního charakteru 985 ukradených předmětů v hodnotě 18 931 000 Kč. V muzeích, galeriích, knihovnách a v zámeckých objektech bylo spácháno 202 krádeží v roce 2001, kde byly zcizeny předměty ve výši 54 mil. Kč. V soukromém privátním sektoru, jako jsou byty, obchody, bylo odcizeno 195 předmětů kulturní hodnoty v ceně 3 882 000 Kč.

Přátelé, domnívám se, že tato čísla jsou alarmující. Myslím si, že budou zajímat i pana poslance Šplíchala, protože i v Praze se krade. Mohl bych posloužit konkrétními čísly.

Abychom zamezili nebo alespoň snížili počet těchto krádeží a následnému vývozu těchto ukradených předmětů do zahraničí, je prostě nutno přijmout tuto novelu. Stojím před vámi jako ministr kultury České republiky, jehož povinností, a legitimní povinností, je chránit kulturní dědictví České republiky. Proto jsem tady a proto vás prosím o podporu tohoto zákona.

Dostal jsem vyjádření výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V podstatě, až na nějaké maličkosti, souhlasím. Jsem rád, že napříč politickými stranami, s výjimkou jednoho pana poslance, poslanci tohoto výboru přistoupili k této novele velice konstruktivně.

Děkuji a věřím, že mě podpoříte.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přikázali jsme návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím zpravodaje výboru poslance Rozehnala o jeho slova.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych vás seznámit se způsobem a výsledkem projednávání této novely ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Napřed ke způsobu projednávání. Tato novela byla na programu našeho výboru čtyřikrát, než byla poprvé projednána, poté byla přikázána podvýboru pro kulturu, který po projednání ji vrátil výboru, který ji projednal s tímto výsledkem:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zpravodajské zprávě a rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, tisk 950, s těmito pozměňujícími návrhy. - Pozměňovací návrhy jste všichni dostali, je to výborový tisk, což znamená, že je proto nebudu opakovat.

To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Rozehnalovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo? (Nikdo.) Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dovoluji si přednést pozměňovací návrh, který se týká přílohy č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., a sice Seznamu předmětů kulturní hodnoty.

Navrhuji, aby se v oddílu III. - Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a další předměty vztahující se k působnosti církví a náboženských společností registrovaných v ČR - změnil bod 10 tak, že nový bod 10 zní:

10. betlémy dřevěné a kameninové a jejich části včetně betlémů lidových.

V oddílu IX. - Předměty z oboru etnografie - se bod 9. lidové betlémy vypouští a ostatní body se přečíslují.

Stručné zdůvodnění. Je to sjednocení, aby jeden předmět byl zařazen do jedné kategorie a nevznikaly problémy s označením původu a určení tohoto předmětu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Betlémy je nestandardní téma našich diskusí.

Dále se hlásí pan poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolil bych si přednést několik pozměňovacích návrhů k tomuto tisku:

1. § 5 upravit takto - nahrazuje body 7 až 9 tisku 950:

§ 5

(1) Odborná organizace je povinna vydat osvědčení do jednoho měsíce od doručení žádosti o vydání osvědčení odborné organizaci.

(2) Pokud se odborná organizace domnívá, že předmět kulturní hodnoty má nenahraditelný význam pro národní kulturní dědictví České republiky (dále jen "nenahraditelný předmět kulturní hodnoty"), osvědčení nevydá a žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1 postoupí ministerstvu. Současně s postoupením žádosti ministerstvu informuje odborná organizace vlastníka o této skutečnosti.

(3) Ministerstvo žádost postoupenou podle odst. 2 posoudí a v případě, že nejde o nenahraditelný předmět kulturní hodnoty, osvědčení vydá ve lhůtě jednoho měsíce od postoupení žádosti ministerstvu.

(4) Zjistí-li ministerstvo, že jde o nenahraditelný předmět kulturní hodnoty, osvědčení nevydá a ve lhůtě do jednoho měsíce od postoupení žádosti ministerstvu nabídne vlastníku odkoupení tohoto předmětu do vlastnictví státu za cenu obvyklou povaze předmětu.

(5) Kupní cena za předmět kulturní hodnoty musí být ministerstvem vlastníku uhrazena nejpozději do šesti měsíců od postoupení žádosti ministerstvu.

(6) Pokud ministerstvo neuhradí vlastníku předmětu kulturní hodnoty kupní cenu tohoto předmětu do šesti měsíců od postoupení žádosti ministerstvu nebo pokud ministerstvo ve lhůtě do jednoho měsíce od postoupení žádosti ministerstvu nenabídne odkoupení předmětu do vlastnictví státu za cenu obvyklou povaze předmětu, je ministerstvo povinno vydat osvědčení.

(7) Předmět kulturní hodnoty, na který bylo vydáno osvědčení k trvalému vývozu, není možné po dobu platnosti osvědčení prohlásit kulturní památkou.

2. V § 6 odst. 3 - bod 12 tisku č. 950 - slova "1 roku" nahradit slovy "5 let".

3. V § 7 odst. 4 - bod 13 tisku č. 950 - vypustit.

4. V § 8 odst. 1 písm. a) slova "§ 7 odst. 1, 3 a 4" nahradit slovy "§ 7 odst. 1 a 3".

5. § 8 odst. 2 - bod 15 tisku č. 950 - upravit takto:

"(2) Ministerstvo uloží pokutu až do výše desetinásobku obecné ceny předmětu kulturní hodnoty, maximálně však 5 milionů Kč, právnické nebo fyzické osobě, která vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení."

To je prosím všechno. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP