Stenografický zápis 43. schůze, 5. prosince 2001


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radim Chytka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1158/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


71. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


72. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Dalibor Matulka


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů /sněmovní tisk 1161/ - prvé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


74. Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Milan Zuna
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 14.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip


75. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová


76. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Dalibor Matulka


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001 /sněmovní tisk 1106/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. června 2001 /sněmovní tisk 1111/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Kohlíček


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 21. června 2001 /sněmovní tisk 1127/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Kohlíček


94. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 /sněmovní tisk 1113/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Nájemník


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20 /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze /sněmovní tisk 1128/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997 /sněmovní tisk 1129/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jiří Payne


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě, podepsaná dne 20. září 2001 v Oravském Podzámku /sněmovní tisk 1138/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001 /sněmovní tisk 1152/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Rudolf Tomíček


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Římě dne 11. října 2001 /sněmovní tisk 1153/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP