(10.00 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i já navrhuji změnu nabyvatele. Je to u objektu TZ Štitary, objekt č. 7113, kde je navržen nabyvatel Petro, Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze. Navrhuji změnu na Dům dětí a mládeže Znojmo, protože tato instituce má již velkou tradici ve Znojmě, chodí tam zhruba tři tisíce dětí a myslím si, že takové objekty, jako je Turistické zařízení Štitary, by měly jít do užívání těm, kteří doopravdy s dětmi ve větší míře pracují. A nejenom s dětmi katolickými, ale s dětmi všeobecného vyznání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ještě jednou se hlásí pan poslanec Eduard Vávra. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, jenom fakticky. Vedli jsme spor ve výboru, zdali je možné převádět nebo změnit nabyvatele na organizace jiné, než jsou uvedeny v přílohách. Bylo nám legislativou řečeno a skutečně jsme si to ověřili, když jsme to konzultovali s jinými právníky, zákon jednoznačně říká, že můžeme přijmout usnesení na návrh vlády. Tudíž můžeme v podrobné rozpravě vznést návrhy, které buď změní nabyvatele, pokud jsou uvedeni, jako že splnili, a je-li jich tam víc, můžeme změnit pořadí. Pokud tam nejsou uvedeni a chceme s tím něco udělat, musíme to vyřadit a také můžeme udělat vyřadit a nechat na další kolo. Nemůžeme dát pozměňovací návrh na nabyvatele, který vůbec není uveden v příloze. Jenom bych toto chtěl kolegům říci, protože takto podané pozměňovací návrhy budou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě pan poslanec Eduard Vávra, poté pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, z těchto důvodů, které uvedl pan poslanec Pleva, navrhuji objekt Češkovice vyřadit z tohoto programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil všechny navrhovatele, aby své návrhy předali písemně zpravodaji, aby on mohl poté zpracovat podklady i pro jednání výboru.

Po panu poslanci Skopalovi bude hovořit ještě paní poslankyně Svobodová, pak pan poslanec Kohlíček. Pana ministra bych poprosil o klid.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Rovněž jako můj kolega navrhuji u objektu č. 7113 Turistická základna Štitary návrh na vyřazení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Paní poslankyně Alena Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedající, děkuji vám i za to, že jste mně po deseti minutách marného hlášení se udělil slovo. Já bych si dovolila předložit dva návrhy. První by bylo usnesení Poslanecké sněmovny, usnesení, které by znělo takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje převod objektu Celnice, Bubenská 6, Praha 7, uvedené v příloze č. 1 část 3, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že nabyvatel je povinen po dobu nejméně pěti let respektovat uzavřené nájemní smlouvy s občanskými sdruženími Amavet a Brontosaurus."

Druhý návrh se týká přílohy č. 80, část 3, nemovitost v Albrechticích, Kondor-Kořez. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna uznala jako administrativně technickou chybu v záměně IČO a tím i splnění všech podmínek ze strany Sdružení Kondor-Kořez a zařazení tohoto sdružení do skupiny č. 1, tedy těch, které splnily podmínky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Já jsem přesvědčen o tom, že mám periferní vidění. Pokud se vám ovšem lidé hlásí přímo před lavicí, kdybyste využila písemné přihlášky, byla byste určitě na řadě první. Nyní bude hovořit pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že k danému tématu tady bylo řečeno mnoho pravdivých věcí, a proto je třeba veškeré návrhy, které směřují k tomu, aby nemovitosti byly užívány širším okruhem dětí a mládeže, pokud možno pod koordinací příslušných měst, aby byly takto užívány. Proto dávám návrh, aby k části 3, příloha č. 30 ÚZ Srbská Kamenice nebyla nabyvatelem Vyšší odborná a střední průmyslová škola stavební Děčín, ale Dům dětí a mládeže Děčín, občanské sdružení roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se již nikdo nehlásí, podrobíme hlasování návrh pana poslance Bohuslava Sobotky na přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy do doby nového projednání všech návrhů podaných v obecné i podrobné rozpravě ve výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 465 z přítomných 181 poslanců pro 143, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k pevně stanovenému bodu, kterým je bod č. 36, což je

 

36.
Vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění
/sněmovní tisk 776/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Ostatní bych požádal o zklidnění atmosféry ve sněmovně, i pana poslance Kopeckého.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, debata o důchodech, důchodovém systému obecně a debata o záměru oddělit systém od státního rozpočtu se vede ve sněmovně nepřetržitě již mnoho let. Vede se i v Senátu. Myslím si, že základní argumenty již byly mnohokrát zváženy a byly mnohokrát řečeny. Přesto mi dovolte, abych velmi stručně a jednoduše vysvětlil základní problém.

Důchodový systém je svou podstatou dlouhodobý a vyžaduje, aby se vyvíjel samostatně jako vysloveně dlouhodobá strategická záležitost. Žádný zásah do tohoto systému není schopen přinést výsledky dříve než za několik let a skutečně výrazné výsledky mohou vzniknout až v době střídání generací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP