(9.40 hodin)
(pokračuje Svobodová)

S vítězem řízení byla uzavřena nájemní smlouva a ostatní sdružení byla vyzvána, aby objekt vyklidila. Po dlouhotrvajících jednáních a personálních změnách ve výboru fondu nakonec nový výbor rozhodl, že obě sdružení mohou v objektu zůstat jako podnájemníci. Na základě nového výběrového řízení - to bylo toto poslední v roce 2001 - AMAVET a hnutí Brontosaurus podaly společný projekt, ve kterém respektují stávající nájemce, to je Junáka, a navrhly spoluvlastnictví tří subjektů v poměru užívaných ploch v objektu. S tímto nás dotyční seznámili, komise o tom tedy byla informována, včetně pana likvidátora. Bylo jim přislíbeno - vlastníkem má být Junák a k tomu bude připojena podmínka, aby bylo ponecháno stávající využití objektu po určitou dobu formou věcného břemene, aby tyto dvě organizace mohly po určitou dobu ještě v této budově setrvat. Bohužel se tak nestalo, komise o tom několikrát jednala, nakonec ale nepřijala žádný takovýto závěr ani usnesení.

Takže já bych jenom v závěru chtěla říci, že obě sdružení toto považují za křivdu, protože jedenáct let zajišťovala chod budovy a investovala do této budovy nemalé prostředky. Společně vybudovala v podkroví budovy Klub talentované mládeže, z větší části dobrovolnou prací, a vložila téměř jeden milion, který získala z grantů ministerstva školství. Považuji to tedy za zvláštní situaci, kdy dochází k diskriminací členů jednoho sdružení vůči členům jiného sdružení.

Já bych si pak dovolila předložit pozměňovací návrh, zda by sněmovna byla ochotna tuto situaci nějakým způsobem napravit.

Druhý případ je z části 3 materiálu vlády a týká se nemovitosti Albrechtice v Jizerských horách, kde na prvním místě je uveden nabyvatel Kondor, který údajně nesplnil, a druhý je Junák, který splnil. U Kondoru je trochu pikantní situace, protože tady jde jakoby o dvě organizace - jde tady o střešní organizaci Kondor a její organizační článek KOŘES. Tady došlo k určité záměně mezi střešní organizací a organizačním článkem, kterým je KOŘES, šlo tady o otázku notářsky ověřeného IČO. Dávám Poslanecké sněmovně ke zvážení - představitelé skupiny KOŘES se domnívají, že kdyby k této záměně nedošlo, měli by splněny všechny podmínky, byli by tudíž zařazeni do první skupiny a mohli být vítězi. Tato skupina byla navíc vybrána proto, že předložila zcela nejkvalitnější projekt ze všech předložených projektů.

Zatím děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyně. Dále bude hovořit paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem měla možnost pracovat ve výběrové komisi, měla jsem možnost se seznámit se všemi projekty, které nakonec uspěly, ale i s těmi, které jsme zvažovali. Také já jsem měla v mnoha případech jinou představu o tom, kdo by měl ve výběrovém řízení uspět. Ale tak jako v každém výběrovém řízení, i tady zůstává mnoho těch, kteří uspokojeni nejsou. Nakonec komise musela rozhodnout a podat vládě v daném termínu, který byl poměrně krátký na tak vážnou problematiku, návrh, abychom mohli k převodu vůbec přistoupit.

Já se chci jenom zeptat zástupce politické strany, která tady nyní tuto dohodu zpochybňuje a navrhuje vyřazení objektů, které komise navrhla pro převod Mladým sociálním demokratům, proč takto zásadní výhrady neuvedl již při rozhodování ve výběrové komisi. Já sama jsem pro dva z uvedených objektů, které nakonec komise rozhodla přiřadit Mladým sociálním demokratům, nehlasovala, ale přesto dohodu zpochybňovat nebudu, neboť se jednalo o právoplatné rozhodnutí výběrové komise. Toto sdružení splnilo podmínky výběrového řízení, komise rozhodla, vláda předložila. Proto nehodlám zpochybňovat tento maximální průnik názorové plurality, která ve výběrové komisi byla.

Chci jenom uvést to, že je mi líto, že vláda nevyužila své možnosti a nenavrhla k převodu ještě dalších pět objektů, které mohla, protože byla sdružení, která splnila podmínky výběrového řízení, a jsou uvedeny v usnesení vlády jako objekty pod č. 78 - 83. Je mi líto, že vláda nevyužila své možnosti a nenavrhla již tyto objekty k převodu.

Dovolte mi závěrem velmi stručnou bilanci. Fond nabídl do výběrového řízení 170 objektů. Výběrová komise se nakonec byla schopna shodnout pouze na 83 objektech. Vláda poslala Poslanecké sněmovně k rozhodnutí nakonec jen 65 objektů. A já se vás ptám, kolegyně a kolegové, na kterém čísle se shodne Poslanecká sněmovna? Já vás prosím, aby to bylo číslo 65. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy ? Pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená Poslanecká sněmovno, vážený pane předsedající, mám jenom poznámku, protože jsem v té komisi také seděl. Považuji za naprosto neracionální, jestliže někdo začne zpochybňovat práci komise, kterou vlastně nezpochybnil ani školský výbor. Já nechápu, proč tak teď činí někteří jednotlivci - notabene jeden z poslanců je členem školského výboru, a tam své poznámky nevznesl. Chtěl bych se zeptat prostřednictvím pana předsedajícího, jestli pan místopředseda četl podmínky, za jakých jsou ty objekty převáděny. Je to usnesení vlády ze dne 27. 11. 2000 č. 1203, a jestliže to chce zpochybnit, tak musí říkat konkrétně, kde došlo k nějakým pochybením, jelikož v komisi sedělo devět členů. Myslím si, že všech těch devět nejsou podvodníci, jak se tady snaží naznačovat pan místopředseda Langer. Usnesení je dáno a všechny žádosti musely být vypořádávány v souladu s podmínkami, které jsou přesně napsány v materiálu usnesení vlády z 27. listopadu 2000.

To je vše, co jsem chtěl k tomu dodat jako člen komise.

Samozřejmě souhlasím s tím, že toto všechno můžeme zamítnout, ale tím zase se budou oddalovat převody majetku bývalého SSM, i když jsme všichni plédovali za to, aby to bylo v co nejrychlejším čase. Všechno se zase může oddálit, a nebude tedy ani jisté, jestli to tato sněmovna stihne. Ale je to na vůli sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Jiří Hofman, poté pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že tu zazněly některé věci, a to od členů výběrové komise, to mi ulehčí určitou věc, kterou teď přednesu. Navrhnu vypuštění z vydání nemovitostí dvě nemovitosti, na které je veden soudní spor, protože jedna z podmínek, jak jsem se dozvěděl od členů komise, je, že nemovitosti nejsou v soudním sporu. Jedná se o vynětí nemovitosti Stodolní 9, č. p. 1428 Moravská Ostrava, je veden soudní spor o nemovitost pod č. j. 24 C 151/2001 u Okresního soudu Ostrava. A nemovitost č. 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP