(15.00 hodin)
(pokračuje Lachnit)

Skutečně těžce se roubují rozumné právní normy na něco, co bylo v základu zcela nerozumné a co byl ideologický pokus o likvidaci družstevních forem vlastnictví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Beneš, prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, dovolil bych si vaším prostřednictvím pana ministra upozornit, že se nejedná o družstevnictví, ale že se jedná o soukromé vlastnictví bytových jednotek. To je trošku něco jiného.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je trošku hodně něco jiného.

Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega Škromach, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolil bych si krátkou poznámku k paní poslankyni Zedníkové. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, není profese jako profese. Nezaměňujte zedníka s horníkem.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dobrá. K paní zpravodajce, k jejímu vystoupení v tom smyslu, že ona se těší na další vládu a že pak bude možné tento zákon projednávat. Chtěl bych jenom upozornit, aby nepromeškala šanci, kdy jako poslankyně se bude moci této problematice věnovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Kvapil, prosím.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechtěl jsem vůbec v této rozpravě vystupovat, nicméně domnívám se, že sněmovna teď předvádí zrovna to, co veřejnost nejvíce popouzí. Sněmovna v loňském roce schválila zákon a je potřeba, abychom si poctivě přiznali, že ta norma nebyla dobrá. A teď se otevřela návrhem paní poslankyně Rujbrové příležitost k tomu, abychom věcně spravili to, co potřebné je. Proto bych rád, abychom se skutečně formou pozměňovacích návrhů věnovali této normě a zanechali přestřelek, o kterých bych řekl, že není potřeba, abychom je předváděli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně Horníková ještě požádala o slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Chtěla bych, vážený pane předsedající, svého kolegu vaším prostřednictvím upozornit na to, že tuto špatnou novelu skutečně neschválila sněmovna, ale jednotliví páni poslanci. Myslím si, že touto novelou porušili naprosto základní princip, a to bylo zpochybnění vlastnických práv. To je to, co nám od začátku vadilo nejvíc. Nechť si odpoví každý sám, pro jakou novelu a pro jakou verzi tehdy hlasoval. Já mám svědomí čisté.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Pan kolega Kvapil se podívá do svého svědomí. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Ano, jsem jeden z těch, kdo pro novelu zákona 103 hlasoval. Jsem přesvědčen o tom, že právnická osoba jako společenství vlastníků je správný institut zřízený na základě zákona. Také koneckonců toto konstatoval i Ústavní soud. Nicméně okolnosti registrace této právnické osoby, vedení podvojného účetnictví atd. jsou zbytečnosti, které těm, kteří tvoří tyto právnické osoby, zbytečně komplikují život.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, proto ji končím a otvírám rozpravu podrobnou. Nejprve jsem dostal písemnou přihlášku pana poslance Chobota, předtím ale paní zpravodajka má přednost. Paní zpravodajka Horníková, poté pan kolega Chobot.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, chtěla bych jenom ještě jednou připomenout, že jsem jako zpravodajka ve své řeči navrhla, aby sněmovna odsouhlasila to, že jako základní tisk k dalšímu projednávání v podrobné rozpravě vezme usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže bych vás, pane předsedající, poprosila, abyste tuto proceduru nechal hlasováním schválit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, velmi rád. Takže než začneme podrobnou rozpravu, předkládání konkrétních pozměňovacích návrhů, rozhodneme procedurálním hlasováním o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 45. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 45 z přítomných 168 pro návrh hlasovalo 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Registruji teď přihlášku poslance Chobota, poté pana poslance Beneše, pana poslance Kocourka. Prosím.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve pogratuluji paní poslankyni Horníkové, že ji pan poslanec Škromach nechal konečně vyfárat.

Teď mi dovolte, abych podal následující návrhy úprav ke sněmovnímu tisku 863/2, tj. ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který byl přijat jako základ projednání sněmovního tisku 863.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, promiňte chviličku. Poprosím kolegy poslance, zda by mohli důležité - vím, že důležité - jednání přenést mimo jednací sál. A nyní bych poprosil vás, pane poslanče, abyste se vy hlasem vyrovnal a dokázal, že jste kus chlapa. Prosím.

 

Poslanec František Chobot: Pokračuji.

Navrhuji v čl. 1 bod 5: v § 5 na konci odst. 3 se tečka vypouští a doplňují se slova "a 3".

V bodu 8 navrhuji vypustit celý text.

V bodu 9 nahradit text novým zněním:

1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu"), popř. vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným subjektům. Společenství může nabývat majetek pouze k účelům uvedeným ve větě první.

V bodu 15 § 9a navrhuji tuto úpravu:

Odst. 1 na konci první věty doplnit za slovo "zejména" písmeno "k".

V odst. 1 písm. a) změnit text ve znění: "zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek".

V odst. 1 písm. b) změnit text ve znění: "pojištění domu".

V odst. 1 písm. c) vypustit na začátku písmeno "o".

V čl. II., který je uveden jako přechodná ustanovení, v bodě 1 a 2 změnit termín na "30. června 2002".

Bod 4 nahradit novým zněním: Bylo-li společenství zapsáno do obchodního rejstříku podle § 10 zákona o vlastnictví bytů ve znění platném před účinností tohoto zákona, považuje se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za společenství za zapsané v rejstříku společenství podle § 10 tohoto zákona. Soud provede výmaz z obchodního rejstříku a zápis do rejstříku společenství i bez návrhu a bez řízení nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona s právními účinky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona; společenství tím nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je paní kolegyně Horníková. Připraví se pan poslanec Beneš, Kocourek, Šplíchal, Hrnčíř.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, skutečně dostojím svému slovu a budu podávat pozměňující návrh týkající se skutečně klíčového bodu a tím jsou přechodná ustanovení.

Navrhuji, aby v čl. II - Přechodná ustanovení v bodu 1 a 2 byla číslice 2002 nahrazena číslicí 2003.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP