(15.10 hodin)
(pokračuje Horníková)

A dále bych si dovolila navrhnout nové znění čl. 2 bod 4, a to v následujícím znění: "Bylo-li společenství zapsáno do obchodního rejstříku podle § 10 zákona o vlastnictví bytů, ve znění platném před účinností tohoto zákona, považuje se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za společenství zapsané v rejstříku společenství podle § 10 tohoto zákona. Soud provede výmaz obchodního rejstříku a zápis do rejstříku společenství i bez návrhu a bez řízení nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona s právními účinky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Společenství tím nezaniká, ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní poměry."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní pan kolega Beneš, připraví se pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Bez ohledu na hašteření či nehašteření s uvědoměním si zodpovědnosti si dovoluji opět navrhnout dobrovolnost vzniku této právnické osoby, nikoliv povinnost, a to v § 9 odst. 3 - v první větě slovíčko "vzniká" nahradit souslovím "může vzniknout". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Kocourek, připraví se pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych přednesl tři pozměňovací návrhy, které by se netýkaly přímo komplexního pozměňovacího návrhu, ale byly by změnou stávajícího zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

První pozměňovací návrh zní: Stávající text § 9 odst. 2 se vypouští a nahrazuje se tímto textem: "(2) Jednotliví členové výboru jsou voleni a odvoláváni usnesením přijatým na schůzi shromáždění."

Druhý pozměňovací návrh by se týkal § 11 odst. 1, kde se na konec odst. 1 doplňují věty: "Shromáždění je svoláváno prostřednictvím pozvánek doručených všem vlastníkům jednotek. Formu a obsah pozvánky na shromáždění stejně jako způsob průkazného doručení pozvánky a úhradu nákladů s jejich doručením určí stanovy společnosti."

Třetí pozměňovací návrh se týká opět § 11, kde se za stávající odst. 8 vkládá nový odst. 9, který by zněl: "(9) Není-li schůze shromáždění schopna se usnášet, svolá příslušný orgán společenství náhradní schůzi shromáždění tak, aby se konala do čtyř týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 15 dnů před konáním náhradní schůze shromáždění. Náhradní schůze shromáždění je schopna usnášet se bez ohledu na ustanovení § 11 odst. 2."

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že tyto pozměňovací návrhy směřují ke změkčení rozhodovacích procedur v rámci sdružení vlastníků bytů, neboť podle mých některých poznatků jsou dodnes díky stávajícím ustanovením zákona zablokována shromáždění, která nejsou schopna zvolit orgány společenství vlastníků. A zároveň tato úprava je analogická úpravám podobných záležitostí v obchodním zákoníku. Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Šplíchal, připraví se pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, a to v tomto znění:

V § 11 je v odst. 5 text - za slovem "všech" se vypouští a nahrazuje textem "z tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek za současného dodržení podmínky, že se jedná o vlastníky tří čtvrtin podlahové plochy jednotek. Přehlasovaný vlastník může požádat soud, aby ve věci rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne."

Dovolte, abych řekl zdůvodnění. Požadavek schválení některých zásadních rozhodnutí všemi vlastníky jednotek je v řadě případů nesplnitelný a v praxi působí četné problémy, například stáže a obdobné dlouhodobé pobyty v zahraničí, nebo úmrtí vlastníků jednotek. Návrh tedy stanoví podmínku rozhodování kvalifikovanou většinou, přičemž přehlasovanému vlastníkovi je dáno právo obrátit se na soud, aby ve věci rozhodl. S cílem zabezpečit právní jistotu většiny a současně s cílem zajistit právní jistotu třetích osob se stanoví propadná lhůta pro podání návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Hrnčíř, prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předkládám tento pozměňovací návrh k novele zákona o vlastnictví bytů, sněmovní tisk 863/2, a to ve dvou variantách.

První varianta zní: § 10 zní:

(1) Vlastníci jednotek se spolu mohou dohodnout, že společenství vlastníků jednotek je osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Poznámka 5. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává výbor nebo pověřený vlastník do 30 dnů po svém zvolení.

(2) Návrh na zápis do obchodního rejstříku jsou výbor nebo pověřený vlastník povinni podat do 30 dnů po svém zvolení. K návrhu se přikládá notářský zápis o průběhu ustavující schůze, která rozhodla o zřízení právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku, stanovy společenství a ověřené kopie listin o nabytí vlastnického práva k jednotkám.

(3) Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, podávají návrh na zápis osoby uvedené v § 9 odst. 9.

Odstavec 2. čl. 2 zní: Přechodné ustanovení. Pokud je společenství vlastníků jednotek ke dni účinnosti tohoto zákona zapsáno v obchodním rejstříku, mohou se vlastníci jednotek spolu dohodnout, že zruší osobu zapisovanou v obchodním rejstříku. K návrhu na výmaz z obchodního rejstříku se přikládá notářský zápis o průběhu schůze, která o zrušení rozhodla.

Dámy a pánové, žádám, aby o tomto návrhu bylo hlasováno jako o celku, a pokud nebude přijat, hlasovalo se o variantě 2.

Ještě k odůvodnění varianty 1. Cílem je umožnit dobrovolnost registrace společenství vlastníků jednotek zapisovat se do obchodního rejstříku.

Nyní k variantě druhé. Čl. 2 zní: Za prvé. Ustanovení § 10 se vztahuje jen na společenství vlastníků jednotek vzniklá ode dne 1. 7. 2000. Za druhé. Společenství vlastníků jednotek, které vzniklo po 1. 7. 2000 a není ke dni účinnosti tohoto zákona zapsáno v obchodním rejstříku, je povinno podat návrh nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby povinnost vlastníků bytových jednotek vytvořit povinnou právnickou osobu ze zákona, tedy společenství vlastníků jednotek, nastala až po účinnosti zákona. Tedy ti, co koupí bytovou jednotku, po účinnosti tohoto zákona budou mít jasné podmínky s tím, že budou muset vytvořit povinnou právnickou osobu, společenství vlastníků bytových jednotek.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP