(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi tedy v tuto chvíli, abych mezi námi uvítal poslance pana Jaroslava Pergera a popřál mu, aby se mu v poslanecké práci dařilo.

Ale to nebyla výzva k tomu, abychom se přestali poslouchat, začali telefonovat a začali dělat jiné podobné věci.

Než přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze, chtěl bych říci, že náhradní karty mají poslanci Vávra č. 2, Bubník č. 4, Matějů č. 8, Pilip č. 10.

Navrhuji, abychom jako ověřovatele této schůze určili poslankyni Dundáčkovou a poslance Libora Ambrozka. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ne-li, přistoupíme - doufám, že jste všichni zaregistrováni - přistoupíme k prvnímu hlasování.

 

Kdo je pro, abychom určili poslankyni Dundáčkovou a poslance Ambrozka ověřovateli schůze?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 168 poslanců 156 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a dohlédli na losování jejich pořadí.

Nyní ještě omluvy. Z dnešní schůze se omluvili pro nemoc poslanci Grulich a Houzák, pro neodkladnou účast na úředním jednání poslanec Karas, pro zahraniční cesty poslanci Krejčí, Žižka, Křeček, Kupčová, Němec a Parkanová. Mám tady tři omluvy členů vlády, ale všichni tři tady jsou. - Takže já vím, že ministři Dostál a Grégr se od 16 hodin omlouvají.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve navrhuji zařadit na žádost předsedy vlády Miloše Zemana na pořad této schůze nový bod, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva o účasti ČR v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti, sněmovní tisk 1035, první čtení podle § 90 odst. 2, za blok druhých čtení, to znamená za dnešní 15. bod návrhu pořadu.

Dále na návrh organizačního výboru navrhuji rozšířit návrh pořadu ještě o bod Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, a to za bod 27 návrhu pořadu.

Po poradě s místopředsedy sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů předkládám ještě tyto dva návrhy: přeřadit bod 29, což jsou odpovědi na písemné interpelace, před blok třetích čtení, to znamená mezi druhá a třetí čtení, a konečně návrh klubu Unie svobody změnit název bodu 28 na Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

To jsou z mé strany čtyři návrhy ke změně pořadu 38. schůze a nyní zde mám několik vašich přihlášek k návrhu pořadu. Jako první se přihlásila poslankyně Šojdrová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení nového bodu jako bodu č. 16, poslední bod druhých čtení, a tomu by také odpovídalo jeho zařazení jako posledního bodu třetích čtení, číslo tisku 909.

Jedná se o stručnou novelu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Navrhuji toto zařazení po dohodě s předkladateli a také v souhlasu se zpravodajem rozpočtového výboru panem poslancem Doležalem. Jedná se o stručnou legislativně technickou úpravu, která má podporu i vlády, a proto prosím, aby na tomto plénu byla projednána.

Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím paní poslankyni ještě o formální přesný název toho, co zde citovala.

Pan ministr Dostál se k tomu chce vyjádřit? Ne. Prosím, pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, já bych poprosil ctěnou sněmovnu, zda by bod č. 14, to je vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a tak dále, byl probírán ve druhém čtení jako první bod zítra, to je ve středu, a ve třetím čtení jako první bod v pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jako další je přihlášen pan poslanec Skopal. Pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 3.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás požádal o vyřazení bodu č. 9, jedná se o tisk 703, a zároveň i třetí čtení, bod č. 21, z důvodu, že jsme nebyli schopni projednat tento tisk ještě v zemědělském výboru. Nedošlo ke konsensu a myslím si, že by bylo dobré dát šanci najít řešení vypořádání těch, kteří mají nároky v zemědělských družstvech tak, abychom nezlikvidovali zemědělská družstva a zároveň ty nároky, které jsou v těch družstvech, abychom řádně vypořádali. Proto vás žádám o vyřazení druhého čtení, bod č. 9, tisk 703. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Macháček. Ale opravdu bych prosil po dvouapůlměsíční pauze vydržet se navzájem poslouchat.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu do programu naší schůze. Tímto bodem by byla drobná novela zákona 87 z roku 1995 o spořitelních a úvěrních družstvech, kterou již máte k dispozici minimálně od měsíce června. Současně jménem předkladatelů navrhuji, aby projednávání tohoto sněmovního tisku proběhlo podle § 90 odst. 2, čili již v prvním čtení. Navrhujeme zařadit tento bod na konec bloku druhých čtení, čili byl by to 16., event. 17. bod podle návrhu programu této schůze. Jeho projednávání navrhujeme zařadit nejdříve na středu 19. po polední přestávce. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má to číslo tisku?

 

Poslanec Antonín Macháček: Sněmovní tisk č. 941.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl dvě změny v programu jednání této schůze. Ta první změna je na vyřazení bodu, a sice z pověření rozpočtového výboru bych rád navrhl vyřazení bodu č. 5, kterým je nový zákon nahrazující zákon č. 13/1993, tzv. celní zákon.

Důvodem je to, že výbor, který je gesční, výbor rozpočtový, a dokonce myslím, že ještě jeden z dalších výborů, který tento návrh projednával, neukončil dosud své jednání o tomto bodu - výbor pro evropskou integraci neukončil projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP