(9.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Olga Sehnalová, připraví se pan poslanec Stanislav Němec.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla následující pozměňovací návrhy k návrhu novely zákona 95/1995 Sb.

V § 7 se doplňují nové odstavce 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí:

Odstavec 5: Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu minimálně po dobu pěti let, a to ke dni vyhlášení prodeje. Tato osoba má před ostatními osobami uvedenými v odstavci 1 přednostní právo, pokud toto právo uplatní v žádostí podle odstavce 3.

Odstavec 6: Přednostní právo na prodej je limitováno výměrou pozemků, které má osoba uvedená v odstavci 5 pronajaté od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje podle odstavce 2, tak, že přednostní právo lze uplatnit pouze do výměry nepřesahující 30 % takto pronajatých pozemků.

Odstavec 7: U společníků obchodní společnosti nebo členů družstev podle odstavce 1 písmeno c) platí, že podmínky pro vznik přednostního práva uvedené v odstavci 5 a 6 splňuje obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo družstvo, jehož je členem. Společník obchodní společnosti nebo člen družstva může své přednostní právo podle odstavce 5 a 6 uplatnit pouze s písemným souhlasem obchodní společnosti, jejímž je společníkem, nebo družstva, jehož je členem. Tento souhlas týkající se konkrétního pozemku musí být přiložen k žádosti podle odstavce 3.

Odstavec 8: Jestliže podmínky pro vznik přednostního práva s využitím odstavce 7 splní více osob a požádají o převod, vyzve je Pozemkový fond, aby do 30 dnů nabídly kupní cenu, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která nabídne nejvyšší cenu.

Odstavec 9: Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo podle odstavce 5 - 8, může tímto způsobem koupit celkem od Pozemkového fondu nejvýše 500 ha pozemků. Pro osoby uvedené v odstavci 7 je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo jednoho družstva.

Dále dosavadní odstavec 5 se označí jako odstavec 10.

Tyto pozměňovací návrhy se týkaly upřesnění podmínek pro vznik a uplatňování přednostního práva na prodej pozemků.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Stanislav Němec, připraví se kolega Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem měl svůj pozměňovací návrh, který se týkal stejné věci, jako navrhovala paní kolegyně Sehnalová a kolega Papež jménem kolegy Kučery. Vzhledem k tomu, že jejich pozměňovací návrh byl formulačně konzultován s Pozemkovým fondem, dovolil bych si dát jen jednoduchý pozměňovací návrh k těmto dvěma pozměňovacím návrhům, a to k bodu 5 předložených pozměňovacích návrhů: doplnit za slova "o koupi zemědělského pozemku je" slovo "fyzická", aby bylo skutečně jasno, že jsou to fyzické osoby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jaroslav Pešán, připraví se Libor Ambrozek.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 832.

1. Pozměňovací návrh vypustit bod č. 20 ze sněmovního tisku. Chci zdůraznit, že tento pozměňovací návrh již zazněl v pozměňovacích návrzích kolegy Kučery ml.

2. Vypustit bod 24.

3. Z bodu 25 vypustit odstavec 4 a ostatní přečíslovat.

4. Z druhé části vypustit článek 2.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Bude hovořit pan poslanec Libor Ambrozek. Další písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že má nepříliš přesná formulace vyvolala debatu mezi kolegy Palasem a Peškem. Protože měli pravdu zčásti oba, dovolil bych si uvést pozměňovací návrhy a vysvětlit je.

Za prvé navrhuji vypustit body 1, 2, 3 a 4 poslaneckého návrhu, protože tato úprava mění nevhodným způsobem časovou působnost zákona. Je potřebné, aby se vztahovala nejen na pozemky, které byly, ale i na pozemky, které jsou v současnosti zahrnuty do zemědělského půdního fondu a lesní pozemky. Navrhovaná úprava zpochybňuje stávající právní stav.

Za druhé navrhuji vypustit bod 6 poslaneckého návrhu. Ten se týká vypuštění písmen b) a f) z blokačního paragrafu. Nejedná se jenom o územní systémy ekologické stability krajiny, ale jedná se také o pozemky, které jsou dnes v nájmu různých státních institucí.

K realizaci územích systémů ekologické stability jsme již mluvili v obecné rozpravě. Určitou možností by bylo nejprve zanechat tuto blokaci, nejprve systém ekologické stability realizovat, a poté nic nebrání převodu pozemků. Návrat lze potom realizovat i bez změny zákona. Obávám se, že nevytvořením potřebných rezerv státní půdy pro realizaci společných zařízení, jako jsou nejen ÚSES, ale i polní cesty a další ekologická, vodohospodářská a technická opatření, může v praxi velmi zkomplikovat realizaci komplexních pozemkových úprav.

Asi také stojí za zmínku, že je to v rozporu se státním programem ochrany přírody a krajiny, což je dokument vlády České republiky přijatý už Tošovského vládou, ke kterému se Zemanova vláda přihlásila, kde se hovoří o nutnosti vytvoření rezervy pozemků v Pozemkovém fondu, které by byly vhodné ke směně za zemědělskou půdu ve zvláště chráněných územích a územích s přísným ochranným režimem. To znamená, aby pozemky, které jsou cenné, nemusel stát třeba draze vykupovat, ale mohl je třeba právě za státní zemědělskou půdu směnit.

V případě, že nebude přijat návrh na vypuštění celého bodu 6, dovolím si podat alternativní návrh, aby bylo z původního znění zákona vypuštěno pouze písmeno b) v § 2 odstavec 1, a bylo vypuštěno písmeno b) včetně poznámky pod čarou 5, to znamená, aby zůstalo písmeno f). Řeknu proč. V roce 2000 začala jakási příprava převodu asi 15 tisíc ha pozemků, které byly blokovány. Jedná se o pozemky v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních ústředních rezervacích. V souladu se zákonem tyto pozemky začínají být převáděny ze správy Pozemkového fondu do správy odborných organizací státní ochrany přírody. To znamená, že v momentě, kdy budou převedeny, nic nebrání ani vypuštění písmene f). Ale proces byl poměrně dlouhý, pozemky byly identifikovány, předány sekci správy majetku výkonného výboru Pozemkového fondu v průběhu roku 2000. V prosinci 2000 už byly dopracovány mechanismy těchto převodů. V současné době jsou jednotlivými organizacemi státní ochrany přírody - ať už je to agentura, nebo správy národních parků, nebo správa CHKO - zasílány žádosti o převod na územně příslušná pracoviště Pozemkového fondu.

Tento proces se teprve rozbíhá. Schválením této novely bychom zkomplikovali tento proces, protože by mohlo dojít k odstátnění některých těchto pozemků, které by potom třeba musely být znovu draze vykupovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP