(11.00 hodin)

(pokračuje Beneš)

Jako zpravodaj si dovoluji navrhnout, abychom ukončili podrobnou rozpravu. Dávám návrh na vrácení výborům k projednání. To, čeho jsme tady svědky, je nedůstojné.

Vážené dámy a pánové, vy, kteří nedáváte pozor, chtěl bych vás upozornit, že majetek, o kterém se tady bavíme, je řádově desítky miliard korun. Zákon, který přijala tato sněmovna při projednávání zákona o vlastnictví bytů, kde zasáhla do občanského zákona, chtěl řešit převod pozemků pod družstevními domy. To se vůbec nestalo. Řešil převod pozemků trvale užívaných. V Praze - nic proti Spartě a Slávii, to jsou také jednotky, jichž se to týká, je to také mimo jiné Česká námořní plavba, možná si vzpomenete, kdo ji získal v privatizaci - jsou to pozemky odhadované ve výši 5 miliard Kč. To teď řešíme. Vystupujeme tady, neposloucháme se, dáváme návrhy na řešení zákona o konkursu a vyrovnání, na řešení problému Českých drah, Lesů České republiky. Byl bych hrozně rád, abychom se vrátili k původnímu návrhu poslankyně Horníkové, který je o řešení pozemků pod družstevními byty.

Ano, jsme připraveni diskutovat i další věci. Prosím vás, udělejme to na výborech, udělejme to s rozvahou a klidem, se znalostí a se zázemím informací z Ministerstva financí. Jinak se dopustíme opět chyby, kterou jsme už jednou udělali. Není důležité, kdo hlasoval pro, kdo hlasoval proti, kdo na co upozorňoval nebo neupozorňoval. Zákon platí tak, jak jsem to velmi jednoduše popsal. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jste přednesl návrh, který jste odůvodnil vaším vystoupením, hodilo by se to spíše k závěrečnému slovu.

Pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, předřečník vystoupil v podobném duchu, ve kterém jsem chtěl vystoupit já. Přiznávám své pochybení. Myslel jsem si, že tuto materii je možná projednat ve zkráceném čtení. Už si to nemyslím, protože problematika je tak náročná a tak vážná, že se musím přiklonit k návrhu pana zpravodaje vrátit tisk 828 výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Ještě paní navrhovatelka.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlásím se za skupinu předkladatelů tohoto zákona. Začnu slovy mého předřečníka, že se jedná o velmi složitý problém a složitou materii. Ano, problém je složitý. Problém zde nebyl řešen několik let. Zákon, který jsme předložili, je zákon, který je technicky dobře napsaný a řeší danou problematiku státních pozemků, pozemků v trvalém užívání.

Zákon je napsán dobře, je předložen včas, a to tak, aby jeho novela mohla platit 1. 7. 2001. Chci veřejně prohlásit, že problém není v tom, jestli umíme v tuto chvíli narovnat nesrovnalosti, které přinesly různé legislativní úpravy za dobu deseti a více let. To umíme. Je to náš návrh, který jsme předložili.

Hlavní spor v tuto chvíli vedeme - naznačil to pan zpravodaj - o to, zda chceme zvýhodnit některé podnikatelské subjekty v této zemi proti jiným, jestli skutečně chceme zvýhodnit podnikatelské subjekty, které 1. 7. t. r. dostanou bezúplatně pozemky v řádově desítkách miliard, jestli skutečně poputují jeden a půl a více miliard na Bahamy a jinam do zahraničí.

Uvědomme si, že návrh, který zde byl předložen, v tuto chvíli se omlouvám, říkám slátaně a splácaně bohužel na výboru, a následovaly předlohy v Poslanecké sněmovně, umožňuje únik peněz řádově miliard za hranice této země.

Prosím všechny, kteří se budou chtít účastnit diskuse nad tímto zákonem, aby si uvědomili, že má skutečně dvě roviny: technickou, vypořádání se státními pozemky, a to umíme, a další, zda chceme skutečně převést bezúplatně pozemky jednotlivým podnikatelským subjektům, a tím je na naší podnikatelské scéně zvýhodnit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu končím.

Padl zde procedurální návrh, o kterém můžeme hlasovat, to znamená na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Na základě žádosti z pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s návrhem na vrácení zákona výboru k novému projednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 172 poslanců pro 162, proti 3. Návrh byl přijat.

 

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nejsem si skálopevně jist, zda v tuto chvíli můžeme rozhodovat o přikázání tohoto tisku dalším výborům. To je jen formální stránka věci.

Co do základu se domnívám, že je nezbytné vzhledem k rozsahu a obsahu pozměňovacích návrhů, aby tento tisk projednal také ústavně právní výbor, aby ho projednal rychle, to je tak, abychom se mohli k tomu tisku vrátit na příští schůzi. Myslím, že tento požadavek by měla sněmovna podpořit svým hlasováním.

Proto navrhuji, aby se sněmovna usnesla, že žádá ústavně právní výbor, aby tento tisk projednal do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dal bych rozšíření návrhu na usnesení o výbor hospodářský.

Poprosil bych, aby každý, pokud v rámci tohoto zákona chce dávat nějakou změnu zákona o majetku České republiky, byl tak laskav a projednal to v příslušném výboru. Budu tady blokovat jakékoliv opakování dnešní situace.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přednesu návrh: "Poslanecká sněmovna žádá ústavně právní výbor a hospodářský výbor, aby se iniciativně ujaly projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru ve druhém čtení."

Přednesl jsem, pane poslanče, usnesení v celku. Vy chcete hlasovat zvlášť o ústavně právním výboru a o hospodářském výboru? Budeme tedy hlasovat zvlášť o doporučení ústavně právnímu výboru a výboru hospodářskému.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 z přítomných 174 poslanců pro 149, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo doporučuje stejný text pro hospodářský výbor. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 z přítomných 174 poslanců pro 135, proti 17. I tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP