(Jednání opět zahájeno v 10.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Slovo má pan kolega Bláha, poté pan kolega Martínek.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout pozměňovací návrhy v podstatě k bodům, které jsme projednali ve výboru, které se týkaly mých návrhů. Navrhuji v § 60A návrhu tisku 828 první odstavec změnit, a to následujícím textem: "Příslušná organizační složka (§ 9 a 11) převede pozemek zastavěný bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva a pozemek tvořící jeden funkční celek s tímto domem bezúplatně do vlastnictví tohoto bytového družstva."

V navrhovaném § 60C tisku 828/2 změnit první odstavec následným textem: "V případech, na které se nevztahuje § 60A, mění se dnem 1. července 2001 právo trvalého užívání pozemku zřízeného podle § 70 zákona 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, zastavěného budovou nebo stavbou, a právo trvalého užívání pozemku tvořícího s budovou nebo stavbou jeden funkční celek na vlastnictví právnické osoby, které bylo právo trvalého užívání zřízeno a je vlastníkem uvedené budovy nebo stavby. Jde-li o bytové družstvo, pak i ustanovení věty první i pro právního nástupce bytového družstva."

Dále navrhuji znění ve stejném paragrafu odstavců 4 a 5 s následujícím textem: Odstavec 4: "Oprávněná osoba požádá o změnu práva trvalého užívání na vlastnické právo ve lhůtě do 1. července 2001." Odstavec 5: "Žádosti o změnu práva trvalého užívání na vlastnické právo podané před nabytím účinnosti tohoto zákona podle § 879C zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona 103/2000 Sb., se považují za žádosti podle tohoto zákona."

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které se týkají jak základního tisku, tak tisku lomeno dvě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Martínek, poté pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, také já bych si dovolil přednést pozměňovací návrh k usnesení č. 224 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 10. dubna 2001. Text předám v písemné formě, nicméně ho přečtu, neb musím.

a) V první části článku I bod 3.

1. V § 60A se vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

Odstavec 6: Jedná se o případy uvedené v odstavcích 1 - 5 - převede příslušná organizační složka (§ 9 a 11) pozemek tvořící jeden funkční celek s budovou nebo trvalou stavbou, nejde-li o stavbu drobnou nebo jednoduchou, s výjimkou staveb pro bydlení bezúplatně do vlastnictví vlastníka staveb, je-li právnickou osobou, která má ke dni 30. června 2001 k pozemku právo trvalého užívání, nebo podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb., občanský zákoník, popř. právo výpůjčky nebo nájmu, kterým bylo nahrazeno právo trvalého užívání.

Odstavec 7: Je-li stavba v podílovém vlastnictví spoluvlastnictví osob uvedených v odstavci 6, převede se pozemek uvedený v odstavci 6 do spoluvlastnictví těchto osob v poměru velikosti spoluvlastnických podílů ke stavbě.

Odstavec 8: Pokud jde o převod pozemků do vlastnictví právnické osoby uvedené v odstavcích 6 a 7, nepožádají-li ve lhůtě do 30. června 2001, jejich právo na bezúplatný převod pozemků zaniká.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 9 a 10.

2. V § 60A odstavec 9 se slova 1 - 5 nahrazují slovy 1 - 7.

b) V části 3 článku III za bod 1 se vkládá bod 2, který zní: "V § 27 se doplňuje odstavec 8, který zní: Odstavec 8: Uvedení odstavce 7 platí obdobně pro právnické osoby, které nabyly vlastnictví k pozemku bezplatně, podle § 60C zákona 219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona číslo 492/2000 Sb., a zákona tohoto - to znamená několik teček lomeno 2001 Sb." Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

c) V části 4 článku IV za bod 3 se doplňuje bod 4, který zní: "Bod 4: Žádosti o převod vlastnictví pozemků podané osobami uvedenými v § 60A odstavci 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona 492/2000 Sb. a zákona číslo - to je tento zákon a několik teček lomeno 2001 Sb., podané dle dosavadního § 879C občanského zákoníku, se považují za žádosti podané podle § 60A odstavce 8 zákona č. 21/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona 492/2000 Sb., a zákona číslo - tento zákon, tj. několik teček lomeno 2001 Sb."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se Evžen Snítilý.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, pokusím se upoutat vaši pozornost. Důvod je prostý. Pan poslanec Martínek nyní četl pozměňovací návrh, který před chvílí četl pan poslanec Hrnčíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP