(14.40 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Domnívám se, že do vyjasnění tohoto problému není vhodné pořádat volbu člena správní rady, protože v případě, že kolega Plaček neukončí poskytování zdravotní péče v zařízení, které je ve smluvním vztahu s VZP, bude muset svoji funkci člena správní rady složit a budeme volit členy dva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se nejdříve omluvit za špatný návrh na ověřovatele Poslanecké sněmovny, neboť kolega, kterého jsem navrhl, nebyl zvolen, čili navrhuji, aby kolegu Šafaříka -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan kolega byl zvolen, ale neměl být zvolen.

 

Poslanec Josef Janeček: Nebyl zvolen v tom úvodním ustanovení, kde se volili ověřovatelé. Já navrhuji, aby kolega Šafařík byl nahrazen kolegou Ambrozkem. To je k proceduře.

Co se týče programu, navrhuji zařadit nový bod pod názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k odstraňování povodňových škod vzniklých na jaře 2000. Jedná se o bod, o kterém nás informovala na minulém plénu vláda, a já se domnívám, že by bylo správné, aby Poslanecká sněmovna v této věci přijala nějaké usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, neutíkejte. Nepochopil jsem váš předchozí návrh. Vy jste něco navrhl, teď jste řekl něco o panu poslanci Ambrozkovi. Můžete zrekapitulovat, co navrhujete, jak vyřešit situaci, že jste nás zavedl na scestí tím, že jste nás nechal zvolit někoho, kdo nebyl mezi schválenými ověřovateli?

 

Poslanec Josef Janeček: Pokud to mám vysvětlit procesně, jedná se o to, že Poslanecká sněmovna má zvolené ověřovatele a pouze z těchto ověřovatelů lze na té které schůzi zvolit ověřovatele té které schůze. Mezi těmito zvolenými ověřovateli není kolega Šafařík, čili vlastně byl nevolitelný a já jsem ho omylem navrhl, za což se omlouvám. Je to moje chyba. Naopak volitelný v tomto okamžiku je pan kolega Ambrozek, který je ověřovatelem Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili chcete novou volbu ověřovatelů.

 

Poslanec Josef Janeček: Navrhuji jediným hlasováním nahradit pana kolegu Šafaříka panem kolegou Ambrozkem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nová volba ověřovatele. To jste řekl až v poslední myšlence svého vystoupení, ač to mělo být podle mne větou první. Dobře, děkuji. Já o tom dám potom samostatně hlasovat.

Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 41. schůzi dne 22. března přijal usnesení, které mně jako zpravodaji ukládá, abych na 35. schůzi Poslanecké sněmovny předložil požadavek výboru na zařazení nového bodu programu, který se nazývá Informace vlády o přípravě druhé etapy reformy veřejné správy. Tímto to činím a navrhuji, aby to bylo zařazeno do bodu zpráv jako bod č. 86, tedy poslední bod.

Nicméně mi dovolte, vážený pane předsedo, abych vyjádřil svůj názor na tuto záležitost nikoliv jako zpravodaj, ale svůj osobní názor. Myslím si, že by bylo mnohem vhodnější tento bod zařadit na příští schůzi, avšak zpravodajská povinnost mi ukládá, abych jej navrhl nyní. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhuji do bloku voleb zařadit ještě jeden bod, který by se nazýval Volba člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Krátké odůvodnění. Tato rada má mít ze zákona celkem 13 členů. Postupně po různých změnách jich bylo dovoleno 12, chybí nám jeden jediný člen a myslím si, že by bylo reálné buď ještě na této schůzi, nebo nejpozději na příští schůzi radu dovolit do konkrétní podoby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan místopředseda Langer jako zatím poslední přihlášený.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych po konzultaci se svými kolegy a s ministrem kultury navrhl pevné zařazení bodů 11 a 12, sněmovní tisky 717780, na zítřek jako první body po obědě, a body 64 a 65, což jsou třetí čtení tohoto návrhu zákona, jako druhý bod v pátek tohoto týdne, a to z důvodu nepřítomnosti pana ministra na jednání sněmovny v příštím týdnu. Myslím, že by pan ministr měl být při projednávání těchto bodů přítomen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se dále hlásí k programu. Já bych vás přivolal a prosím, abychom mohli hlasovat o návrzích, které tady byly předneseny.

 

Nejdříve bych dal hlasovat o návrhu pana poslance Janečka o náhradě ověřovatele tak, aby ověřovatelem se stal místo poslance Šafaříka poslanec Ambrozek.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 173 poslanců 145 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme nejdříve hlasovat o mých dvou návrzích. Doporučil jsem, aby se hlasovalo najednou. Interpelace ve čtvrtek 5. dubna, první bod, a v pátek 6. dubna v 11 hodin tři typy voleb, 74, 76, 79.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 175 poslanců 158 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Ministr zahraničních věcí požádal z důvodu svých zahraničních cest zařadit body 55 a 56 jako první dva body odpoledního pořadu ve čtvrtek 5. dubna.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 174 poslanců 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vidím navrhl stáhnout bod 78 z programu, to je volba člena Dozorčí rady Grantové agentury.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 175 poslanců 130 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vidím navrhl body 75 a 77 zařadit pevně jako poslední body dopoledne ve středu 11. dubna.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 176 poslanců 149 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Fischer navrhl zařadit nový bod, zjednodušeně řečeno "příprava ratifikace protokolu z Kjóta". Já doufám, že to vyjadřuje jeho návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP