(10.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, v úvodní řeči, která myslím byla velmi zevrubná a dlouhá, jsem uvedl, že zákony, které jsou ve sněmovním tisku 793794, jsou zákony, které souvisejí bezprostředně a organicky se základním zákonem o službě státních zaměstnanců a není možné je projednávat samostatně.

Proto navrhuji, aby i tyto zákony byly přerušeny v prvém čtení a byly projednávány na další schůzi v přímé souvislosti se zákonem o službě státních zaměstnanců, který je obsažen v sněmovním tisku 792. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že o tomto návrhu můžeme rozhodnout ihned. Pouze opakuji, že co se týká dalšího tisku, budu nucena jej také zahájit a bude tam muset padnout samostatný návrh.

 

Takže nyní bude rozhodovat o přerušení projednávání sněmovního tisku 793.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 305 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 138 a 3 byli proti.

 

Konstatuji, že projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, navrhl bych vypustit bod číslo 24 z programu této schůze. Tím ho přesuneme na další schůzi a není nutné otvírat prvé čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Tímto způsobem je možné se s touto záležitostí vypořádat.

 

Budeme tedy v hlasování pořadové číslo 306 hlasovat o stažení sněmovního tisku 794 z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 138 a 2 byli proti.

 

Tím jsme se vypořádali s pevně zařazenými body na dnešní dopoledne. V tuto chvíli zbývá projednat některé záležitosti týkající se bodů voleb a já udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi, aby navrhl proceduru, jak se s touto záležitostí vypořádáme.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si navrhnout následující postup. Nyní by Poslanecká sněmovna projednala body 81 a 82, což jsou druhá kola obou tajných voleb, poté by pan poslanec Křeček, pokud by pochopitelně souhlasil, jako poslanec pověřený předsedou sněmovny ke svolání sněmovního výboru po uplynutí 10 minut od ukončení lhůty pro vydávání hlasovacích lístků svolal volební výbor, jehož jednání bude trvat nejdéle 60 minut, a poté by se Poslanecká sněmovna ještě jednou sešla, aby potvrdila předsedu sněmovního výboru. Čili následující postup: body 81 a 82 - tajné volby, jednání volebního výboru a Poslanecká sněmovna potvrzuje předsedu volebního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, v kolik hodin by se tedy Poslanecká sněmovna sešla?

 

Poslanec Jan Vidím: To se pochopitelně odvíjí od okamžiku, kdy by se přerušilo jednání Poslanecké sněmovny. Od okamžiku přerušení jednání Poslanecké sněmovny na tajnou volbu a jednání volebního výboru by se mohla Poslanecká sněmovna sejít za 70 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsem přesvědčena o tom, že nyní můžeme zcela bez problémů projednat body 81 a 82, jak jste navrhl, a poté budeme pokračovat v intencích vašeho návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

81.
Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Prosím pana poslance Vidíma, předsedu volební komise, aby tento bod uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, dámy a pánové, bod 81 je návrh na volbu člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. V prvém kole byli zvoleni pánové Pavel Foltán a Daniel Novák. Toto první kolo proběhlo včera. Do druhého kola pak postoupil pan Václav Žák. Jedná se o tajnou volbu jednoho člena této rady. Hlasovací lístky jsou připraveny. Prosím o přerušení tohoto bodu a pokračování bodem 82.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že bych měla k tomu bodu ještě zahájit rozpravu. Ne, ve druhém kole se nezahajuje. Děkuji.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a zahajuji projednávání bodu

 

82.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

 

Udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, bod 82 je návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury. Včera v prvém kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů, do druhého kola pak postoupili pánové Miroslav Máče a Michal V. Marek. Opět se jedná o tajnou volbu jednoho člena této dozorčí rady. Hlasovací lístky jsou připraveny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Také přerušuji projednávání tohoto bodu.

Bude tajná volba, prosím, abyste ještě chvíli neodcházeli ze sněmovny, protože musíme přesně určit časový postup dalšího jednání. Prosím pana předsedu volební komise, aby stanovil lhůty.

 

Poslanec Jan Vidím: Hlasovací lístky budou vydávány do 10.20 hodin a pak bych vaším prostřednictvím požádal pana poslance Křečka, aby svolal volební výbor a v okamžiku svolání volebního výboru za 60 minut by se opět sešla Poslanecká sněmovna.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, nicméně já musím v tuto chvíli říci, v kolik hodin se sejde Poslanecká sněmovna. (Poslanec Vidím: V 11.30.) Přerušuji jednání a budeme pokračovat v 11.30 hodin. Jestliže se nemýlím, bude to bodem volba předsedy volebního výboru. (Námitky ze sálu.) Potvrzení předsedy volebního výboru.

Slovo má pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, svolávám z pověření předsedy Poslanecké sněmovny členy ustaveného volebního výboru do místnosti 106 na 10.30 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP