(14.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Považuji to za dětinské. Neschopnost držet chvíli jazyk za zuby.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bláha: Děkuji. Další úprava se týká pozměňovacího návrhu, pokud bude přijat A55, a to se týká doplnění přechodných ustanovení vložením nového odst. 14 do § 83, kde ve třetí větě slova "daňovou povinnost" nahradit slovy "poplatkovou povinnost", protože v celé úpravě se jedná o poplatky, a toto se zapomnělo při tom, když se to schvalovalo, upravit, i když se to upravilo v tom stejném odstavci ve dvou jiných případech.

Dále A56, nové znění části 13, pokud bude přijato, se navrhuje v § 84 v bodě 1 oprava označení § 10A na správné § 1A a dále 10B odst. 1 písm. b) se navrhuje oprava textu z původního "stavbu sloužící individuální rekreaci" doplnit jedním jediným písmenkem "stavbu sloužící k individuální rekreaci".

Pokud by byla přijata úprava pod písm. D3 kolegy Tomíčka, tzn. vypuštění slova "zvířata", tak se to objevuje v dalších ustanoveních, jako § 10 odst. 1, § 12 odst. 5, § 19 odst 1 h), § 20 písm. i) a § 79 odst. 1 h). Všude tam by došlo ke stejnému vypuštění slova "zvířata".

Poslední věc, o kterou bych požádal sněmovnu, aby vnímala jako dost významnou legislativně technickou změnu, a budu se ji snažit zdůvodnit, je v případě, pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písm. A36, a týká se to i úpravy pod písm. B5 dalšího výboru, tak text, který byl doplněn, tzv. "domácí chladicí zařízení", s ohledem na to, že v celním sazebníku takovýto pojem není, a pokud je tam pojem, tak jsou to chladničky používané v domácnostech, tak se domnívám, že by šlo spíše o gramatickou úpravu, v tomto případě zda bychom mohli sladit tuto úpravu s celním sazebníkem a změnit tento text, a to "domácí chladicí zařízení" na "chladničky používané v domácnostech".

To jsou všechny legislativně technické úpravy, které se týkají tisku 705/3. Jak jsem říkal, pokud budou konkrétní písmena, která jsem citoval, přijata, tak potom podle toho doproběhnou tyto legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem chtěl poprosit kolegu Bláhu, jestli by teď mohl dávat pozor, protože je to jeho pozměňovací návrh, který je pod písm. I4, který řeší opomenutí, ke kterému došlo při schvalování jiných zákonů, a chtěl bych upozornit, že změna, která spočívá ve vypuštění poslední věty v § 24 i), není přesně formulována. Paragraf 24 nemá žádné písmeno i), ten má jiná písmena. Jde o to, že je to § 24 i), že je nám jasný obsah, ale vlastně to není jen § 24, ale že § 24 má mnoho dalších, takže je to v § 24 i) - až tam závorka - se poslední věta vypouští.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Bláha kývá.

 

Poslanec Jan Bláha: Velice se omlouvám, děkuji, že to zde zaznělo, vnímám to jako legislativně technickou, protože takto správně, jak to kolega Ambrozek citoval, to má být. Paragraf 24 i) a vypouští se poslední věta.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy?

Nejsem si teď jist, jestli všichni dostatečně vnímali obsáhlý výklad pana poslance Bláhy. Pane poslanče, chcete o tomto dát hlasovat, nebo to považujete za tak malicherné technické úpravy, že si všichni myslí, že to za to nestojí?

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, myslím, že by se o těchto úpravách dalo na začátku hlasovat, před dalším postupem, protože já jsem všechny uvedl. V případě, že konkrétní body budou schváleny, tak pak proběhne ta konkrétní legislativní úprava. Čili myslím si, že se o nich dá teď hlasovat, o všech, a potom bychom postupovali v dalším hlasování písmen A až I. Je to proto, že jsou to návrhy konzultované jak s legislativou parlamentu, tak samozřejmě s navrhovatelem a jeho legislativou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dám hlasovat o tomto komplexně legislativně technickém návrhu pana poslance, který se mi zdá tak extenzivní, že to není normální výměna dvou tří čárek za větou nebo něco takového. Jsem velmi na rozpacích, jak s tím naložit.

 

Poslanec Jan Bláha: Já jsem to navrhoval jako podmíněné hlasování, samozřejmě vlastní zákon byl dost složitý na to, že při projednávání zákona, tak jak padaly a byly schváleny jednotlivé pozměňovací návrhy a jsou součástí tisku, tak měly ještě tento dopad v celém tisku, čili já v tom nevidím problém, protože to podmiňuje hlasování, protože vlastní obsah je v tisku, který máte všichni k dispozici. Toto jsou všechno legislativně technické.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zeptám se sněmovny, jestli na to má nějaký jiný názor. Pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pokud jsem pana poslance Bláhu mohl sledovat, jsou to skutečně legislativně technické změny, které tu provádí, ale protože si nejsem úplně jist, jestli jsou všechny, doporučoval bych, abychom teď přerušili jednání s tím, že by pan zpravodaj připravil tyto změny písemně a potom bychom pokračovali v dalším jednání. Je jich hodně na to, abychom si mohli být jisti, že je to všechno promítnuto.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zpravodaji, skoro si myslím, že to je nezbytné, i když možná, že máte pravdu, že jsou to opravdu čistě technické věci, ale nevidím jednoho z 200 poslanců sněmovny, který by toto mohl potvrdit a svou autoritou garantovat. Myslím, že je to docela pravdivé.

 

Poslanec Jan Bláha: Samozřejmě záleží na sněmovně, já proti tomu nic nenamítám, jen sděluji, že jsem dělal práci zpravodaje, tak jak ji dělat musím, vždy legislativně technické se oznamovaly na mikrofon.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já rozumím. Při této nejasné věci dám hlasovat. Hlasování bude znít takto - prosím, soustřeďte se:

Kdo souhlasí s tím, aby tyto přednesené legislativní změny byly přijaty takto en bloc bez jejich písemného přepisu a zkontrolování sněmovnou. Je logické, o čem je hlasování? Volat někoho, aby se zúčastnil, když neslyší o čem, se mi zdá skoro bezcenné.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, co jsem navrhl, aby to bylo bez dalšího písemného kontrolování schváleno teď, tímto hlasováním, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 178 pro 71, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Pak mi tedy nezbývá, než přerušit tento bod a dát panu zpravodajovi čas předat nám v písemné formě tyto pozměňovací návrhy.

Omlouvám se panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodajka zemědělského výboru poslankyně Veronika Nedvědová. Ostatní prosím o schopnost vést normální jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP