(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Dnešním prvním bodem

 

69.
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže
/sněmovní tisk 704/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Plachý.

Podotýkám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 704/4.

Otevírám rozpravu k této věci. Táži se, zda se k opravě legislativně technických chyb někdo hlásí. Pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nehlásím se k legislativně technickým úpravám, ale požádal bych sněmovnu, aby odsouhlasila stažení mého pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že tento pozměňovací návrh není vhodný v tomto zákoně. Pokusím se dát novelizaci těch myšlenek, které jsem v tomto pozměňovacím návrhu dal, do jiných zákonů tak, aby mohly být realizovány v praxi. Děkuji vám. Je to bod D v pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme o tom hlasovat po ukončení této rozpravy.

Prosím všechny, aby se posadili, zklidnili se, a soustředili na tu činnost, kterou teď mají na starosti. Týká se to i pana předsedy Pilipa, i pána, který stojí vedle nich. Nevím, jestli je poslancem, na první pohled ho neznám, nezlobte se. Ať se stenograf posadí na místo stenografů.

Paní poslankyně Emmerová má náhradní kartu č. 8.

I tato dáma s panem poslancem Vidímem má si to vyřizovat jinde než v tomto sále. Omlouvám se, nemá důvod vstupu do jednacího sálu.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Dám hlasovat o návrhu pana poslance Skopala na stažení pozměňovacího návrhu pod bodem D.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 166 poslanců 151 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Táži se na případná závěrečná slova. Navrhovatel pan místopředseda vlády Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, jednou větou bych chtěl znovu zdůraznit: Nový zákon o ochraně hospodářské soutěže je jedním z nejvýznamnějších kroků České republiky v oblasti integrace. Hospodářská soutěž je základním pilířem fungování Evropského společenství a rovná a poctivá hospodářská soutěž je podmínkou toho, aby i Česká republika přijetím tohoto zákona se mohla zcela důstojně ucházet o členství.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, s panem zpravodajem jsme je všechny probrali. Odpadl problém, který byl spojen se zpětvzetým pozměňovacím návrhem. Za této situace bude moci pan zpravodaj reprodukovat i stanovisko předkladatele v rámci hlasování. Hlasování se omezí na čtyři bloky. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana poslance Plachého, zda chce vystoupit jako zpravodaj. Druhým zpravodajem byl pan poslanec Petr. Také nechce.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana poslance Plachého, aby se toho ujal.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s procedurou hlasování k tisku 704/4, kterým jsou pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Prvním hlasováním v rámci procedury by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. C. V případě přijetí je pozměňovací návrh A33 nehlasovatelný.

Další hlasování by se týkalo pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. B1. V případě přijetí je pozměňovací návrh uvedený pod písm. A5 nehlasovatelný.

Dále bychom všechny zbývající pozměňovací návrhy pod písm. A hlasovali jako celek, to je mimo pozměňovací návrh A5 a A33, které budou již nehlasovatelné.

V případě přijetí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu by pozměňovací návrh uvedený pod písm. B3 byl nehlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP