(10.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby sněmovna teď, v tuto chvíli, odvolala ředitele České televize Hodače, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 178 poslanců 11 hlasovalo pro, 103 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, ještě jednou zrekapitulujte návrh.

Prosím pana poslance Peška a další, aby umožnili klidné jednání.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní nám zbývá hlasovat o mém původním pozměňovacím návrhu doplněném o návrh pana poslance Filipa. Tento návrh zní:

"Poslanecká sněmovna bere dnem 9. 2. 2001 na vědomí rezignaci generálního ředitele České televize pana Jiřího Hodače ke dni 11. 1. 2001."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 181 poslanců 175 hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti. Návrh byl přijat. Vzali jsme tedy na vědomí tuto rezignaci.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi. Přecházíme k bodu číslo 2.

Mám skoro pocit, že pana ministra posadím do jeho vlastní lavice, nikoli do tohoto vyhrazeného místa.

 

Dalším bodem je

 

2.
Volba prozatímního ředitele České televize

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Jan Vidím a tento bod uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, projednáváme bod "návrh na volbu prozatímního ředitele České televize", první volba, první kolo.

Budeme postupovat podle zákona 39/2001 Sb., o České televizi, kdy působnost generálního ředitele České televize vykonává do jmenování nového generálního ředitele České televize Radou České televize právě onen prozatímní ředitel.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, takže mi dovolte jen kratičký exkurs do minulosti.

Dne 18. prosince v roce 1991 naši předchůdci v České národní radě také projednávali na své 29. schůzi bod "návrh na volbu prozatímního generálního ředitele České televize". Pouze pro zajímavost uvádím, že vybírali ze tří kandidátů, volby se zúčastnilo 157 poslanců České národní rady, pro zvolení bylo zapotřebí 79 hlasů a zvolen byl pan Ivo Mathé 79 hlasy. Tehdy poslanci volili tajně, proto také volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně, aby volba prozatímního generálního ředitele byla provedena volbou tajnou.

Volební komise ve stanovené lhůtě obdržela tyto návrhy: pan Jiří Balvín (ČSSD), paní Jana Bobošíková - navrhuje poslankyně Dostálová, pan Karel Kochman - navrhují poslanecké kluby ČSSD a US, pan Michael Kralert - navrhuje pan poslanec Ivan David, pan Vratislav Měchura - navrhuje poslanecký klub KSČM, pan Jiří Mejstřík - navrhuje poslanec Karel Vymětal a konečně paní Věra Valterová - navrhuje poslanec František Pejřil. Dne 29. ledna všechny tyto návrhy byly zaslány všem poslaneckým klubům.

Dnes jsem obdržel dopis pana poslance Karla Vymětala, kterým oznamuje tento navrhovatel kandidáta Jiřího Mejstříka, že bere svůj návrh zpět. Volební komise tedy vypustila jméno Jiří Mejstřík z kandidátky.

Poprosil bych vás, pane předsedo, o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu předsedovi volební komise. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, proto sleduji, kdo se hlásí do této rozpravy.

Paní místopředsedkyně mi tu radí, abych, než si to všichni rozmyslíte, rychle uzavřel tuto rozpravu a tím pádem ji velmi zkrátil.

Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla Poslanecké sněmovně doprovodné usnesení, které by mělo být součástí naší dnešní volby.

Navrhuji tedy, a navrhuji to za klub poslanců ODS, abychom přijali toto doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá nově zvolenému prozatímnímu generálnímu řediteli České televize:

1. zajistit sestavení vyrovnaného rozpočtu České televize pro rok 2001 bez zapojení dříve vytvořených rezerv;

2. zajistit provedení forenzního auditu hospodaření České televize do doby do 90 dnů ode dne, kdy byl prozatímní generální ředitel zvolen.

Dovolte krátké zdůvodnění. K bodu č. 1 jistě není zapotřebí, byť tento bod byl mnohokrát zmiňován během veřejného slyšení a všichni kandidáti se vyjadřovali k tomu, jak si představují, že má probíhat hospodaření v České televizi.

K bodu č. 2 komentář zní takto: Poslanecká sněmovna přijala v tomto duchu již usnesení, ale vzhledem k tomu, že od tohoto usnesení uběhlo několik dnů, domníváme se, že je správné, aby prozatímní ředitel měl celých těchto 90 dnů k dispozici k tomu, aby mohl tento, jistě nelehký, úkol zajistit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přihlásila se paní místopředsedkyně sněmovny Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi prosím pouze krátký komentář k předloženému návrhu usnesení. Osobně jsem přesvědčena o tom, že Poslanecká sněmovna nemůže ukládat řediteli televize, dokonce ani prozatímnímu řediteli televize, kterého volí. Jsem přesvědčena o tom, že Poslanecká sněmovna může žádat, může doporučovat, ale trvám na tom, že Poslanecká sněmovna nemůže ukládat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já tomu rozumím, paní místopředsedkyně, že dáváte pozměňovací návrh, aby to bylo uvozeno slovem ne "ukládá", ale "doporučuje", nebo něco takového.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, já nedávám pozměňovací návrh, já pouze tvrdím, že pakliže nedojde ke změně tohoto návrhu o slovo "žádá", "doporučuje" či "vyzývá", že jsem přesvědčena o tom, že tento návrh je nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, já bych podpořil kolegyni Buzkovou argumentem přechodného ustanovení zákona, který jsme nedávno v této sněmovně přijali. Pokud se týká pravomocí rady, které přecházejí na Poslaneckou sněmovnu, tak se to týkalo, podle zákona, který já jsem navrhoval, pouze jedné pravomoci, tj. volby prozatímního ředitele, nikoli dalších pravomocí rady. Jinými slovy - paní místopředsedkyně Buzková má pravdu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Pleva. Pane poslanče, prosím, abyste se příště hlásil standardně z lavice a nevbourával se k řečništi. Já vás vidím i tak.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, děkuji za poučení a za slovo. Nicméně se domnívám, že pan ministr se mýlí. Po dobu, než bude zvolena řádná Rada České televize, skutečně vykonává funkci rady Poslanecká sněmovna, a tudíž může uložit prozatímnímu řediteli tento úkol. Možná, že by to bylo na delší právnický spor o tom, zda pan ministr má pravdu, nebo nemá.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Němcová. Vidím, že jsem měl uzavřít rozpravu daleko rychlejším zásahem, než jsem to udělal. Bohužel.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Právě proto, abychom předešli dlouhému sporu, který by mohl nastat, přestože se domnívám, že výklad o tom, že Poslanecká sněmovna v danou chvíli vykonává funkci rady, a tudíž může ukládat, ale abychom zabránili tomuto sporu, dávám pozměňovací návrh, to znamená, že slovo "ukládá" navrhuji změnit za "žádá".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP