(Jednání opět zahájeno ve 13.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat.

V tuto chvíli poprosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb.

Prosím o klid.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Ve druhém kole prvé volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 44) byly vydány 173 hlasovací lístky, odevzdán pak byl 171 platný i neplatný hlasovací lístek.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jana Dekera bylo odevzdáno 17 hlasů, pro paní Zdenu Hůlovou bylo odevzdáno 39 hlasů, pro pana Václava Moravce bylo odevzdáno 9 hlasů a pro pana Daniela Nováka byl odevzdán 71 hlas. Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

Ve druhém kole první volby člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (bod 45) byly vydány 173 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 173 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Tomáše Kvapila bylo odevzdáno 75 hlasů, pro poslankyni Miroslavu Vlčkovou bylo odevzdáno 40 hlasů. Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola prvé volby předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu (bod 46). Byly odevzdány 173 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 173 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Ladislava Korbela byl odevzdán 41 hlas, pro poslance Břetislava Petra byly odevzdány 73 hlasy. Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

Konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby zástupce veřejného ochránce práv (bod 43). Byly vydány 173 hlasovací lístky, odevzdány pak byly taktéž 173 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jana Voráčka bylo odevzdáno 50 hlasů, pro paní Annu Šabatovou byly odevzdány 92 hlasy. Ve druhém kole byla zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv paní Anna Šabatová. Blahopřeji. (Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi volební komise. Než se budeme zabývat bodem 31 schváleného pořadu schůze, udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu Unie svobody panu poslanci Karlu Kühnlovi. Prosím o klid.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny, bodu, který by se nazýval "Informace ministra zahraničí o situaci občanů České republiky Jana Bubeníka a Ivana Pilipa zadržovaných na Kubě". Zdůrazňuji, že navrhuji tento bod po konzultaci a dohodě s panem ministrem. Navrhuji ho zařadit na dnešní den, hned po projednání návrhu ústavního zákona o referendu, nejdříve však na 14. hodinu tak, jak - zdůrazňuji ještě jednou - je dohodnuto s panem ministrem Kavanem.

Byl bych rád, kdyby si Poslanecká sněmovna vyslechla zprávu pana ministra zahraničí a aby přijala nějaké základní usnesení, které si dovolím navrhnout, k situaci těchto dvou občanů.

My se obracíme - jak cestou vlády, tak cestou Parlamentu - na řadu zahraničních institucí o pomoc. Ta pomoc je poskytována. Myslím si, že je správné a nezbytné, aby se i plénum Poslanecké sněmovny touto situací zabývalo.

Zároveň si dovolím předem opravdu poprosit všechny přítomné kolegy a kolegyně, aby v případné diskusi po podané informaci panem ministrem zahraničí - pokud bude zařazení tohoto bodu schváleno - dali najevo co největší uměřenost a co největší zdrženlivost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Je zde procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu pana poslance Kühnla na zařazení nového bodu, jehož přesný název formuloval, který se týká informace ministra zahraničí ve věci dvou zadržených Čechů, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 55, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 tento návrh byl přijat, když se pro něj ze 148 přítomných poslanců vyslovilo 133 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem 31. schváleného pořadu schůze, kterým je

 

31.
Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
/sněmovní tisk 695/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 695/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan místopředseda Rychetský má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalo by se říci, že už skutečností, že Poslaneckou sněmovnou, která se již šestkrát zabývala návrhem ústavního zákona o referendu za existence České republiky, prošel do třetího čtení návrh ústavního zákona o referendu, který máte ve svém tisku 695, ústavně právní výbor jej doporučil ke schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP