(10.40 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Případy, kdy na jednu a tutéž věc je souběžně vedena exekuce soudním orgánem, daňovým orgánem, orgánem veřejné správy anebo záhy i soukromým exekutorem a kdy je tedy třeba jasně stanovit, která exekuce má přednost, která pohledávka má přednost, resp. poměr, v jakém se uspokojí, prostě nejsou v našem právním řádu do této chvíle vůbec řešeny.

V průběhu druhého čtení byly uplatněny tři pozměňovací návrhy přijaté usnesením ústavně právního výboru z jeho 68. schůze a musím konstatovat, že se všemi třemi pozměňovacími návrhy souhlasím.

Pan poslanec Exner v rámci druhého čtení ve sněmovně uplatnil další tři pozměňovací návrhy, ve kterých na třech místech, kde soud rozhoduje, chtěl doplnit slova "při respektování pořadí podle" a odkaz na příslušné ustanovení. Musím říci, že já po prozkoumání těchto pozměňovacích návrhů k nim mám v lepším případě neutrální, spíše negativní stanovisko, a to z toho důvodu, že je nepochybné, i když se nepřijmou, že soud je vázán zákonem. Když se ale zde vloží slova, že rozhoduje "při respektování těchto ustanovení", mohlo by to v aplikaci vzbudit problémy a potíže, neboť by si z toho mohl někdo dovodit, že podle jiných ustanovení zákona, třeba OSŘ o výkonu rozhodnutí, není vázán, že se tím chce říci, že žádná jiná ustanovení ho neváží. Proto si myslím, že tyto tři pozměňovací návrhy jsou nejen nadbytečné, ale trochu nebezpečné, protože když se nepřijmou, tak je samozřejmé, že je soud vázán těmito ustanoveními, soud je vždy vázán zákonem, ale ne jenom těmito ustanoveními.

Proto doporučuji, aby v rámci třetího čtení byly přijaty pozměňovací návrhy doporučené ústavně právním výborem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Pan zpravodaj v rozpravě nehodlá vystoupit.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. (Nikdo.) Pokud tomu tak není, rozpravu končím a požádám o závěrečná slova. Pokud pan místopředseda vlády již využil svého vystoupení, tak poprosím zpravodaje, aby nás provedl způsobem hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Domnívám se, že hlasování o pozměňovacích návrzích by mohlo být jednoduché. Navrhuji, abychom hlasovali najednou o třech pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru, kde stanovisko pana ministra je kladné a moje stanovisko je rovněž kladné, a potom rovněž najednou hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl ve druhém čtení já, protože se věcně týkají téže problematiky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Vzhledem k tomu, že to je velice jednoduchá procedura, kterou máme všichni vlastně uzpůsobenou na tisku 678/2, pokud není námitek, nemyslím si, že bychom tuto proceduru museli odsouhlasit, a přistoupíme k hlasování.

Jako první prověříme hlasováním písm. A body 1, 2, 3. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Václav Exner: Obě stanoviska jsou kladná, jak pana ministra, tak zpravodaje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Obě stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 172 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat, pane zpravodaji, o čem?

 

Poslanec Václav Exner: Budeme hlasovat najednou o pozměňovacích návrzích pod písm. B. Pan ministr vyjádřil své stanovisko jako neutrální až spíše negativní, já mám stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, o všech třech návrzích opět najednou?

 

Poslanec Václav Exner: Ano, už jsem to řekl dvakrát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 173 poslanců pro 27, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní je možné hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, podle sněmovního tisku 678, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 174 poslanců pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu místopředsedovi vlády i zpravodaji tohoto zákona. Končím projednávání bodu 29.

 

I když jsem ráno při zahájení dnešního jednání avizoval, jaký bude postup dnešního jednacího dne, přesto se množí dotazy v tomto směru. Proto řeknu následující informaci.

 

Nyní by proběhly body 43 až 46, které samozřejmě uvede předseda volební komise pan poslanec Vidím. Poté bude vyhlášena i s volbami polední přestávka do 13.00 hodin. Ve 13.00 hodin budeme projednávat třetí čtení ústavního zákona o referendu. Po tomto zákoně nemáme do doby interpelací již žádnou jinou možnost, pokud by se nedostavil pan ministr Grégr k projednání smlouvy, protože ostatní pozměňovací návrhy byly rozdány včera až po 16. hodině, čímž nám vstupují do času interpelací, a ostatní také až po 18. hodině.

Dnes máme tedy před sebou pouze volby, ústavní zákon o referendu, poté ústní interpelace na předsedu vlády a ministry vlády.

Zítra dopoledne bychom začali body, které jsou pevně stanoveny, tzn. body 28, 27 a 23, poté by mohla probíhat třetí čtení návrhu zákona o spotřebních daních - bod 24, návrh změny ústavy, který byl rozdán v 18 hodin, návrh trestního zákona pana poslance Chytky a ostatní, které budou ještě dnes do odpoledne zpracovány a předloženy do sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP