(9.10 hodin)

(pokračuje Grégr)

Tím by vznikl určitý časový prostor, během něhož by se výrobci, dovozci i prodávající mohli seznámit s novou právní úpravou v této oblasti. Domnívám se, že obě řešení jsou možná a žádné z nich by nemělo činit vážnější problémy. Přikláním se však spíše k ponechání určité doby umožňující osobám, kterým je zákon určen, aby se s ním v předstihu mohly seznámit.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste návrh zákona propustili do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a iniciativně ho projednal i výbor pro evropskou integraci. Usnesení těchto výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 702/1 a 702/2.

Nejdříve poprosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Pavla Hojdu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, hospodářský výbor projednal tuto předlohu zákona na svém jednání 15. listopadu loňského roku a 24. (?) ledna letošního roku. Po projednání přijal pozměňovací návrhy a doporučuje je Poslanecké sněmovně schválit. Pověřil mě jako zpravodaje výboru, abych tyto pozměňovací návrhy přednesl na jednání sněmovny.

Chtěl bych se rovněž vyjádřit k tomu, co řekl pan ministr k otázce účinnosti a platnosti zákona. Domnívám se, že stanovení 1. července, jak bylo přijato v hospodářském výboru, je termín vhodný právě z toho důvodu, aby byla možnost zejména u výrobců se s tímto návrhem zákona a potom s platným zákonem seznámit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj poslanec Josef Krejčí.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů byl předběžně konzultován výborem pro evropskou integraci, a to ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2000 č. 257. Předběžná konzultace byla uskutečněna v průběhu července 2000. Předběžné připomínky k vládnímu návrhu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu posouzeny a promítnuty do vládního návrhu zákona, který byl následně doručen Poslanecké sněmovně. Výbor pro evropskou integraci projednával tisk 702 dne 11. ledna 2001. Usnesení výboru jsme obdrželi v tisku 702/1. Uvedeným usnesením je Poslanecké sněmovně doporučeno návrh zákona schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu končím. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám návrh na změnu zákona. Je to přidání části 7, změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích § 18, kde se praví, že zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se mění takto: v § 17 odst. 2 se slovo "Jihlava" nahrazuje slovem "Praha".

Je to z následujících důvodů: Aby byla zajištěna rychlá a kvalitní funkčnost nově zřízeného energetického regulačního úřadu, který převzal některé kompetence Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že tyto činnosti jsou novým energetickým zákonem značně kvantitativně a kvalitativně rozšířeny proti dosavadní praxi, a vzhledem k tomu, že okamžité přemístění pracovníků a informační techniky včetně jejího propojení je prakticky neproveditelné a finančně neúnosně náročné, využívám příležitost, kdy je projednáván návrh zákona MPO, a předkládám tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám komplexní pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, který si klade za cíl zabezpečit chovatelům skotu v ČR při výskytu BSE ve stádu shodně se státy Evropské unie možnost náhrady škody v případě nutnosti utracení zvířat z výše uvedených důvodů.

Část 7 zní:

Změna zákona o veterinární péči. § 18. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, veterinární zákon, se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 písm. a) se na konci textu doplňují tato slova:

a) spongiformní encefalopatie skotu (BSE)

2. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova spongiformní encefalopatie skotu (BSE) zrušují.

3. V § 67 se odst. 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a .

4. V § 68 v odst. 1 a 2 se číslice a označení 50 % zrušují.

5. § 68 odst. 3 zní: 3. Odškodnění se snižuje o 50 % ceny zvířete, bylo-li zvíře nutně poraženo, utraceno nebo uhynulo v důsledku nebezpečné nákazy, pro kterou se doporučuje ochranné očkování, a chovatel nevyužil této možnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP