(15.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Uzavřeli nejméně 1 319 smluv a způsobili škodu nejméně 1 068 456 228 Kč. To je tedy jeden balík z trestního stíhání.

Pro trestný čin poškozování věřitele, spáchaný ve spolupachatelství, je vedeno trestní stíhání proti panu Petru Smetkovi, předsedovi představenstva společnosti H-Systém, Ivanu Královi, členu představenstva společnosti H-Systém a předsedovi stavebního bytového družstva Svatopluk, a také proti panu Pavlu Středovi, místopředsedovi stavebního bytového družstva Svatopluk. Podezření, které mají vyšetřovatelé - zde musím říci, že se jedná pouze o podezření - je z toho, že dne 18. 5. 1998 uzavřeli dlouhodobou nájemní smlouvu na veškeré nemovitosti, pozemky a dne 2. 6. 1998 dlouhodobou nájemní smlouvu na objekty bydlení a občanské vybavenosti ve vlastní společnosti H-Systém a nájemcem na 30 let se stalo stavební bytové družstvo Svatopluk, přičemž na společnost H-Systém byl dne 5. 12. 1997 podán návrh na konkurs a dne 3. 11. 1998 byl konkurs prohlášen. To je tedy druhý balík obvinění.

Co se týče třetí záležitosti, která se týká obvinění, resp. trestního stíhání pro trestný čin poškozování věřitele, také spáchaný ve spolupachatelství, to je vedeno proti panu Petru Smetkovi a panu Ivanu Královi, kteří v rámci dohody o zajištění finančního vyrovnání mezi H-Systémem, a. s., a stavebním bytovým družstvem Svatopluk vydali stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk akcie z majetku společnosti H-Systém a těmito akciemi zajistili údajné pohledávky stavebního bytového družstva Svatopluk vůči H-Systému, přičemž věděli - to je názor vyšetřovatelů, o kterém jsou přesvědčeni, že je prokazatelný - že stavební bytové družstvo Svatopluk není věřitelem H-Systému, a nebyl tedy jakýkoli důvod tento neexistující dluh zajišťovat, čímž odstranili část majetku obchodní společnosti H-Systém s cílem, byť částečně, zmařit uspokojení již platných pohledávek věřitelů, čímž způsobili škodu ve výši 172 mil. Kč.

Jak už zde řekl pan předseda vlády, pan Petr Smetka, jeden z obviněných, je od 28. 6. 2000 ve vyšetřovací vazbě a nově k němu dne 13. listopadu t. r. přibyl vazebně stíhaný další obviněný pan Ivan Král.

Myslím, že toto všechno, co zde říkám, svědčí o tom, že je maximální snaha v rámci zákonů České republiky v rámci trestního řízení, které je v České republice podle trestního řádu nutno dodržovat, udělat vše pro to, aby tato věc byla prošetřena důkladně, aby se nezametala pod koberec a aby došlo k tomu, po čem volají poškození klienti, to znamená, aby ti lidé, kteří se chovali nezákonně, nebyli beztrestní.

Dozor nad zákonností v přípravném řízení vykonává státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Praze, který je poměrně v čilém kontaktu s vyšetřovatelem. Tento státní zástupce za celou dobu - zatím alespoň podle zápisů, které pořídil - nezkonstatoval žádnou závadu v postupu vyšetřovatele, což je také důležité zde sdělit, protože ne vždycky tomu tak je v těchto složitých hospodářských kauzách.

V současné době je dokončován znalecký posudek Znaleckým ústavem, který má být předán vyšetřovateli v lednu příštího roku, takže tato doba už není příliš vzdálená. K tomuto posudku budou provedeny výslechy jednotlivých obviněných i důležitých svědků. Do současné doby lze konstatovat, že je jediný problém, který vyšetřování komplikuje, a to je to, že v říjnu 1999 byla Komerční banka požádána o vydání některých písemných podkladů a do této doby Komerční banka tyto podklady nevydala. Možná, že až se podíváme na to, kdo v té době v Komerční bance působil, že celý případ dostane i jinou dimenzi.

Nově sdělené obvinění z 13. 11., které hovoří o té nově uvalené vazbě, k tomu je třeba zpracovat znalecký posudek, který by měl být podle předpokladů zpracován do 15. února, takže ani zde není nějaké zásadní časové prodlení a je to horizont dvou měsíců od dnešního dne - pokud se nepletu, tak je to datum kolem 12. prosince.

Co se týče názoru vyšetřovatele na to, kdy bude případ v oblasti vyšetřování ukončen, tak vyšetřovací plán hovoří o tom, že by v první polovině příštího roku mělo být vyšetřování ukončeno. Pokud bude ukončeno způsobem, že vyšetřovatel i státní zástupce budou shledávat opodstatněná podezření, která zazněla, tak bude ukončeno návrhem na podání obžaloby vůči konkrétním osobám.

Dovolte mi ještě říci jednu věc. Vyšetřování je dost zdlouhavé z jednoho důvodu, že stávající text trestního řádu samozřejmě ukládá některé úkony, mezi něž patří i výslechy těch poškozených, kteří v této kauze poškozeni byli. Jedná se o stovky lidí, kteří musí být vyslechnuti. V současné době bylo vyslechnuto více než 550 osob s tím, že výslechy budou muset ještě pokračovat, což by se v časových termínech, o kterých jsem hovořil, mělo zvládnout.

Myslím, že jsem podal Poslanecké sněmovně dostatečně obsáhlou informaci o tom, co se vše v této záležitosti událo. Jestli mi, pane předsedající, dovolíte, tak bych rád ještě trochu zneužil práva hovořit i k jiné věci. Jedná se o podobnou záležitost, na kterou se mě ptal pan poslanec Filip, která se týká také velkého množství lidí v České republice, a to Českomoravské družstevní spořitelny. Byl jsem vyzván k tomu, abych podal stručnou informaci k tomu, jak mohlo dojít k onomu vyvedení prostředků přes dceřinou společnost IR Investorské a rozvojové společnosti. Důvod je ten, že ani vyšetřovatel, ani nucený správce neměl možnost vstupovat do účetnictví, neměl možnost se dostat k této společnosti, protože poměrně krátkou dobu předtím, než přišli ke svému úřadu, tak tyto společnosti byly pomocí popsané transakce, kterou zde mám, vyvedeny ze svrchované působnosti této Českomoravské družstevní spořitelny. Je to předmětem šetření a vypadá to tak, že i toto bude kvalifikováno jako trestný čin.

Co se týče osoby, která je podezřelá z trestného činu, pan Petr Bezruč - ne ten známý Petr Bezruč, ale jiný, vzpomněl jsem si na Cimrmana a na ukradený důl - tak tato osoba byla předvolána k podání vysvětlení. Byla informace, že dne 4. 12. se má vrátit do republiky, bylo provedeno operativní šetření v místě bydliště i v místě přechodného bydliště, ale ukazuje se, že tato osoba se bude zřejmě vyhýbat trestnímu stíhání. Proto před několika dny bylo po této osobě vyhlášeno celostátní pátrání, a pokud budou indicie směřovat k tomu, že se nachází mimo Českou republiku, budou podniknuty příslušné právní kroky i směrem za hranice České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP