(11.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Podle mého soudu to nepochybně je Otakar Motejl a jsem rád, že ho navrhla jako kandidáta i bývalá předsedkyně Senátu paní Libuše Benešová.

A myslím, že by bylo dobře, kdyby zástupcem byl člověk, který se ochraně lidských práv věnuje také již po dlouhou řadu let, věnoval se jí i za starého režimu, ale prosím, uznávám, že jeho možnosti v tomto ohledu byly omezené a že to nemusí být dostatečná kvalifikace. Ale věnuje se této činnosti i v posledních letech, v době demokratického vývoje této země. Je to paní Anna Šabatová, a myslím, že tyto kandidáty bychom měli vážit podle mého soudu jako nejvhodnější pro to, aby získali pro tuto funkci důvěru veřejnosti a aby tato funkce splnila to, co ti, kdo ji navrhovali, s ní spojovali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, při projednávání minulého bodu jsem shodou okolností apeloval na poslance, aby vzali v potaz moudrost našich senátorek a senátorů. Tentokrát učiním něco naprosto opačného, protože nerozumím tomu, jak může Senát Parlamentu České republiky navrhnout Poslanecké sněmovně nevolitelného kandidáta. Nevolitelného kandidáta pana doktora Jiřího Vyvadila. A nemyslím nevolitelnost ve smyslu politickém, ale ve smyslu ryze právním.

Chtěl bych vám připomenout to, co možná někteří nevíte. Podle mých informací je bývalý senátor a předseda ústavně právního výboru Senátu pan doktor Jiří Vyvadil soudcem. Z toho vyplývá, že podle ustanovení § 3 zákona o veřejném ochránci práv nemůže být současně soudcem a současně takém zástupcem veřejného ochránce práv. Ony funkce jsou totiž ze zákona neslučitelné. Pravdou je, že se soudce doktor Jiří Vyvadil v případě svého zvolení může vzdát funkce soudce, na to má právo. Ale v tom případě podle zákona o soudech a soudcích jeho funkce soudce zanikne až po třech měsících, nikoliv dříve. Jakékoliv urychlení zde je nepřípustné a zákon je v tomto případě zcela přesný. Mohl bych citovat § 45 zákona o soudech a soudcích.

Přitom podle zákona o veřejném ochránci práv musí zvolený zástupce veřejného ochránce práv složit slib do deseti dnů od zvolení, jinak jeho funkce zanikne. Z toho je snadno dovoditelné, což všichni chápeme, že nám Senát opravdu navrhl nevolitelného kandidáta, protože kdyby byl pan doktor Jiří Vyvadil zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a i se vzdal soudce, nemůže složit slib, nemůže se oním zástupcem stát, a je proto nevolitelný.

Nechápu postup Senátu v této věci. Nerozumím tomu, jakými úvahami se Senát zaobíral, co to bylo za úvahy právní či politické. Mám jisté pochybnosti o tom, zda vůbec můžeme k volbě přistoupit, ale žádné přerušení projednávání tohoto bodu nenavrhuji. Jen upozorňuji na tyto konsekvence.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu.

Od pana zpravodaje vzešel návrh na provedení tajné volby, o kterém nechám neprodleně hlasovat. Snažím se gongem pozvat všechny nepřítomné.

Přednesu návrh na hlasování, které podrobíme naší vůli.

"Poslanecká sněmovna schvaluje tajnou volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 544 z přítomných 179 poslanců pro 134, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a postoupíme k bodu 82, kterým je

 

82.
Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Prosím pana předsedu Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, od 9. července letošního roku jsou stále neobsazena tři místa členů této rady a od 2. listopadu letošního roku je neobsazeno ještě další místo, a to po Zdeňce Hůlové, které k tomuto dni skončilo volební období. Budeme tedy dnes provádět volbu čtyř členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, které (?) započne šestileté volební období dnem volby.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, hlasovací lístky jsou připraveny.

Ve stanovené lhůtě byly poslaneckými kluby volební komisi předloženy následující návrhy: Jan Decker - KDU-ČSL, Zdena Hůlová - US, Alena Macková - ODS, Václav Moravec - ČSSD, Daniel Novák - KSČM a Petr Žantovský - ODS. 28. října a 28. listopadu byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Požádal bych o zahájení rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo volební komise, kolegyně a kolegové, jménem poslaneckého klubu ČSSD jsem oprávněn tady prohlásit, že kandidát ČSSD Václav Moravec na svoji kandidaturu v této radě rezignoval. Z toho důvodu, i když je na kandidátce nominován, vás žádám, abyste tuto jeho rezignaci vzali na vědomí a nevolili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, za toto sdělení. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o způsobu volby:

"Poslanecká sněmovna schvaluje tajnou volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání."

Vzhledem k tomu, že je tady velice málo přítomných, odhlásím vás a požádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 545 z přítomných 139 poslanců pro 131, proti 5. Návrh byl přijat.

Schválili jsme tajnou volbu a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

85.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

 

Opět poprosím pana předsedu Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, jedná se o volbu pěti členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona 211/2000 Sb., jimž započne čtyřleté volební období dnem zvolení. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise opět navrhuje volbu tajnou.

Poslanecké kluby navrhly volební komisi následující kandidáty: Jan Bláha - ČSSD, Tomáš Kvapil - KDU-ČSL, Jiří Patočka - ODS, Evžen Snítilý - ČSSD, Eduard Vávra - ODS, Jiří Vlach - US a Miroslava Vlčková - KSČM.

20. října byly všechny návrhy rozeslány poslaneckým klubům. Poprosil bych opět o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a k navrženému způsobu volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP