(11.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já sice chápu snahu několika poslanců, kteří mají zájem o informace, ale předpokládám, že jsou na každém plénu Poslanecké sněmovny standardní body, a to jsou interpelace, ať už písemné, nebo ústní. Předpokládal bych, že příslušní poslanci a poslankyně s těmito dotazy na premiéra vystoupí. Samozřejmě chápu určitým způsobem, proč tímto způsobem tímto vystupují tito poslanci, a myslím, že by nebylo rozumné v tuto chvíli tento bod zařazovat. Pokud ovšem tento bod bude zařazen, oznamuji, že před jeho projednáváním si vyžádám tři hodiny na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Byl vznesen procedurální návrh na zařazení nového bodu. Nebylo vysloveno veto ani dvou klubů, ani 50 poslanců. Budeme tedy o tomto návrhu hlasovat. Snažím se sehnat všechny přítomné poslance do sněmovního sálu, abychom hlasovali.

Prosím ještě jednou pana poslance Svobodu, aby přednesl přesný návrh na zařazení tohoto bodu, protože jsem ho nedostal písemně.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Prosím, pane poslanče, přednesu návětí: Poslanecká sněmovna souhlasí s...

 

Poslanec Pavel Svoboda: ...se zařazením nového bodu, jehož název je "Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H-Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD".

 

Místopředseda PSP František Brožík: A zařadit ho?

 

Poslanec Pavel Svoboda: Zařadit ho ihned.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Samozřejmě po vyžádané přestávce, kterou si vyžádal předseda klubu ČSSD.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Pokud tomu tak je, tak hned po volbách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 543 z přítomných 170 poslanců pro 95, proti 42. Návrh byl schválen.

 

V tomto případě bych poprosil předsedu volební komise, abychom se ujali bloku voleb, a poté bude vyžádaná přestávka poslaneckého klubu ČSSD. Ještě se hlásí pan poslanec Vojtěch Filip, předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Nijak nechci zdržovat volby, to vůbec ne. Ale víte, že jsem požádal o informaci ministra vnitra a ministra zemědělství, která se týkala pochybení policie a registrace jedné kupní smlouvy u Katastrálního úřadu v Ostravě v souvislosti s pádem Českomoravské družstevní záložny v Ostravě. Oba páni ministři mi přislíbili, že bez zařazení bodu podají informaci na dnešním jednání. Rád bych věděl, jestli některý z místopředsedů vlády, protože ani jednoho z ministrů tady nevidím, mi takovou informaci podá.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se předseda klubu Unie svobody pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych, pane předsedající, požádat kolegy z klubu ČSSD, zejména předsedu klubu, zda by přece jen nezvážil svůj požadavek na tu velmi dlouhou přestávku. ČSSD vstoupila do voleb v roce 1998 s velmi působivým heslem "neuhneme před vámi očima". Myslím, že takové uhnutí, byť jen na tři hodiny, výrazně znevěrohodňuje volební program ČSSD.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Faktická poznámka pan předseda klubu Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Myslím, že vzhledem k tomu, že předpokládám, že i pan poslanec Kühnl chce jednat o věcných záležitostech, a vzhledem k tomu, že tento bod nebyl zařazen řádně na toto plénum a jeho poslanci nebo poslanec vystoupil v tuto chvíli naprosto mimo program s návrhem na zařazení pro nás dost důležitého bodu, který je bohužel ze strany Unie svobody výrazným způsobem politizován, tak samozřejmě potřebujeme tuto záležitost na našem poslaneckém klubu řádně prodiskutovat. Po skončení voleb před zařazením tohoto bodu trvá náš požadavek na tříhodinovou přestávku pro poslanecký klub.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Nyní již prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma. Přistoupíme nyní k bodu číslo

 

84.
Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady
Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Jedná se o tajnou volbu, druhé kolo, první volba. Ve čtvrtek 7. prosince jsme projednávání bodu přerušili, aby volební komise mohla technicky připravit druhé kolo tajné volby. Prosím, aby se slova ujal předseda pan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v tomto bodu bych chtěl pouze zopakovat, že do druhého kola voleb členů dozorčí rady Státní zemědělského intervenčního fondu postoupili pánové Jan Grůza, Pavel Kováčik, Miloslav Kučera ml., Pavel Pešek a Olga Sehnalová. Jak již uvedl pan předsedající, jedná se o tajnou volbu tří členů této dozorčí rady. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Žádám o přerušení tohoto bodu, abychom mohli přistoupit k bodu následujícímu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pane předsedo, přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli přistoupit k dalším bodům a projednat tak blok zbývajících tajných voleb.

 

Tím dalším bodem je bod číslo

 

80.
Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce

 

Prosím o slovo pana předsedu Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv předložil své návrhy prezident republiky 23. listopadu letošního roku a Senát své návrhy předložil 7. listopadu a 24. listopadu letošního roku. Prezident republiky navrhl dva kandidáty na funkci veřejného ochránce práv - pana Otakara Motejla a pana Václava Trojana - a dva kandidáty na funkci zástupce veřejného ochránce práv, a to paní Annu Šabatovou a paní Simeonu Zikmundovou. Senát rovněž navrhl dva kandidáty na funkci veřejného ochránce práv, a to pana Otakara Motejla a paní Marii Hoškovou, a dva kandidáty na funkci zástupce veřejného ochránce práv - pana Jana Voráčka a pana Jiřího Vyvadila.

Bližší podrobnosti o kandidátech volební komise předala všem poslaneckým klubům. Jedná se o druhou volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce, kterým započne jejich šestileté volební období složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, a to do deseti dnů ode dne volby. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje provést volbu tajným hlasováním. Hlasovací lístky jsou připraveny. Žádám o zahájení rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan profesor Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, budeme volit veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Přitom víme, že při jednání o této instituci řada poslanců měla k jejímu zřízení postoj záporný anebo problematický. Chtěl bych připomenout, že svého času - není to tak dávno, možná, že si vzpomenete - předseda sněmovny řekl na adresu Jana Kasala, který tady mluvil o tom, že většina sněmovny schválila, on řekl "vaše zákony, na schvalování vašich zákonů my tu nemusíme být". Pan předseda sněmovny správně uvedl, že sněmovna schvaluje zákony, které jsou zákony této země, a schvaluje je jako nejvyšší zákonodárný orgán této země.

Říkám to proto, že je v zájmu pověsti a vážnosti Poslanecké sněmovny, aby k volbě veřejného ochránce práv přistoupila s vědomím dosahu této věci pro veřejnost, a z tohoto hlediska chci říci, že bychom z tohoto důvodu měli honorovat i ty kandidáty, kteří svou dosavadní činností pro tuto funkci mají nejlepší morální a jiné předpoklady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP