(10.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Pokud tomu tak není a nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zda si přeje se závěrečným slovem vystoupit pan minstr Mertlík. Nehodlá vystoupit, pan zpravodaj také ne.

Přistoupíme teď k hlasování podle § 97 odst. 3 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, to znamená 101. Kvorum na hlasovacím zařízení je nastaveno. (Zvoní.)

Vánoce se blíží, ale přece jen, věnujme pozornost našemu jednání.

Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), podle sněmovního tisku 610/4."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 z přítomných 176 poslanců pro bylo 147, proti 13. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání bodu 63.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

64.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 615/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 615/5.

Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Rückla a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předložená novela zákona o daních z příjmů představuje největší komplexní novelu tohoto zákona od roku devatenáct set -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře.

Vážené kolegyně a kolegové, já vás ještě jednou prosím, aby projednávání zákonů probíhalo v důstojnější atmosféře, než v jaké nyní sedíme. Skutečně bych poprosil klub Unie svobody i pana ministra Kužvarta, aby je tam nevyrušoval.Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji.

Nepřijetí tohoto návrhu zákona by tedy mohlo vyvolat problémy zejména v návaznosti na nově od 1. ledna platný obchodní zákoník, respektive jeho obsáhlou novelu. Nepředpokládám nicméně, že by sněmovna dospěla k takovému postoji, protože jak sněmovna ve svém předchozím hlasování, tak Senát ve svém hlasování jako celek návrh zákona podpořily s tím, že Senát k němu přijal celou řadu nových bodů, z nichž jediný je skutečně podstatný - je to bod návrhu Senátu, kterým se vypouští tzv. daňový postih dlužníků. Osobně se domnívám, že to je velmi rozumný postup, protože účel, který předkladatel tohoto pozměňovacího návrhu, který vznikl na půdě Poslanecké sněmovny, sledoval, tj. omezení druhotné platební neschopnosti a zvýšení finanční kázně v české ekonomice, by pravděpodobně přijetím tohoto návrhu nebyl dosažen. To byl také důvod, proč Senát Parlamentu ČR rozhodl tím způsobem, že doporučil vypustit tento bod původně sněmovnou schváleného návrhu.

Dovolte, vážení poslanci a poslankyně, abych podpořil v tomto případě postoj Senátu, a doporučil sněmovně senátní verzi ke schválení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana místopředsedy Špidly, jestli hodlá vystoupit. Nehodlá. A pan ministr zdravotnictví? Také ne.

Požádám tedy pana zpravodaje Martina Kocourka, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Chtěl bych potvrdit to, co tu řekl pan ministr financí, že rozdíl mezi oběma verzemi, to znamená mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou, opravdu spočívá zejména v onom § 34a, který se zabývá postihem dlužníků. Jsem si vědom určitých argumentů návrhu, který nám Senát poslal, který navrhuje tento paragraf vypustit.

Chtěl bych nicméně ale také říci, že ten rozdíl vidím v tom, že tam je určitá symbolika, neboť sněmovna tímto paragrafem chtěla vyslat určitý signál, či zahájit určitou snahu, aby se platební morálka v naší ekonomice zlepšila. V tomto pohledu mě trošku zklamal přístup Senátu, který se zabýval pouze určitou technikou a nezabýval se tímto určitým signálem, čili neposlal nám jakýkoli další návrh, který by směřoval k tomu, jak se s tímto jevem v naší ekonomice vypořádat, ať je to v daňové oblasti, či v jakékoli jiné. V tomto ohledu, kdybychom přijali novelu předloženou Senátem, chápal bych to jako znamení Parlamentu, že se touto problematikou dále zabývat nechce, a to považuji za nešťastné.

Proto pro ten signální efekt, který plyne ze sněmovního návrhu, doporučuji sněmovně, aby setrvala na svém návrhu, tzn. potvrdila tisk 615/4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Úvodem sděluji, že nejsou možné ani přípustné pozměňovací návrhy.

V prezidiálce mám napsáno, že jako první vystoupí pan senátor Jiří Rückl, pak mám písemně přihlášeného pana poslance Filipa.

Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Rückl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za udělení slova, abych vás mohl seznámit s průběhem projednávání návrhu zákona, který byl už předem ohlášen, v Senátu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl v Senátu přikázán k projednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ten po projednání doporučil Senátu přijetí pozměňovacích návrhů. Senát Parlamentu ČR na své 23. schůzi navržené pozměňovací návrhy přijal a počtem 67 hlasů z 67 přítomných senátorů schválil usnesení vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy Senátu obsažené v příloze jeho usnesení č. 513, které máte k dispozici, jsou uspořádány podle pořadí měněných ustanovení návrhů zákona. V podstatě se jedná o dva okruhy navrhovaných změn. -

(Jednomu z kameramanů se udělalo nevolno a hrozil pád kamery do poslaneckých lavic.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pozor prosím… Přerušuji jednání na 10 minut.

 

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP