(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat v projednávaném bodu. Prosím pana senátora Rückla, aby se znovu ujal slova.

 

Senátor Jiří Rückl: Děkuji za znovuudělení slova. Navázal bych na to, co jsem říkal před chvílí.

Pozměňovací návrhy Senátu můžeme rozdělit do dvou okruhů navrhovaných změn. První okruh lze vymezit problematikou dodatečného zdanění neuhrazených závazků poplatníka a změnou způsobu zdanění výnosů z dluhopisů emitovaných do 31. 12. 1997. Druhý okruh pozměňovacích návrhů se týká méně závažné problematiky převážně vyvolaných úprav a technických změn.

Zastavil bych se u prvního okruhu pozměňovacích návrhů, to je § 34a, bod 215 návrhu. Senát si při projednávání tohoto návrhu byl plně vědom závažnosti problémů způsobených špatnou platební morálkou a špatnou pozicí věřitelů proti dlužníkům, jakož i cíle návrhů Poslanecké sněmovny potrestat dlužníky a posílit věřitele. Převládl však názor následující.

Návrh vypustit tento bod byl ovlivněn zejména těmito důvody: špatná platební morálka by měla být a musí být řešena aplikací k tomu určených zákonů a norem, jako jsou občanský zákoník, obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání, trestní zákon, právě projednávaný zákon o exekutorech, zákon o veřejných dražbách atd. Je nesystémové použít daňovou soustavu k řešení platební morálky.

Není tedy pravda a není to dobře pochopeno, že by se Senát touto problematikou nezabýval a vyslal signály do sněmovny, že jen a priori chce tento paaragraf vyhodit. Myslím si, že dosáhnout skutečně toho, aby platily v této zemi i v podnikatelské sféře zákony tak, jak jsou napsány, je v moci nejen vlády této země, ale i Poslanecké sněmovny a Senátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP