(10.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Tehdy Poslanecká sněmovna rozhodující většinou hlasů, kdy pro hlasovali zástupci všech politických klubů v Poslanecké sněmovně, tento schodek schválila s tím, že v té době Poslanecká sněmovna rovněž věděla, že je logickým dalším krokem, a tak to bylo v materiálu ke státnímu závěrečnému účtu uvedeno, schválení dluhopisového zákona na úhradu tohoto schodku. Ten byl rovněž, jak už jsem řekl, v Poslanecké sněmovně schválen. Na schůzi Senátu nicméně byl zamítnut s tím, že rozhodující argument, který tam zněl, byl, že rozpočtové věci jsou v kompetenci Poslanecké sněmovny, neboť státní rozpočet je projednáván pouze Poslaneckou sněmovnou, nikoliv Senátem, a tudíž i věci, které navazují na rozpočet a které řeší problémy, jako je tento konkrétní dluhopisový program, by si primárně měla řešit Poslanecká sněmovna sama.

Čili to byl důvod, který v rozpravě zazněl opakovaně, zejména od pana senátora Skalického, ale i dalších. A to byl zřejmě důvod, proč se Senát rozhodl převážnou většinou hlasů zamítnout tento návrh zákona.

Prosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby potvrdila svá dvě předchozí rozhodnutí, tedy rozhodnutí, které spočívalo v tom, že poprvé schválila tento návrh zákona, a především ono základní rozhodnutí, kterým schválila státní závěrečný účet za rok 1999.

V případě, že by tento návrh zákona dnes nebyl schválen, nebyla by Česká republika schopna profinancovat důsledky deficitního hospodaření v roce 1999 a také rolování dluhu za předchozí léta. Důsledkem by v krajním případě mohla být platební neschopnost České republiky, kterou Ministerstvo financí odhaduje zhruba na období dubna 2001, tedy počínaje zhruba dubnem by Česká republika v případě neschválení tohoto návrhu zákona přestala být schopna především platit běžné výdaje státního rozpočtu. Tak by vznikla krizová situace, a nejjednodušší formou, jak této krizové situaci předejít, je dnes schválit tento návrh zákona tak, jak to již jednou Poslanecká sněmovna učinila.

Děkuji za pozornost. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Chtěl bych požádat všechny kolegy a kolegyně, aby ztišili své projevy, hladina hluku je skutečně přesahující obvyklou mez. Pan poslanec Kuneš, paní poslankyně Orgoníková i klub Unie svobody… Jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme jednat racionálně, tak poslední den této schůze Poslanecké sněmovny může být velice racionální a rychlý, a proto bych vás žádal o ztišení.

Nyní žádám zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, zda se chce vyjádřit v rámci zamítnutého návrhu zákona. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. K důvodům, které vedly Senát k zamítnutí návrhu zákona o státních dluhopisových programech, který teď projednáváme, bych chtěl říci následující.

Senát argumentuje, že tímto schválením dluhopisového programu bychom mohli vytlačovat z trhu soukromé subjekty, které potřebují vzácné peněžní zdroje, a stát by jim tyto zdroje ubíral. Chtěl bych upozornit na to, že Senát se v tom mýlí, neboť všechny přefinancovávané emise dluhopisů, které jsou tímto návrhem navrhovány, již na trhu existují, to znamená, že k žádné nové emisi nedojde. A stejně tak je tomu i u schodku státního rozpočtu, neboť ten je profinancováván státními pokladničními poukázkami, tedy dalším typem státních dluhopisů. A co se týká zmíněné novely zákona o rozpočtových pravidlech, zde bych chtěl znovu zdůraznit, že sněmovna touto novelou zákona o rozpočtových pravidlech sledovala pouze to, aby byla dostatečná příprava na to, aby se koncept státní pokladny včetně autorizace a výběru bank pro vedení účtů státním a jiných organizacím mohl v určité době provést a byl na to dostatečný časový odstup. V případě, že by tato novela nebyla schválena, hrozilo by, že během několika týdnů by všechny organizace, které mají účty u komerčních bank, musely tyto účty bleskově převést pod centrální banku, která na to není také připravena, a zároveň by hrozil obrovský odliv depozit z některých bank, což by mohlo určitým způsobem vytvořit problémy pro tyto banky.

Z tohoto důvodu doporučuji sněmovně, aby setrvala na svém stanovisku a potvrdila pozměňovací návrhy včetně závěrečného znění, které máme obsaženo v tisku 610/4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Věřím, že jako první se do rozpravy přihlásí pan senátor Jaroslav Petřík. Je tomu tak. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů projednal Senát na své 23. schůzi dne 23. listopadu t. r. Důvody, pro které tento návrh zákona Senát odmítl, sdělil jednak pan místopředseda vlády a ministr financí a další dva důvody uvedl zpravodaj k tomuto návrhu zákona pan poslanec Kocourek. Omezil bych se tedy již jen na jeden důvod, důvod velmi závažný, který byl snad tím hlavním důvodem, pro který Senát tento návrh zákona zamítl.

V Senátu odezněla velká diskuse, která se týkala zatěžování budoucích generací dluhopisy, a to nemalou částkou. Tento důvod zde nezazněl, já ho uvádím a dovolím si vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, požádat, abyste zvážili všechny důvody, pro které tento zákon Senát zamítl, a moudře o něm dále rozhodli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. (Nikdo.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP