(14.10 hodin)

(pokračuje Kužvart)

I zde v tomto momentu musím konstatovat, že z tohoto jsme ke škodě předložené právní úpravy ustoupili. Ustoupili tedy poslanci, kteří jednali o znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Přestože tedy v mnoha odbornících ani ve mně nevzbuzuje komplexní pozměňovací návrh valné nadšení, je pro Ministerstvo životního prostředí v zásadě - zdůrazňuji slovo v zásadě - přijatelný. To je třeba podtrhnout. Ale za rámec této přijatelnosti chci upozornit na několik problémů.

Jednak jde o posuzování variant, dále o účast zainteresované veřejnosti v povolovacích řízeních, o možnost ministerstva výjimečně si vyhradit posuzování záměrů, které by byly posuzovány z krajské úrovně, bod 10/15 kategorie II. přílohy č. 1 usnesení výboru pro evropskou integraci a to, co považuji, a máme to potvrzeno i od vás poslanců, patrně za jakousi administrativní chybu, datum nabytí účinnosti zákona. V usnesení VSRŽP se objevilo "dnem vyhlášení". Ale protože v zákonu jsou kromě jiného rozsáhlé úkoly pro krajské úřady, doporučoval bych účinnost tak, jak bylo v původním sněmovním tisku "k 1. lednu r. 2002". Chceme předejít situaci jako např. u zákona o provozu na pozemních komunikacích a chceme, aby během r. 2001 vše bylo připraveno, nejen dobrá prováděcí vyhláška, ale i jiné podzákonné normy. Je třeba tuto klíčovou, tzv. horizontální normu ochrany životního prostředí prodiskutovat s krajskými úřady i s odbornou veřejností.

Závěrem bych rád upozornil, že urychlená transpozice a implementace komunitárního práva v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí je v hodnotících zprávách Evropské komise z let jak 1999, tak z r. 2000 výslovně uvedena jako priorita ČR. A závažným argumentem na závěr, proč přijmout navrhovaný zákon, je také čerpání předvstupní pomoci z nástrojů a programů EU. Celková částka, která by mohla do ČR z tohoto titulu plynout, se pohybuje řádově ve stovkách milionů euro. Veškeré investice spolufinancované z EU musí projít posouzením vlivů na životní prostředí podle evropských směrnic, čemuž právě předkládaný návrh zákona odpovídá.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kužvartovi.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru VSRŽP a VEI. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 495/1 a 495/5. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj VSRŽP pan poslanec Jiří Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedající, pane ministře. Nebudu se pouštět do polemiky s tím, co tady říkal pan ministr, z jednoduchého důvodu, že u prvního čtení veškeré argumenty z naší strany zazněly a je škoda je myslím opakovat. Tyto argumenty nastartovaly proces dlouhodobého projednávání původního tisku. A musím tady s potěšením říci, že ten zdlouhavý proces, který tento tisk absolvoval, vyústil tedy v usnesení našeho výboru, tj. výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který dne 15. listopadu t. r. schválil komplexní pozměňovací návrh tak, jak ho máte v příloze uveden, a navrhl doporučit sněmovně vzít tento tisk za základ dalšího projednávání.

To je mou povinností tady oznámit jako zpravodaje tohoto výboru i zpravodaje sněmovny.

A mám tady ještě jednu věc a prosím všechny poslance, aby to vzali jako legislativně technickou změnu, protože ve výboru skutečně bylo datum 1. 1. 2002 a nabytí účinnosti dnem vyhlášení se tedy dostalo do tisku, který máte před sebou, omylem. Děkuji tedy za tuto změnu.

Vyjádřím se případně později v rozpravě, ale teď bych byl velice rád, kdyby parlament mohl vzít na vědomí a pokusit se hlasovat o tom, že tisk 495/4 by byl základem projednávání.

Dále chci vážené kolegyně a kolegy upozornit na to, že součástí tohoto textu jsou také přílohy a především příloha č. 1 je velmi podstatná k dalšímu projednávání. Občas totiž přílohy unikají pozornosti.

Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Drdovi. A nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dobrý den, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Po mnoha peripetiích, které vznikly s tímto zákonem, kde původní verze zákona předloženého vládou byla podrobena výrazné a značné kritice, byl zpracován nový návrh zákona, který je předkládán jako pozměňovací návrh VSRŽP.

Změny a doplňky, které jsou součástí tohoto komplexního návrhu, v podstatě sledovaly několik zásadních cílů. A mezi tyto cíle patřilo, aby tento zákon byl kompatibilní s právem EU, aby se zkrátily lhůty, které jednotlivá procedura vyžaduje, aby při přeshraničním posuzování bylo výhradně vycházeno z konvence Espoo, která byla podepsána v roce 1991, aby se vyloučila možnost, aby tak důležitý zákon se nestal nástrojem pro úzkou skupinu lidí, kteří ve vlastním zájmu, ohánějíce se ochranou přírody, hájí poněkud jiné zájmy, abychom ve výčtu záměrů, které jsou posuzovány, dodrželi limity EU, které v konečné verzi jsou výrazným způsobem přizpůsobeny i na podmínky našeho státu, a naposled došlo k vyloučení koncepčních záměrů, které v podstatě ve stávajícím zákoně č. 244/1993 Sb. vyhovují tak, jak jsou.

Spory, které vznikly ohledně toho, zdali koncepční záměry mají být posuzovány v tomto zákonu nebo ne, vycházely z toho, že v současné době v EU je připravována identická norma a byla nastolena teze, že bychom neměli předjímat rozhodnutí EU.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP