(12.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání stálé komisi… (Námitky.) Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 160 poslanců pro 109, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Další výbor je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 161 poslanců pro 95, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední - stálé komisi pro sdělovací prostředky.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 161 poslanců pro 100, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat lhůtou k projednávání, kterou prodloužíme o 30 dnů. Souhlasí s tím navrhovatelé? (Nejsou námitky.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 162 poslanců pro 147, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme projednali tento návrh v prvém čtení a přikázali jsme ho výboru petičnímu, ústavně právnímu, pro evropskou integraci a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Děkuji navrhovatelům i zpravodajům a končím projednávání tohoto bodu č. 37.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Vidím. Prosím vás, abyste ještě chvilečku vydrželi, poté bude vyhlášena polední přestávka.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych velectěnou sněmovnu požádal o projednání následujícího procedurálního návrhu. Chtěl bych požádat o zařazení bodů 81, 83, 84, 86 a 87 jako posledních bodů dopoledního jednání 6. prosince, tedy příští středu. Jedná se o část bloku volebních bodů. Ještě jednou zopakuji:

81. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu,

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury,

84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu,

86. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR,

87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 162 poslanců pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zařadili jsme pevně stanovené body voleb na příští týden.

 

O slovo se hlásí poslanec Vladimír Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych rovněž navrhl pevně zařadit bod 39. - vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí, a bod 61. - třetí čtení - vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jako první a druhý bod jednacího dne 8. 12. Důvod tohoto zařazení je poměrně jednoduchý, do příštího pátku nebude ministr životního prostředí přítomen v České republice, naopak tyto dva návrhy je podle mého názoru i názorů příslušných výborů nezbytné projednat do dvanáctého tohoto měsíce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pátek osmého není dvanáctého. (Poslanec Laštůvka z místa: 8. 12.)

Budeme hlasovat o pevně zařazených bodech, které se týkají ministra životního prostředí na pátek 8. 12. jako první a druhý bod. Jsou to body 39 a 61.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 162 poslanců pro 97, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Nyní o slovo požádala místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková, poté ještě pan poslanec Josef Hojdar.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prosím o zařazení bodu 68. schváleného pořadu schůze, kterým jsou Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury, sněmovní tisk 669, na příští čtvrtek 7. 12. jako první bod po polední přestávce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je to možné, protože první bod máme pevně stanoven dopoledne a pak jsou pevně stanovené pouze interpelace v 17 hodin. Já se zeptám ještě pana poslance Hojdara, abychom pak dali hlasovat případně o těchto změnách, pokud nebude námitek, najednou.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci požádat jménem hospodářského výboru o zařazení bodu č. 51. sněmovní tisk 750 - Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 na 8. 12., tj. pátek, jako bod číslo tři. Je to z toho důvodu, že situace kolem tohoto rozpočtu je poměrně složitá a hospodářský výbor dnes opět přerušil projednávání, vrátíme se k tomu až ve středu ráno před zasedáním sněmovny, máme zájem, abyste usnesení dostali písemně v tisku, aby se mohlo schválit.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

Zaznamenali jsme další dva návrhy. Jeden se týkal koncepce správního soudnictví na 7. 12. jako první bod odpoledního jednání, a rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na 8. 12. jako třetí bod po již schválených dvou návrzích pana poslance Laštůvky.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 160 poslanců pro 128, proti 2. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny návrhy před polední přestávkou. Vyhlašuji polední přestávku do 14.00. Budeme pokračovat pevně stanovenými body, což je bod 18. a bod 36., poté bychom ještě rádi dokončili dnes prvé čtení bodů 35. a 38.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP