(12.30 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, obsáhlá rozprava k tomuto zákonu podle mého názoru ukázala na zmatečnost pojmů, zcela neobvyklou v této sněmovně, a to už je myslím co říci. Naprosto bez jakýchkoli věcných důvodů se tady plete dohromady státní zájem a zájem národností - co má se zájmem národností společného rozpor Přemyslovců a neschopnost Čechů definovat svůj státní zájem; to přece nemá s národnostmi vůbec nic společného. Pletly se zde dohromady národnostní problémy a problémy náboženských společností. - Židé nejsou národnostní menšinou, pane poslanče (k poslanci Paynovi), ale jsou náboženským sdružením. Pletou se zde občanské názvy a názvy individuální - to je ta rodina Lobkowiczů, o které se zde hovořilo, jsou to ti Indiáni pana poslance Tomíčka - Indiáni nejsou národností, když tak jsou národností Siouxové a další, ale neexistuje národnost indiánská atd., atd.

Čili je vidět, že tento zákon opravdu vyžaduje určitou pozornost od poslanců zaměřením se na tuto problematiku. Přitom nejzávažnější střet…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dovolte, pane poslanče - vážení kolegové, prosil bych o klid.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. - Tedy nejzávažnější střetnutí, k němuž tady došlo, bylo neodlišení národnostní a občanské roviny. Jestliže se postavíme na názor, že všichni lidé mají stejná práva, všichni občané mají stejná práva, pak nemusíme žádná práva národností definovat. Ale tudy Evropa nejde. Evropa zná definici národnosti, umí národnost definovat, z dobrých důvodů hájí práva národnostních menšin obdobně jako jiných menšin, a myslím, že bychom se neměli z toho nijak vylučovat.

Řada politiků často varuje před tím, aby se Česká republika nebo Češi nerozpustili v Evropě, v Evropském společenství. Jednou z ochran tohoto nerozpuštění je právě určité postavení národností, a já se domnívám, že by mělo být dopřáno tomuto zákonu, aby prošel druhým čtením.

Chtěl bych na závěr upozornit na to, že pan poslanec Payne navrhl k debatě, aby lhůta k projednání tohoto zákona byla prodloužena na maximální možnou míru. Podpůrně řekl 30 dní. To ovšem podle zákona 91 není možné, maximálně je možno prodloužit lhůtu o 20 dní a se souhlasem předkladatele o dalších 20 dní, celkem tedy na 40 dní.

S ohledem na to, že tento návrh zazněl v obecné rozpravě, navrhuji, abychom hlasovali o prodloužení o 40 dní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych se s vámi, pane poslanče, v tomto případě přel, protože tam je řečeno "o více než 20 dní, maximálně dalších 20 dní", takže i návrh na 30 dní je možno se souhlasem navrhovatele schválit.

Pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Payne: Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poprosit kolegu Šafaříka, zda by se neomluvil Židům, když řekl, že nejsou národnostní menšinou. Já myslím, že jsou národnostní menšinou, a mají takováto práva, a ani stát, ani poslanec Šafařík, ani nikdo jiný nemá právo nikomu popírat, aby se rozhodl pro tu menšinu, ke které chce patřit, popřípadě si nějakou vymyslet. To je právo každého člověka, to nám garantuje naše ústava, a stát do toho nemá co mluvit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pane poslanče, já nevím, jestli mám znovu otevírat debatu, já panu poslanci Šafaříkovi vaši žádost předkládám a on se k ní bezpochyby vyjádří.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Pan kolega Payne se na mne asi zakoukal, a proto v této souvislosti uvedl moje jméno, ale já konstatuji, že jsem s touto věcí nevystoupil, a mám pocit, že s ní vystoupil jiný kolega, takže pravděpodobně se to mne netýká. (Veselí ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Payne to asi nezaregistroval, nicméně hodlá reagovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Já se omlouvám, že došlo k záměně jmen, týká se to pana poslance Křečka, a nikoliv pana poslance Šafaříka. (Dlouhotrvající veselí ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče zpravodaji, chcete reagovat ne tuto záležitost? (Poslanec Křeček dává najevo, že nikoli.) Pokud ne, pak bych vás požádal, abychom zrekapitulovali návrhy, které zazněly v rozpravě.

Pokud mě paměť nemýlí, první návrh, který zazněl, byl od pana poslance Matulky, který navrhl vrátit tento návrh vládě k přepracování. Jiné návrhy nezazněly - pak zazněl ještě návrh na prodloužení doby projednávání.

Já vás tedy všechny sezvu do Poslanecké sněmovny, abychom mohli hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. Na žádost z pléna vás také ještě odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Matulky, který navrhuje, aby návrh byl vrácen navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 158 pro bylo 78 poslanců, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednávání, a poté samozřejmě i prodloužením lhůty.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 160 poslanců pro bylo 132, proti 5. Návrh byl přijat.

 

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, buď jste se nepozorně díval, anebo my jsme nepozorně poslouchali - myslím, že jste nevyzval, má-li někdo nějaký jiný návrh na přikázání výboru k projednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se na to mohu zeptat ještě nyní, pane poslanče. (Poslanec Matulka: Takže mám počkat, ano?) Ano, můžete počkat.

Návrh na přikázání petičního výboru jsme tedy schválili a nyní se tedy ptám, má-li někdo ještě nějaký jiný návrh. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám návrhů několik, a to zcela vážně míněných. Jsem totiž přesvědčen, že to je natolik vážný materiál, že by měl být projednán ve výboru ústavně právním. To je jeden můj návrh.

Sám navrhovatel se odvolává na mezinárodní souvislosti, proto navrhuji přikázat tento tisk i výboru pro evropskou integraci.

A konečně z důvodů, o kterých jsem mluvil v obecné rozpravě, protože se domnívám, že je tady vážná novela zákona o České televizi a o České rozhlase, navrhuji, aby tento tisk byl minimálně v té části - to už samozřejmě je na výborech - přikázán také výboru pro kulturu atd., jakož i stálé komisi pro sdělovací prostředky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Já jsem při rozhovoru s paní místopředsedkyní nezaslechl třetí výbor, který pan kolega Matulka přednesl. (Poslanec Matulka: Komise pro sdělovací prostředky.)

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru, jak navrhl pan poslanec Matulka.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 160 poslanců pro bylo 87, proti 54. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP