(10.30 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Jestli je komukoliv z nás známo, že bude daň například za cigarety a alkohol vybrána vyšší, než vláda ve svém návrhu rozpočtu předpokládá, tak ať nám to zde prosím sdělí. Pakliže budou daně vybrány v takové výši, v jaké vláda předpokládá, tak v tomto rozpočtu - rozumím-li já jako lékař rozpočtu - musí někde 3,5mld. rezerva býti zapsána. Není-li tam, nemůžeme zodpovědně hlasovat o jejím vydání.

Proto znovu opakuji - navrhuji přerušit první čtení tohoto návrhu zákona až do té doby, kdy bude zcela zřejmé, že ve státním rozpočtu prostředky pro realizaci tohoto návrhu jsou. Pakliže můj návrh neprojde, dovoluji si navrhnout formálně, aby zákon byl přikázán kromě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví také rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásil se fakticky pan poslanec Janeček, poté pan Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, je třeba si přečíst text návrhu. Vzhledem k tomu, že nabývá účinnosti - a tady je návrh, aby nabyl účinnosti v polovině roku. Nejedná se o 3,2, ale 1,6 mld.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za upřesnění. Pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem prostřednictvím pana předsedajícího otázán a myslím si, že patří ke korektním vztahům v této sněmovně, abych na tuto otázku reagoval.

Otázka zněla, kdy začne ona budoucnost, v tom smyslu, kdy začne ona debata o mandatorních výdajích. Chtěl bych panu kolegovi Teplíkovi odpovědět: Jak to tak bývá, budoucnost už začala. Debata o mandatorních výdajích, o jejich struktuře byla zahájena. Vláda zpracovala určitý materiál týkající se analýzy mandatorních výdajů. Tento materiál byl poskytnut Poslanecké sněmovně. Rovněž tato vláda, po dlouhém čase to byla první vláda, která se touto otázkou začala zabývat, tato vláda zpracovala dlouhodobý fiskální výhled na delší časové období, z něhož rovněž lze vyčíst určité trendy ve vývoji státního rozpočtu, veřejných financí a mandatorních výdajů jako takových.

Dočasná komise pro důchodovou reformu si vyžádala materiál, který se týká ještě dlouhodobější prognózy vývoje veřejných rozpočtů a vývoje veřejného dluhu. Rovněž jsme obdrželi tento materiál a dočasná komise pro důchodovou reformu nad tímto materiálem Ministerstva financí zahájila debatu. (Ve sněmovně je značný hluk.) Myslím si, že v tuto chvíli je debata zahájena na několika rovinách a je velmi důležité, aby tato debata kromě analytických materiálů obsahovala rovněž návrhy a konstruktivní návrhy všech politických stran, a to jakým způsobem ve vývoji veřejných financí pokračovat.

A toho se týká moje poslední poznámka a moje poslední slova k rozpravě k tomuto návrhu zákona. Bylo hodně řečeno o mandatorních výdajích a bylo hodně řečeno o snižování mandatorních výdajů. Myslím si ale, že cílem politické sféry není primárně usilovat o snižování mandatorních výdajů. Podle mého názoru otázka snižování mandatorních výdajů má spíše politickou a ideologickou povahu. Myslím si, že cílem politiků není primárně vždy za každých okolností usilovat o snižování mandatorních výdajů. Myslím si, že naším úkolem je optimálně spravovat veřejné záležitosti a usilovat o vyvážený poměr mezi mandatorními a jinými výdaji v rámci veřejných rozpočtů, tak aby tento poměr umožňoval jiné výdaje, než jsou výdaje zákonné, aby umožňoval v rámci veřejných financí i investice, aby umožňoval rozumné provozní výdaje a další výdaje, které společnost a politická sféra uzná jako rozumné.

Již jsem ve svém vystoupení k návrhu státního rozpočtu hovořil o tom, že je potřeba dohoda mezi rozhodujícími politickými stranami, je potřeba dohoda o tom, jak by se měly vyvíjet veřejné finance a jak by se měla vyvíjet daňová kvóta. Není možné vést odtrženou debatu pouze o výši mandatorních výdajů, ale je potřeba vést tuto debatu v souvislosti s debatou o poměru přerozdělování v rámci veřejných rozpočtů a v souvislosti s debatou o daňové kvótě a složené daňové kvótě v České republice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Požádal bych teď ještě jednou zpravodaje, pana poslance Cabrnocha, protože pokud se nemýlím, jediné návrhy, které v rámci rozpravy zazněly, byly návrhy jeho, ať už to byl návrh na zamítnutí, poté na přerušení projednávání do doby schválení státního rozpočtu, tak i na doplnění přikázání k projednání výborům.

Zagonguji. V žádném případně nepadl návrh na vrácení k přepracování. První návrh padl na zamítnutí. Pokud bude se mnou zpravodaj a navrhovatel souhlasit, hlasovali bychom nejprve o tomto návrhu na zamítnutí této novely. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu na přerušení do doby, než bude schválen státní rozpočet na rok 2001 ve třetím čtení a poté případně budeme hlasovat o přikázání výborům.

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci svými hlasovacími kartami.

 

První návrh, který podrobíme hlasování, je návrh na zamítnutí této předlohy pod sněmovním tiskem 760.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 177 poslanců pro 73, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu v prvém čtení. (Hlasy mimo mikrofon.) Návrh na odročení projednávání v prvém čtení do schválení státního rozpočtu, tzn. minimálně do 5. prosince, kdy máme pevně stanoven bod na odpolední jednání ve 14.00 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s odročením do úterka 5. prosince? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 179 poslanců pro 75, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. (Poslanec Cabrnoch hovoří z místa.)

Pan zpravodaj navrhl ještě hlasování o přikázání rozpočtovému výboru.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 180 poslanců pro 161, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání k projednání v rozpočtovém výboru.

Zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 180 poslanců pro 95, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme projednali tento návrh zákona v prvém čtení a přikázali jsme ho k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtovému výboru.

Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 34.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP