(18.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Vláda svým usnesením z konce loňského roku - termín a datum si nepamatuji, ale není to podstatné - schválila zhruba tříletý scénář postupné nápravy cen jak v oblasti elektrické energie, tak zemního plynu. To je platné, na základě toho byly v loňském roce zpracovány nové cenové výměry u zemního plynu i energie, platné od 1. ledna. Potom v průběhu roku, tuším, že to bylo v dubnu, došlo k určité dílčí korekci, zejména u zemního plynu.

Co se týče situace v oblasti elektrické energie, tam nedochází k žádnému neočekávanému vývoji, čili předpokládáme, že budeme naplňovat toto usnesení vlády, které bylo předtím důkladně projednáno mimo jiné s partnery v tripartitě, a považuji je za konsensuální.

Co se týče oblasti zemního plynu, tam došlo k tomu, že došlo k souběhu dvou procesů, k poměrně rychlému růstu cen ropy a také k poměrně rychlému znehodnocení evropské měny euro vůči americkému dolaru, přičemž ropu dovážíme z dolarové oblasti, zatímco koruna sleduje kurs eura. Méně známou skutečností je, že ceny na světových trzích se zpravidla odvozují od cen ropy, a tak je tomu i v dlouhodobých kontraktech, které má uzavřeny státní podnik Transgaz s norskými a ruskými dodavateli. V důsledku této situace v letošním roce rychle stoupaly a ještě stoupají ceny plynu, který dovážíme, zatímco ceny plynu pro domácnosti i pro velkoodběratele se neměnily. Výsledkem bude významný negativní dopad do hospodaření státního podniku Transgaz v tomto kalendářním roce.

V důsledku toho Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je zodpovědné za regulaci - vedle toho Ministerstvo financí za vydávání cenových výměrů, což je poněkud schizofrenní situace - připravilo analýzu, která je toho času v připomínkovém řízení, s možnými cestami, jak postupovat dále. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, ale skutečnost je taková, že není možné ponechat dlouhodobě státní podnik Transgaz v situaci, že bude ze svých vnitřních zdrojů dotovat spotřebu plynu v České republice.

Jsem velmi rád, že v tomto týdnu byl schválen nový energetický zákon, který povede k tomu, že věcná a cenová regulace se sjednotí na novém místě, v Energetickém regulačním úřadě. Ministerstvo financí s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s vládou jako celkem jsou nicméně zodpovědné za to, aby do startu tohoto nového regulačního úřadu mu připravily takové prostředí, aby na ně mohl plynule navázat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Recman ještě využije možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Chci především panu ministrovi poděkovat, že pojal moji interpelaci poněkud šířeji. Předpokládám, že součástí úpravy cen je i otázka kompenzací pro sociálně slabší občany. Chci se zeptat, jestli by pan ministr mohl říci něco k této situaci, jestli Ministerstvo financí opět počítá s kompenzací, popřípadě jaká bude relace této kompenzace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vláda samozřejmě ví, že takováto změna má dopad na domácnosti. U zdražení plynu jsou to dokonce hlavně domácnosti, které jsou velkými spotřebiteli, a to jednak přímo, jednak nepřímo rovněž tam, kde spotřebovávají teplo z tepláren, z nichž celá řada rovněž dnes používá zemní plyn. Jak jsem řekl, opatření jsou ve stadiu přípravy a nemá smysl nyní dávat nějaká předběžná čísla právě proto, že existuje několik variant a ministerstva nenalezla zatím shodu ne proto, že by se mezi sebou hádala, ale snaží se najít optimální variantu. Toto je samozřejmě připravováno i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládáme použití standardních nástrojů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této oblasti má.

Celá záležitost byla rovněž projednána v tripartitě minulý čtvrtek, předtím krátce v pracovním týmu tripartity. Dopad na domácnosti určitě bude. Bude diferencovaný. Bude i na velkoodběratele. Prostě jsme v pozici dovozce a s tím se nedá nic dělat, nicméně i určité sociální kompenzace budou. Poctivě říkám, že nebudou dostatečně silně vyvažující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Radim Chytka. Interpelovaným je pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, a to ve věci distribuce školních pomůcek, Svědectví z dob totality.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, toto je drobná brožurka s názvem Svědectví z doby totality, léta 1948 - 1989. Tato útlá brožurka zvíci 27 stran byla v květnu 1998 schválena ministerstvem školství jako oficiální učební pomůcka pro předmět základy společenských věd, který se vyučuje na středních školách v České republice.

V současné době, kdy je poslední listopadový den r. 2000, bylo podle mých informací distribuováno přes školské úřady asi 800 výtisků této brožurky. Jistě se mnou budete souhlasit, že takových textů, které by popisovaly naše novodobé dějiny, není mnoho, a o to je tato brožurka jistě vzácnější.

Můj dotaz zní: Jestliže bylo distribuováno přes školské úřady 800 výtisků, znamená to, že přes každý školský úřad bylo distribuováno asi 10 výtisků této brožurky, což je podle mého názoru samozřejmě zoufale málo. Jen v Ostravě máme více než 30 středních škol. Lehce si můžeme vypočítat, že jedna střední škola neobdržela ani jeden úplný výtisk této brožurky.

Abych se dostal k otázce, vážený pane ministře, chci se vás zeptat, dokdy Ministerstvo školství je schopno zajistit distribuci této brožurky alespoň v minimálním množství pokud možno 10 - 30 kusů pro každou střední školu v České republice. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan ministr Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, řečeno slovy žijícího klasika, je to hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění. Já pana poslance velmi zklamu. Ministerstvo školství není nikdy schopno distribuovat dostatečné množství brožur právě proto, že už nežijeme v totalitě. Ministerstvo nedistribuuje žádné učebnice. Ministerstvo školám poukazuje formou dotace prostředky na to, aby si školy zakoupily podobné věci.

Zmíněná dodávka učebnic nebo brožurek byla gestem dobré vůle, které mělo upozornit školy a školské úřady, že tato brožurka existuje. Návazně na to bylo školám rozesláno sdělení ve formě dopisu, které upozorňovalo, že nakladatelství v Ostravě vydalo tuto publikaci a kde si ji mohou objednat. V demokratické společnosti není - a bylo by dokonce nepřirozeným návratem do dob minulých - úkolem ministerstva nakoupit a distribuovat jakoukoliv, byť sebelépe míněnou brožurku. Je to věc škol. Na nás je jen školy na to upozornit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane ministře, já vám děkuji za odpověď s tím, že se chci ujistit, že garantujete nejen v Ostravě, ale na území celé České republiky, že všechny střední školy o této brožurce vědí a že také vědí, kde si ji mohou objednat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP