(18.00 hodin)

(pokračuje Grégr)

Nad rámec těchto vyvolaných změn Ministerstvo průmyslu a obchodu nepočítá se změnami v seznamu oborů volných živností ani obsahových náplní živností. Ani při přípravě nové zákonné úpravy živnostenského podnikání, která bude plně kompatibilní se zákonnou úpravou v zemích Evropské unie, se neuvažuje o tom, že by seznam oborů živností volných byl měněn.

Původní vládní nařízení č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných,, i jeho drobná novela a nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně živností, nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2001. Od data účinnosti těchto vládních nařízení budou mít živnostenské úřady tři roky na to, aby živnostenská oprávnění stávajících podnikatelů postupně upravily a vydaly jim živnostenské listy, u nichž bude předmět činnosti uveden do souladu s oborem živností uvedených ve vládním nařízení. Tyto změny tedy nejsou živnostenské úřady nuceny provést ihned, ale naopak budou postupovat tak, aby uvedené změny provedly v dohodě s podnikateli, např. v souvislosti s jinými změnami živnostenských listů požadovanými podnikateli.

Myslím si, že tento soubor byl činěn v konsensu s řadou poslanců, s podnikatelskými svazy, se zainteresovanými osobnostmi, že se mu věnovala taková pozornost, a tak si myslím, že snad kromě energetického zákona, který jsme projednávali, nebyla věnována žádnému jinému zákonu. Domnívám se tedy, že tady asi lze těžko něco vyčítat Ministerstvu průmyslu a obchodu, protože se domnívám, že postupovalo maximálně zodpovědně a vyšlo vstříc všem námětům, které samotný zákon zkvalitňovaly nebo zpřesňovaly.

Pokud by pan poslanec měl nějaký návrh na výrazné zlepšení nebo nějaký optimálnější postup, rád uvítám jeho písemný návrh a jistě se s ním budu i osobně zabývat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana poslance Kořistky, jestli má zájem využít ještě minutu na subotázku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za odpověď, bohužel s panem ministrem nemohu souhlasit. Hovořil tu o tom, že transformovaný seznam volných živností už bude plně v souladu s Evropskou unií. Podle právních rozborů, které si mj. nechaly dělat i finanční úřady, vyplývá, že celé martyrium budou muset podnikatelé za tři roky absolvovat znovu. Statisíce podnikatelů.

Pro vaši informaci vám přečtu, jak jsou živnosti definovány ve vládním nařízení, a jestli si myslíte, že to je normální, nařízení vlády - živnost - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Nynější text zní: činnost organizačních a ekonomických poradců, organizační a ekonomické poradenství. Kvůli přehození těchto několika slov bude podnikatel muset vyměnit živnostenský list.

Přečtu dále. Dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu bude v živnostenském listě obsahovat: poskytování služeb osobního charakteru - vykonávat může kartářku, astrologa, činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, další činnosti. To je v rozporu s § 45 živnostenského zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, máte vyčerpaný limit. To za prvé.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Dám otázku: Jestli si pan ministr stojí za svým slovem, že může dát garanci, co tu řekl, že nebudou muset podnikatelé doopravdy absolvovat toto martyrium. Já jsem přesvědčen, že nemá pravdu, a proto podám novelu zákona, který toto vyřeší.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nerozumím vaší otázce, pane poslanče. Protože jestli chcete podat návrh novely zákona, tak to nám nemusíte sdělovat prostřednictvím interpelací. A jestli nesouhlasíte s existujícím platným zákonem, na to také nejsou interpelace. Nerozumím otázce, kterou jste položil. Poslouchal jsem vás dobře.

Pane ministře, chcete odpovědět?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Pane poslanče, jako vy mně nemůžete garantovat, že budete třeba v příštím parlamentu, tak já vám nemohu garantovat, že po skončení mého funkčního období budou naplněny vaše požadavky, ale opakuji znovu to, co jsem řekl: pokud máte nějaké podnětné náměty, které poslouží v živnostenském podnikání, tak je rád akceptuji a vtělím je do příslušných ustanovení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Langer interpeluje ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. Nevidím ho tady, doufejme, že se dostaví.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, rád bych přednesl interpelaci na pana ministra, a to ve věci naplnění litery zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie, ionizujícího záření, ve znění poslední novely.

V důsledku této novely budou muset být všechna zdravotnická zařízení nově vybavena rentgeny, mammografy a dalšími zdroji záření, aby odpovídaly novějším a přísnějším normám, a to bez výjimky. Tato povinnost si s sebou nese nemalé a některá zdravotnická zařízení přímo životně ohrožující finanční náklady a já bych velmi rád znal postoj Ministerstva zdravotnictví k řešení tohoto problému.

Předně bych rád položil otázku panu ministrovi, jakým konkrétním způsobem ministerstvo bude řešit tento problém; za druhé, jakým způsobem, bude-li udělovat dotace, jak bylo avizováno, budou tyto dotace Ministerstvem zdravotnictví přerozdělovány; za třetí, zda bude naplněn rovný přístup pro všechny zdravotnické subjekty, na které tato povinnost uložená zákonem, tedy státem, dopadá, nebo zda budou některá zdravotnická zařízení upřednostňována. A pokud ano, tak z jakého důvodu. Poslední otázka zní: zda budou do rozdělování dotací zařazena také soukromá zdravotnická zařízení, která mají smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a jsou zařazena do zdravotnické sítě, nebo zda budou upřednostňována a vybírána a dotována pouze a výhradně zařízení nesoukromá, tedy státní, ač tu povinnost tento stát uložil všem zařízením.

Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi sněmovny. Teď jsem si všiml, že pan ministr je písemně omluven od 17.50 pro přijetí členů stálého výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

Přecházíme tedy k další interpelaci. Tato bude zodpovězena písemně. Pan poslanec Recman interpeluje ministra financí Mertlíka ve věci zdražení plynu a elektřiny. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, v médiích byly publikovány informace o úpravách, v podstatě o zvýšení cen služeb, a to i vládou usměrňovaných. Jedná se o zvýšení cen elektřiny, plynu, vodného a stočného, poštovních služeb, telefonních služeb apod.

Svou interpelaci bych zaměřil na avizované zvýšení cen energií, a to elektřiny a plynu od 1. ledna příštího roku. Toto zvýšení je vždy prováděno formou vyhlášky, kterou vydá Ministerstvo financí. Svou interpelaci bych, pane ministře, formuloval do dvou dotazů. První dotaz: Jestli již Ministerstvo financí rozhodlo o zvýšení cen pro spotřebitele u elektřiny a plynu. Druhý dotaz: Jestliže ano, v jaké výši se toto zvýšení uskuteční a jestli toto zvýšení bude platit od 1. ledna 2001.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, mohl bych odpovědět jedním slůvkem "ne" na první otázku, čímž by vypadla druhá otázka a nebylo by dále již o čem hovořit. Nicméně pokusím se říci něco souvislejšího o tom, jaká je situace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP