(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 17 hodin, to znamená, že dalším bodem našeho pořadu jsou

 

91.
Ústní interpelace

 

Po zahájení 29. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace členům vlády České republiky, a to v čase od 17.00 hodin do 18.30 hodin, protože žádný z poslanců se nepřihlásil k ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky nebo na vládu České republiky. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán v úterý do lavic.

Jako prvnímu dávám slovo panu poslanci Pavlu Svobodovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na ministra zahraničí Jana Kavana. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Pane předsedající, jsem si vědom toho, že pan ministr Kavan je momentálně nepřítomen, přesto však stojím o písemnou odpověď, a tak bych rád přednesl svoji interpelaci.

Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci aktivity Ministerstva zahraničních věcí při formulování pravidelné zprávy Evropské komise za rok 2000 o pokroku České republiky v procesu přistoupení. Tato zpráva, zveřejněná před několika dny, obsahuje některé rozporuplné pasáže, zejména v ekonomické oblasti. Konkrétně mám na mysli zařazení České republiky, pokud jde o ekonomickou připravenost, do horší skupiny, než je tomu u jiných zemí, jako např. Polsko, Maďarsko či Estonsko.

Je zcela bez nejmenších pochybností, že závěrečné redakci samotné zprávy obvykle předchází série dvoustranných jednání mezi jednotlivou kandidátskou zemí, v tomto případě Českou republikou, a orgány Evropské unie, konkrétně Evropské komise. Proto bych se vás, pane ministře, rád zeptal, jaké konkrétní kroky podniklo Ministerstvo zahraničních věcí, aby zabránilo některým velmi diskutabilním formulacím zveřejněným ve zprávě, které v konečném důsledku mohou poškodit postavení České republiky v zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. V souladu s ustanovením odst. 7 § 111 jednacího řádu vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Kavana, který byl řádně omluven z důvodu zahraniční pracovní cesty, vám bude do třiceti dnů písemně na vaši interpelaci odpovězeno.

Druhým vylosovaným v pořadí je pan kolega Jiří Bílý, interpelovaným ministrem je místopředseda vlády a stále ještě i ministr spravedlnosti Pavel Rychetský ve věci Masokombinátu v Klatovech. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Vážený pane ministře spravedlnosti, obracím se na vás ve věci Masokombinátu Klatovy. Obrátili se na mne jak věřitelé, tak úpadci neboli dlužníci a média. Proto jsem cítil povinnost poslance vás interpelovat. Jedná se mi o to, zda po stránce Ministerstva spravedlnosti se všechny náležitosti, které se týkají vyhlášení předběžného správce konkursní podstaty v Masokombinátu Klatovy, jsou v pořádku, jestli vše běží tak, jak má, jestli nejsou nějaké průtahy. Jde mi především o podnik, který se řadí mezi jedny z největších v Klatovech a který v dnešní době zaměstnává přibližně okolo 300 lidí. Jak je mi známo, tento podnik byl sice na krátkou dobu zavřen a zaměstnanci byli na nucené dovolené - asi 70 %. Jelikož se blíží Vánoce, tak si myslím, že je i mou povinností přičinit se touto interpelací, aby firma běžela. Proto vás žádám, abyste prověřil, zda všechno, co se týká vašeho resortu, proběhlo tak, jak má, anebo jestli tam byly nějaké pochybnosti.

Bohužel zde musím zmínit ještě jednu věc, že mě překvapil postup správkyně konkursní podstaty, která mě v dnešní den, kdy probíhá interpelace, telefonicky kontaktovala, divila se, že jsem s ní nekonzultoval a neřekl jí, že podávám interpelaci, a svým způsobem mi vyhrožovala medializací a skandalizací mé osoby. Toto si nemohu nechat pro sebe, a proto to tady říkám veřejně, protože je mi to přinejmenším podivné.

To je, pane ministře, vše. Pokud mi budete moci odpovědět teď, byl bych rád. V případě, že věci nemáte ještě prověřené, tak se spokojím i s písemnou odpovědí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Prosím dávat větší pozor na časový limit. Slovo má pan místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych říci, že na poněkud podivné okolnosti konkursního řízení nad Masokombinátem Klatovy jsem byl upozorněn ještě dříve, než došlo k této interpelaci. V podstatě zde stojí dvě otázky. Zda jsou splněny důvody pro prohlášení konkursu na majetek této právnické osoby a druhá otázka je, zda postup soudu, když jmenoval správkyní konkursní podstaty osobu, která je ve více než deseti dalších podnicích současně také správcem konkursní podstaty, byl moudrý z hlediska toho, zda vůbec je možné fyzicky, aby jedna osoba, navíc v podniku takového rozsahu, mohla řádně vykonávat své funkce.

Po ústně přednesené interpelaci se zde objevuje třetí otázka, která je skutečně zvlášť zásadní. Jak si může dovolit správce konkursní podstaty telefonicky kontaktovat poslance a vyhrožovat mu, ať v takové věci nepodává interpelaci. To považuji za zásadní, a to s ohledem na jednu skutečnost. To, zda je či není podnik v konkursu, může v řádně zahájeném řízení posuzovat jenom soud a ministr spravedlnosti nemá možnost toto rozhodnutí soudu ovlivnit. Jediný, kdo ho může přezkoumat, je soud dalšího stupně v rámci odvolacího řízení. Jde o řízení civilní, nikoliv trestní, jinými slovy ministr spravedlnosti nemá ani žádný mimořádný opravný prostředek, kterým by mohl napadnout rozhodnutí takového soudu. I kdybych já byl osobně přesvědčen, že soud rozhodl nezákonně, nemám absolutně žádný prostředek, jak s tím mohu činit. Ministerstvo spravedlnosti má pouze kompetenci posuzovat rychlost řízení, odstraňovat průtahy a etickou stránku jednání soudce a tam může dokonce i zahájit proti němu kárné řízení. Do vlastního merita rozhodování zasahovat nemůže.

Totéž bohužel platí i o tom, koho si konkursní soud vybere za správce konkursní podstaty. Ani tady nemá ministr spravedlnosti žádnou kompetenci ovlivňovat tento výběr nebo do něj zasahovat. V této věci jsem si vyžádal, protože jsem měl sám spontánní zájem o celou záležitost, již před delší dobou podrobné stanovisko odborných útvarů Ministerstva spravedlnosti, které jej konzultovaly s předsedou Krajského soudu v Plzni, a kromě této ústní interpelace předám panu poslanci hned teď v závěru svého vystoupení toto celé podrobné vylíčení této situace, protože si myslím, že není nejmenšího důvodu, proč by tento doklad měl zůstat pouze interním dokladem Ministerstva spravedlnosti. Myslím, že bude vhodné, když k němu bude mít přístup i Poslanecká sněmovna touto formou.

Třetí otázka je pro mne zásadní a já prosím z tohoto místa, aby pan poslanec Bílý mně podal písemnou stížnost nebo písemné upozornění na to, že byl telefonicky atakován ze strany správkyně konkursní podstaty, neboť si myslím, že to je důvod pro to, abych mohl v této věci ze své funkce prostřednictvím příslušného předsedy soudu upozornit na nevhodné chování správce konkursní podstaty, a možná, že by to mohlo mít zásadní vliv na další průběh této věci.

Omlouvám se, že zde nebudu číst podrobnou zprávu, o které si myslím, že by trochu zdržovala Poslaneckou sněmovnu, protože říká, kdy byl podán návrh, kdy byl předběžný správce ustaven, kdy bylo podáno odvolání, kdy rozhodl krajský soud, kdy rozhodl Vrchní soud, kdy to zrušil včetně jmenování správce konkursní podstaty, vrátil krajskému soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP