(9.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Setkáváme se občas s tím, že v různých debatách kandidáti, aby získali popularitu, se vyslovují znovu pro trest smrti. Prostě je zde celá řada věcí, o kterých by bylo možno diskutovat, aby se některé takové populistické věci nedostávaly do volebních programů, protože politická kultura země v tomto směru je věcí, se kterou by se mělo zacházet opatrně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Táži se, zda si přejí vystoupit pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Pan navrhovatel si přeje závěrečné slovo?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat všem vystupujícím za velmi konstruktivní přístup k novele a těším se na spolupráci v rámci druhého a třetího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Prosím nyní pana zpravodaje.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Pane místopředsedo, dovolte, abych zhodnotil obecnou diskusi. V diskusi vystoupilo pět řečníků, nebyl dán žádný návrh na zamítnutí. Byl dán pouze návrh, aby v případě hlasování byl tento tisk přiřazen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Konstatuji, že nebyl dán žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Paní kolegyně Volfová, tak jak sdělil pan zpravodaj, navrhla přiřadit tento návrh zákona také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 128, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 149 poslanců pro hlasovalo 66, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se předseda klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Není to reakce na neschválení projednávání ve výboru zdravotním a sociálním. Ve svém projevu jsem sice řekl, že o tom rád budu jednat v petičním výboru, ale formálně jsem to nenavrhl. Prosím, je-li možné tento návrh vznést a hlasovat o něm, tj., že bychom to projednali ve výboru petičním. Patří to jistě k otázce lidských práv.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, já jsem se ptal, kdo má ještě jiný návrh. Zřejmě jste se věnoval jiné činnosti. Není přece vyloučeno, aby petiční výbor tento návrh zákona projednal vlastní iniciativou.

Už jsem chtěl říci, že tento návrh jsme postoupili do druhého čtení, přikázali ústavně právnímu výboru, jinak je tato šance i pro výbor pro sociální politiku, podvýbor pro rodinu apod.

Končím projednávání tohoto bodu. Jsou zde ještě určité procedurální návrhy. Jako první se hlásí pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dovoluji si navrhnout, aby projednání bodů č. 30, tj. exekutoři, a 37, tj. národnostní menšiny, bylo přesunuto na pátek, a to jako první body po desáté hodině. Je to po dohodě s překladateli i s těmi, kteří k těmto věcem chtějí diskutovat. Důvodem je skutečnost, že předkladatel se musí vzdálit ze sněmovny a nerad by svou nepřítomností narušil projednávání těchto zákonů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, já jsem vám dobře nerozuměl - v pátek po desáté hodině?

 

Poslanec Stanislav Křeček: První bod, který bude zahajován po desáté hodině.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na pátek nemám stanovené žádné pevné body. To znamená, chcete-li to zařadit na pátek, tak začneme v 9 hodin.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano, ale někteří ze zainteresovaných poslanců tady v 9 hodin nebudou, přijdou až v 10 hodin. (Smích v sále.) Začneme normálně projednávat podle pořadí a první bod, který bude po desáté hodině, by byl jeden z navržených.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, chtěl jsem si pouze upřesnit, zda jsem se nepřeslechl. Tedy v pátek po desáté hodině. Budeme tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Vznesu k tomu ještě jeden procedurální návrh. Při schvalování programu v úterý 28. listopadu jsme pevně stanovili bod č. 65 - protivzdušná obrana OSS, kterou předkládá ministr obrany a která se bude projednávat ve vyhrazeném režimu, a to ve středu 6. 12. Pan ministr Vetchý se všem velice omlouvá, ale v této době bude na zasedání Severoatlantické aliance a žádá sněmovnu o přeřazení tohoto bodu na čtvrtek 7. 12. hned v 9 hodin. Musejí být určitá opatření, protože projednávání tohoto bodu bude neveřejné.

 

Nejdříve budeme hlasovat o bodech 30 a 37 pana poslance Křečka, tedy o jejich zařazení v pátek jako první body po desáté hodině.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 92 z přítomných 151 poslanců pro hlasovalo 98, proti 19. Návrh pana poslance Křečka byl schválen.

 

Druhý návrh je změna pevně stanoveného bodu č. 65 ze 6. 12. na 7. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 151 poslanců pro 111, proti 7. Návrh byl přijat.

 

V dnešním dopoledním jednání se budeme zabývat schválenými body programu, což jsou body 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 a 38. Na odpoledne máme pevně stanoveny tři body, o kterých jsem informoval již při zahájení schůze. Jsou to body, které se týkají dluhopisů.

Dnes se bude jednat až do 17 hodin, protože není žádná interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana. Od 17 hodin budou interpelace na ostatní členy vlády.

 

Přistoupíme tedy k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

28.
Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb.
/sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 724 a stanovisko vlády k němu jako tisk 724/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Pavel Svoboda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP