(9.20 hodin)

(pokračuje Filip)

Právní praxe se od zdravotnické praxe výrazně odlišovala a číst teoretické koncepce v odborných dokumentech našeho zdravotnictví a našeho soudnictví bylo někdy úsměvné. To je podstatná změna znaku trestného činu.

Poškozeným tedy nemohl být ani muž. To bude nyní možné. A čin mohl být spáchán pouze souloží, a to tady už pan předkladatel vysvětloval. Podle mého soudu je tato novela velmi vhodně připravená, a pokud jde o názor kolegyně Volfové, musím říci, že její návrh jde trochu za rámec toho, co bylo navrženo a co je určitě v právní a soudní praxi projednáno a proč seminář vyzněl jednoznačně na podporu návrhu. To, co by mohla novela ještě obsahovat a o čem se tady zmínila paní kolegyně Volfová, je ale podle mého soudu ještě trochu jiného charakteru. Nemyslím si, že by to nebylo možné. Naopak si myslím, že by to bylo možné a velmi vhodné. Otázka je, jestli takový trestný čin je potřeba vázat na § 241. To je jediná otázka a rád se diskuse v petičním výboru nebo ve výboru sociálním a zdravotním zúčastním.

Problém je jediného charakteru. Jakým způsobem zasáhnout do nejintimnějších vztahů v rodině a nakolik má státní moc bez jakéhosi specifického postupu vůbec k tomu sáhnout. Je to opravdu velmi zvláštní a nepřikláním se k tomu, aby to bylo jakýmsi skokem na rozběhnutém jednání k novele § 241. Debata by totiž zasáhla mnohem více jiné části trestního zákona a dokonce trestního řádu, než jsme schopni pojmout do tohoto jediného paragrafu. Můžeme totiž z toho vytrhnout jenom jednání pachatele, které nespočívá pouze ve vynucení soulože, ale ve vynucení jiné formy pohlavního styku. To z toho jistě můžeme již pojmout v debatě, kterou paní kolegyně Volfová navrhla. Ale všechno ostatní se týká opravdu specifické úpravy týkající se samotného trestného činu znásilnění.

Jsem přesvědčen, že to, co tady paní kolegyně Volfová otevřela, je víceméně předmětem těch paragrafů, které se nebudou muset používat po přijetí této novely. Je to více o omezování osobní svobody. Já jsem o tom přesvědčen. Je to více i o jiných formách násilí, než je jenom násilí spojené s pohlavním stykem nebo jiným obdobným stykem.

Nechci dlouho mluvit, ale protože je obecná rozprava v prvním čtení, dovolil jsem si toto malé odbočení. Výrazně podporuji tento návrh. Jsem přesvědčen, že doplní trestní zákon způsobem, který je podle mého soudu v tuto chvíli už právní praxí přímo očekáván.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec František Pejřil a připraví se Jaroslav Zvěřina.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan poslanec Filip mluvící přede mnou hovořil stručně o právním pohledu na tuto věc a já bych chtěl stručně pohovořit o lidském pohledu na tuto věc.

Myslím si, že omezení lidské svobody, o kterém mluvil pan poslanec Filip, je v tomto směru pravda, ale je to v tom nejlepším smyslu slova. Poslanecký návrh poslance Ivana Langera hovoří o tom, že dosud nebylo možné posuzovat jako znásilnění nucení k sexuálním praktikám, pokud nešlo přímo o pohlavní styk. Novela řeší, aby bylo možné jako znásilnění posuzovat také hrubé sexuální obtěžování a nucení k různým netradičním sexuálním praktikám.

Podle dosud platného zákona nebylo možné dopustit se znásilnění vůči chlapci například. To vše však neodpovídá modernímu vývoji sexuálních deliktů. Tato zastaralá ustanovení mění návrh poslance Ivana Langera, a to je dobré. Obtěžování chlapců a obtěžování žen bez pohlavního styku bylo možné dosud posuzovat jenom jako vydírání a jako sankcionování nižší trestní sazbou. Návrh by postavil na jednu úroveň znásilnění a jiné praktiky a obtěžování, které je obdobné znásilnění.

Tento návrh zákona pokládám za velice dobrý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Jaroslav Zvěřina, jiné písemné přihlášky nemám.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom za rodinu českých sexuologů, což je velmi malá skupina odborných lékařů, říci, že nás samozřejmě stávající znění § 241 trestního zákona nikdy nenaplňovalo nadšením a my jsme opakovaně naše právní autority upozorňovali, že by se s tím mělo něco dělat. Vždycky jsme byli - a to říkám jako předseda sexuologické společnosti - odkazováni na to, že bude rekodifikace trestního zákona, že se to prostě změní v rámci široké úpravy.

Víme všichni, kteří tady sedíme už několik let, jak to vypadá s širokou rekodifikací. Já bych se opravdu přimlouval, aby tento zákon doznal podpory v této sněmovně, protože je to rozumné, přibližuje to naše pojetí sexuálního násilí, pojetí, které je běžné zejména v anglosaských zemích - myslím, že Spojené státy a Velká Británie to tak mají. Já bych řekl, že to, aby sexuální násilí různého druhu bylo jednotně chápáno, je strašně důležité, protože já jsem jako soudní znalec opakovaně posuzoval případy, kdy delikventi velmi brutálně, velmi nevybíravě se chovali ke svým obětem, ale protože tam nedošlo ke spojení pohlavních orgánů ani nebylo možné dosáhnout důkazu, že k němu směřovali, tak dostali podstatně nižší trest. Je to hrubá nespravedlnost a mělo by se s tím něco dělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan profesor Jičínský. Po něm potom pan doktor Výborný. Omlouvám se, pan doktor Výborný se nehlásil.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, kolego, kolegyně, nejsem stoupenec, jak je známo, dílčích novel trestního zákona. Máme na pořadu jednu, nevím, jak se s ní vyrovnáme, protože dostat sprejerství do slušné právní podoby bude asi úkol, který nevím, jak zvládneme. Teď máme druhou, čili v jednotlivých schůzích budeme měnit jednotlivé paragrafy. Uznávám však, že v tomto případě navrhovatel svůj návrh připravil seriózně, svolal k tomu seminář za účasti odborníků. V tomto směru nemohu tomuto návrhu vytknout nekvalifikovanost. Přesto bych byl rád - nepochybně pan navrhovatel s tím počítá - kdyby vyhověl nabídce, která je obsažena ve stanovisku vlády, a spojil se s Ministerstvem spravedlnosti, protože řada problémů, které jsou ve stanovisku vlády uvedeny, vyžaduje posouzení. Je třeba je, jestliže se pro tuto novelu rozhodneme, respektovat. Soudní praxe má v tomto směru bohaté zkušenosti a je třeba návrh po právní stránce zdokonalit.

Jinak z důvodů, které jsou zřejmé, nenavrhuji zamítnutí. Jenom dávám znovu v úvahu sněmovně a nenavrhuji ani žádné usnesení, ale trestní politika je věc závažná a rekodifikace se připravuje, proto myslím, že by nebylo od věci, kdyby si sněmovna vyslechla zprávu ministra spravedlnosti o tom, z jakých koncepcí nová úprava trestního zákona vychází, jak je řešen problém změny dosavadní úpravy, která podle mého soudu nedostatečně trestá nejzávažnější trestné činy, zkrátka problém posouzení uplatňování represe v naší společnosti, protože to jsou velmi vážné věci vzhledem ke kriminalitě a její nebezpečnosti, která ve společnosti je.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP