(16.00 hodin)

(pokračuje Turek)

A myslím si, že např. i stanovisko vlády, přestože je tam slovo "nesouhlas", není jednoznačně zamítavé, jedná se skutečně spíše o technické záležitosti, kdy ne vždy jsme si zcela jasně rozuměli, co se tím sleduje. A proto si myslím, že je tady velký prostor právě při projednávání ve druhém čtení.

Chtěl bych tedy závěrem své krátké řeči zdůraznit především to, že předkladatelé velmi citlivě vnímají, že je tady ještě skupina těch, kteří nejsou zahrnuti v tomto zákonu. Jsou to např. partyzáni podle zákona č. 34/1947, kteří se nezúčastnili boje více než tři měsíce, ale za mimořádné zásluhy jim bylo vydáno např. i osvědčení podle zákona č. 34/1947. Nemůžeme samozřejmě měnit osvědčení č. 255 podle zákona z roku 1946. Jsme samozřejmě ochotni diskutovat třeba znovu ještě o otázce vdov či vdovců, kteří uzavřeli sňatek se svým partnerem ještě v roce 1945, protože existovala celá řada objektivních válečných okolností, za kterých někteří mohli vstoupit do manželského svazku až skutečně po květnu 1945. Ale jsou to skutečně otázky k diskusi a uvidíme, jak se k tomu postaví většina Poslanecké sněmovny.

Jako spolupředkladatel prosím ctěnou sněmovnu o propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Radimu Turkovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, jenom aby tady zazněl tento návrh. Navrhuji, aby tento návrh byl projednán také v petičním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Miroslav Grégr, tedy pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že jsem byl skoro správně osloven jako pan poslanec, protože chci tady vystoupit jako poslanec. Tento návrh zákona velice doporučuji a myslím si, že je skutečně naší povinností splatit dluh, který i této skupině odboje dlužíme. A domnívám se, že určité úpravy, které jsou požadovány, lze v rámci druhého čtení uskutečnit.

Doporučuji tedy, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grégrovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Pokud se nemýlím, návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, pan poslanec Cyril Svoboda pak výboru petičnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Poprosím o odhlášení a o novou registraci, protože bychom se mohli dostat do problému.

 

V hlasování pořadové číslo 89 tedy rozhodneme o návrhu na přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 110 a 6 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 90, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 129 vyslovilo 78 a 27 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a petičnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

 

Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Důvodem pro předložení předmětného návrhu zákona je povinnost České republiky jako signatáře Jednotné úmluvy o omamných látkách a Úmluvy o psychotropních látkách promítnout do českého právního řádu změny obsažené v rozhodnutích Komise OSN pro omamné látky.

Na zasedání této komise konané ve dnech 6. až 15. března 2000 byla nově zařazena látka norefedrin jako prekurzor do tabulky 1 přílohy č. 9 citovaného zákona. Z důvodu nutnosti zapracování této změny, jak jsem výše uvedl, do českého právního řádu do 180 dnů od rozhodnutí komise zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví urychleně předkládanou novelizaci přílohy výše uvedeného zákona a po jejím projednání ve vládě byl návrh zákona zaslán v první polovině srpna k dalšímu legislativnímu procesu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

S ohledem na stanovenou lhůtu pro nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona se na vás obracím, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, se žádostí o podporu předkládaného návrhu zákona při jeho dalším projednávání.

Na závěr snad jenom ještě řeknu, že je to vlastně zákon o jednom slově, kdy se do tabulky doplňuje slovo "norefedrin", což je ta látka, kterou mezitím chemici ve službách narkomanů vyrobili a která se tím stane také částí tabulky, o které jsem se již zmínil výše.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Bohumilu Fišerovi. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, upravuje otázky legálního zacházení s návykovými látkami a některými látkami používanými při výrobě a zpracování návykových látek.

Předložená vládní novela tohoto zákona vychází z povinností České republiky, tak jak o nich hovořil pan ministr zdravotnictví, kdy příloha 9 tohoto zákona, která vyjmenovává tzv. prekurzory, má být touto novelizací rozšířena o novou látku norefedrin.

Dovolím si jenom drobně opravit pana ministra. Tuto látku neobjevili chemici ve službách drogových mafií, ale je využívána především pro výrobu léčiv, konkrétně antihistaminik, léků proti kašli. Chemicky i farmakologicky je velmi podobná efedrinu, takže z ní velice jednoduchým způsobem lze vyrobit amfetamin, což je stimulační droga s rychlým vývojem psychické závislosti. Tato nelegální výroba amfetaminu je realizována běžně v USA, zatímco naše drogová scéna preferuje stále ještě tradiční českou syntetickou drogu metamfetamin, tedy pervitin.

Nyní zpět k samotné novele. Lze ji označit za velmi technickou, bezproblémovou, a proto ji doporučuji propustit do dalšího čtení, včetně zkrácení lhůty pro projednávání v příslušném výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně. (Velký ruch v sále - bavící se hloučky poslanců.) Páni kolegové na levé straně sněmovny, myslím, že vaše chování lze opravdu nazvat krajně neslušným při vystoupení poslankyně či poslance. Skutečně bych prosila, i když věřím, že máte nějaký skvělý vtip, ale myslím si, že byste si jej mohli vyprávět v kuloáru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP