(15.10 hodin)

(pokračuje Křeček)

Jinak se domnívám, že v mnoha směrech tento zákon posunuje nájemní právo směrem k normálním evropským poměrům, a myslím, že některé jeho nedostatky se dají odstranit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Křečkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Zdeňka Horníková, dále páni poslanci Brousek a Kvapil.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, milé dámy a pánové, dovolte mi několika slovy zhodnotit předloženou novelu zákona.

Myslím, že jak z úst pana předkladatele tak, z úst pana zpravodaje jednoznačně vyplývá, že novela občanského zákoníku je nezbytně nutná. Stávající úprava řešící problematiku nájemního bydlení je skutečně úprava, která je úpravou - nebojím se říci - socialistickou, protivlastnickou, a bezesporu občanský zákoník novelu potřebuje.

Pokud bychom spoléhali na rekodifikaci občanského zákoníku, myslím si, že by to bylo pozdě, neboť ta je připravována až na rok 2003. Přiznám se, že jsem trochu zklamána, že v Poslanecké sněmovně není návrh novely vládní, který už měl být předložen.

K návrhu pana kolegy Svobody. Já myslím, že on i jako my všichni jsme si jednoznačně vědomi toho, že kvalitní občanský zákoník je bezesporu základním pilířem pro fungování trhu s byty. Bohužel, v tuto chvíli se domnívám, že tato předložená novela je pouze dílčí novelou, nepostihuje řešení všech problémových míst v občanském zákoníku, a je tudíž pro mne tato předloha v tuto chvíli nedostačující.

Myslím, že se shodneme, že cílem novely by měly být tři základní prvky, a je to jednoznačně posílení smluvní volnosti při uzavírání nájemních smluv, je to bezesporu narovnání pokřiveného vztahu a zrovnoprávnění vztahu mezi nájemníky a pronajímateli, a bezesporu by občanský zákoník měl fungovat jako nástroj proti podpoře černého trhu. Obávám se, že novela, tak jak je předložena, přesně tento úkol a účel neplní.

Dále mi v novele chybějí prvky vymáhatelnosti práva. Není podle mého názoru ani jednoznačně dořešena problematika, která tu byla ústy zpravodaje i předkladatele poměrně značně rozebírána, a je to problematika, kterou bychom mohli nazvat čachrování s byty. Jedná se o převody nájmů, je-li v bytě ve společném nájmu více nájemníků. Mám pocit, že v tuto chvíli zůstává novela na půli cesty.

Bezesporu předmětem v Poslanecké sněmovně bude diskuse nad navrženou kaucí, která v tuto chvíli je předkládána jako náhradní řešení místo operativně fungujícího procesu výpovědi a exekuce v případě hrubého porušování nájemní smlouvy.

Kromě toho, že návrh řadu věcí řeší, a jsou to návrhy řešení, které jsou pro nás přijatelné, tak naopak jsou oblasti, kterých se vůbec nedotýká, a myslím, že pan zpravodaj se v této oblasti částečně dotkl. Je to otázka § 715 a 716, a protože nepředpokládám, že by si kolegové četli občanský zákoník každý den, tak připomínám, že jsou to paragrafy, které se zabývají otázkou výměny bytů.

Na rozdíl od pana zpravodaje se domnívám, že právo výměny bytů téměř neexistuje v žádné evropské legislativě. Je to věc, která do našeho legislativního řádu byla zavlečena v roce 1964. Je to socialistický výmysl, kde bylo potlačeno právo majitele domů nakládat se svými byty. Toto právo bylo změněno na osobní právo užívání bytu pro nájemníky a my jsme v situaci, kdy o výměně bytu rozhoduje nájemník, nikoli majitel domu. A já si myslím, že to je přesně oblast, kterou bychom novelou občanského zákoníku měli napravit.

Vzhledem k tomu, že shledávám spoustu neřešení oblastí v občanském zákoníku, tak doporučuji Poslanecké sněmovně, aby v případě, že nebude novela zákona zamítnuta, aby bylo prodlouženo projednávání této novely v Poslanecké sněmovně o 20 dní. Mám k tomu ještě jeden důvod. Vláda připravuje do Poslanecké sněmovny zákon o nájemném. Je to zákon, který by měl nahradit zrušenou vyhlášku 176 upravující nájemné, která byla zrušena Ústavním soudem. Bohužel, tato novela zákona v Poslanecké sněmovně stále ještě není a já jsem přesvědčena, že problematika nájemního bydlení je řešena nebo bude řešena právě v tomto zákoně a v občanském zákoníku. Proto si myslím, že by bylo nanejvýš vhodné, aby tyto dvě právní úpravy byly projednávány v Poslanecké sněmovně ve stejném čase.

Druhý můj návrh zní, aby v případě, že bude propuštěna tato novela do druhého čtení, byla přikázána výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože tento výbor je garantem projednávání politiky bydlení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Slovo má pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mnoho toho, co jsem chtěl říci a měl jsem na srdci, řekla již má kolegyně poslankyně Horníková, a tak tedy pouze několik postřehů.

Návrh skupiny poslanců bohužel ve svém důsledku bude znamenat další novelu již mnohokrát novelizovaného občanského zákoníku.

Souhlasím s tím, že návrh obsahuje řadu pozitivních ustanovení, která by ve svém důsledku mohla napomoci ke zlepšení praxe v předmětné oblasti, např. přeřazení vnuků do jiné skupiny při přechodu nájmu atd. Na druhou stranu však zavádí mnohé novátorské přístupy. Nebudu teď říkat, jestli dobré, nebo špatné. Prostě novátorské. Například zcela zásadní změna v pojetí výpovědí z nájmu bytu bez přivolení soudu, které dle mého názoru povedou k přerušení dosavadní zavedené praxe a ke vzniku nových problémů, což si malá novela nemůže v žádném případě podle mého mínění dovolit.

Přesto si myslím, že pozitiva převažují nad negativy a že bychom měli propustit tuto novelu do druhého čtení a dále se jí zabývat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se paní poslankyně Miroslava Vlčková.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně několik slov k navržené novele občanského zákoníku v oblasti nájmu bytů. Chtěl bych se vyjádřit především ke stanovisku vládu. Nejprve obecně.

Jsem přesvědčen, že má-li být bytová politika úspěšná, musí stát na základech, kterými je:

1. Odstranění právních a ekonomických deformací na trhu s byty.

2. Podpora oprav stávajícího bytového fondu. Jen pro oživení - zanedbanost v případě panelové bytové výstavby se odhaduje na 250 miliard korun.

3. Také na základě podpory nové bytové výstavby, a to formou hypotečních úvěrů, daňových úlev, vládních programů podpory apod.

Ale odstranění deformací na trhu s byty, které jsou v oblasti ekonomické a právní, považuji za nutnou, ale nikoli postačující podmínku, aby byla bytová krize řešena. Toto tvrzení opírám o skutečnost, že v současné době kromě obcí nikdo v České republice nestaví nájemní byty. A navíc - někteří majitelé nechávají raději své byty prázdné, než by vstupovali do nájemních vztahů, jejichž ukončení je pro ně velmi problematické a někdy fakticky až nemožné. A toto sleduje tato novela, která je iniciativní skupinou poslanců navržena.

K důvodům, které vláda vyslovila ve svém nesouhlasném stanovisku. Takže k tomu prvnímu. Chtěl bych říci, že navrhovatelé si nekladli za cíl řešit úpravu nájemních vztahů při pronajímání nebytových prostor, jak je nám vytýkáno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP