(11.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Připomínám, že ústava v této souvislosti hovoří o zákonu o zásadách jednání a styku obou komor, ale z důvodů, které jsou spojeny s vývojem našeho ústavně politického procesu, v podstatě dříve než tento zákon byly přijaty zákony o jednacích řádech obou komor, takže by asi bylo duplicitní, kdyby tento zákon v nějaké podobě stanovil zásady jednání. Zásady jednání znamenají zásady jednání každé komory, protože tyto komory jsou součástí Parlamentu. Z tohoto hlediska se návrh v podstatě omezuje na zásady styku, pokud jde o jednání, jenom v tom směru, kde se to týká společné schůze, resp. kde k přijetí usnesení Parlamentu je třeba souhlasného usnesení obou jeho komor.

Tyto problémy mě po diskusi nepochybně povedou k tomu, jaký návrh dám na další postup.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Nikdo z pléna se také nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Paní kolegyně Buzková jako zástupce navrhovatele vystoupí se závěrečným slovem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dámy a pánové, pouze velmi stručně k vystoupení pana zpravodaje Jičínského. Já stejně jako on jsem zásadním zastáncem diskontinuity jednání Poslanecké sněmovny, nicméně vzhledem k tomu, že uvnitř podvýboru byly rozdílné názory na tuto záležitost, rozhodli jsme se zapracovat obě varianty. Já samozřejmě ve druhém čtení, pokud tento zákon do něj bude postoupen, budu zásadním způsobem vystupovat jako zastánce tohoto principu, protože osobně také nesouhlasím s výkladem, že je možné ústavu vykládat tak, že existuje princip kontinuity v případě Poslanecké sněmovny.

V celé řadě dalších připomínek, které měl pan profesor Jičínský vůči tomuto zákonu, s ním nemohu souhlasit. Přiznám se, že jsem nepochopila přesně argument, proč by nebylo možné, aby před Ústavním soudem vystupoval jako zástupce Parlamentu v zásadě předseda Senátu s výjimkou těch zákonů, které jsem uvedla. V podstatě opravdu nevím, o co pan profesor Jičínský tento návrh opírá.

Co se týče dalších věcí v tomto návrhu, jako je např. společný orgán obou komor či možnost usnesení obou komor ke svolání společné schůze, opomněla jsem možná dodat, že podvýbor, který připravoval tento návrh, konzultoval celou řadu odborníků ze všech právnických fakult na území České republiky, včetně Ústavu státu a práva. Pokud tento návrh bude projednáván v ústavně právním výboru před druhým čtením, samozřejmě veškerá tato stanoviska budou pro poslance k dispozici. To znamená, že to, co je v tomto návrhu zákona, se neopírá pouze o osobní právní názory jednotlivých předkladatelů, ale samozřejmě také o odborná stanoviska, která jsme si k této záležitosti vyžádali.

Na závěr bych chtěla říci, že projednávání tohoto zákona ve výboru samozřejmě může trvat libovolně dlouho. Ukáže-li se, že lhůta 60 dnů je dostačující, bude tak dobře, ukáže-li se, že dostačující není, v žádném případě navrhovatelé nebudou protestovat proti prodlužování projednávání tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni Buzkové. Ptám se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit. Ano. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Jen jednu poznámku - proč by před Ústavním soudem měl vystupovat jménem Parlamentu předseda Poslanecké sněmovny. Myslím právě z toho zásadního důvodu, že v rámci našeho dvoukomorového Parlamentu rozhodující roli v celém zákonodárném procesu má Poslanecká sněmovna. Z tohoto hlediska podle mého soudu tím, kdo je oprávněn Parlament před Ústavním soudem zastupovat, je právě předseda Poslanecké sněmovny.

Jinak ovšem k zastupování Parlamentu před Ústavním soudem mám osobně určité výhrady v tom směru, že zástupce Parlamentu tam může jenom stvrdit, zda zákon byl přijat legislativním procesem v souladu s ústavou, jinak rozhodování o ústavnosti zákona přísluší čistě Ústavnímu soudu. Z tohoto hlediska role představitele Parlamentu v řízení před Ústavním soudem je podle mého soudu formální. To na okraj věci.

Já lituji, že z poslanců se nikdo k určitým otázkám, které podle mého soudu jsou závažné, nevyslovil a nevystoupil. Je mi jistě obtížné jako jednotlivci podávat návrh na vrácení k přepracování navrhovatelům. Upozorňuji na to, že skutečně je problém, aby ústavně právní výbor zpracovával návrh, kde je celá řada vážných problémů, na které například upozorňuje stanovisko vlády. Jakkoliv je mi to nemilé, přesto ten návrh dávám. Doufám, že jsem neporušil jednací řád, dávám-li ho až teď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, pane kolego, že rozprava byla uzavřena a vy vystupujete se závěrečným slovem, nikoliv s možností přednášet návrhy na usnesení. Musel by vám v tuto chvíli přispěchat na pomoc někdo z vlády nebo někdo, kdo má oprávnění otevřít svým vystoupením rozpravu, ale v tuto chvíli nemohu váš návrh vzít za směrodatný tak, abychom o něm mohli rozhodnout hlasováním. Pan kolega Matulka se hlásí.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Skutečně šlo, vážený pane předsedající, patrně o určitou neobratnost pana zpravodaje. Navrhuji, aby se sněmovna usnesla o znovuotevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je cesta, jak toho docílit.

 

Zazněl procedurální návrh znovu otevřít rozpravu k této věci.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 68 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 80, proti 56. Návrh na znovuotevření rozpravy nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, já jsem přesvědčen, že tento návrh je třeba ještě projednat ve výboru pro evropskou integraci a v petičním výboru. Už kvůli tomu, že jsem jedním ze spolunavrhovatelů, bych rád petiční výbor informoval o tom, jakým způsobem text vznikal a proč je tam zařazena ona alternativa, aby potom ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně nevznikaly zbytečné kolize.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Registruji tyto dva návrhy. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme nejprve o přikázání projednání ústavně právnímu výboru, a to v hlasování číslo 69, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 152, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Kdo je pro, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro evropskou integraci, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 56, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na přikázání petičnímu výboru. Zahájil jsem hlasování číslo 71. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 84, proti 58. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP