(18.10 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Vinu nesou ti, kteří vcházeli před několika lety hlavními vchody do státních úřadů a nesplnili svou povinnost předložit nový kodexový zákon. Vinu nesou i ti, kteří na minulé schůzi smetli bez skutečně věcných důvodů ze stolu výrazně lepší řešení.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nemám písemné přihlášky. Táži se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy.

Přestože tu zazněly dvě námitky - od paní kolegyně Jirousové i od pana kolegy Cabrnocha - chtěl bych připomenout, že než bude ukončena obecná rozprava, musely by padnout dva návrhy poslaneckých klubů nebo padesáti poslanců k tomu, abychom nemohli projednávat podle § 90 odst. 2.

Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Nyní musíme rozhodnout podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 734 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Opět je tady požadavek na odhlášení, takže já vás všechny nuluji a žádám vás o novou registraci. Ještě pro příchozí: Jste všichni odhlášeni, žádám vás o novou registraci, protože ve sněmovně je určitě více poslanců než 135, jak se ukazuje na displeji.

Zopakuji ještě jednou návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 734 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas už v prvém čtení.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 163 poslanců bylo pro 138, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj Rostislav Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. V rámci podrobné rozpravy navrhuji tyto legislativně technické...

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil sněmovnu o ztišení. Jdeme do závěrečného schvalování návrhu zákona.

 

Poslanec Rostislav Čevela: …legislativně technické úpravy. Budou tři.

1. V článku I bodu 2 návrhu zákona v § 17 odst. 8 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavce 5".

2. V článku I bodu 3 návrhu zákona text "§ 56 a § 56a" se nahrazuje textem "§ 55 a § 55a" a nadpis "§ 55a" bude umístěn pod tímto označením.

3. V článku II se doplňuje nadpis "Přechodné ustanovení" a v článku III nadpis "Účinnost".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

Táži se navrhovatele, pana poslance Janečka, zda chce vystoupit v závěrečném slově. Nechce. Pan zpravodaj? Také ne. Přesto ale se musí ujmout procedury hlasování o legislativně technických návrzích, ke kterým okamžitě přistoupíme v hlasování.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Tedy, pane předsedající, žádám, abyste dal hlasovat o bodě číslo 1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme nyní hlasovat o legislativně technických úpravách tak, jak je přednesl pan zpravodaj Rostislav Čevela k návrhu zákona, sněmovní tisk 734. Tyto úpravy jsou tři. Pan zpravodaj navrhuje hlasovat jednotlivě.

Budeme tedy hlasovat o prvním. Stanoviska předkladatele jsou souhlasná, zpravodaje také souhlasná.

 

Budeme nyní hlasovat. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 168 poslanců pro bylo 149, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní to bude legislativně technická úprava číslo 2. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje také souhlasné.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 168 poslanců pro bylo 140, proti 4. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování je legislativně technická úprava číslo 3. Stanoviska jsou opět souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 168 poslanců pro bylo 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A nyní můžeme přikročit k hlasování o celkovém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka, Václava Krásy a Jana Svobody na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 734, ve znění schválených legislativně technických úprav."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 169 poslanců pro bylo 130, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas.

 

Já poděkuji navrhovatelům i zpravodaji.

O slovo se přihlásil ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já děkuji poslancům Krásovi, Svobodovi a Janečkovi za předložení tohoto zákona. Chtěl bych poděkovat i paní poslankyni Müllerové, Jirousové a panu poslanci Cabrnochovi, kteří vystoupili. V důsledku tohoto schválení budeme mít nyní možnost zabývat se podrobněji novelou zákona o zdravotním pojištění bez časového tlaku. Já se pokusím v nejbližší době připravit takové jednání, abychom připravili tu novelu tohoto zákona č. 48 tak, abychom zde dosáhli co největšího konsensu.

V souvislosti s tím bych si dovolil podat návrh na stažení vládního návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, což je parlamentní tisk 706 a je to bod 21 v původním programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Já se dívám do schváleného pořadu programu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP