(11.10 hodin)

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní B21 ve znění A4, již přijatého.

 

Předseda PSP Václav Klaus: O tom chcete hlasovat? Když už jsme přijali A4, tak o čem hlasujeme? Dobře, budeme hlasovat o B21 ve znění A4. Stanovisko zpravodaje i navrhovatele souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 219 z přítomných 190 bylo 173 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní zbývající B. Stanoviska souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 220 z přítomných 190 poslanců 174 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní jsme ve třetím bloku, to jsou návrhy, které padly ve druhém čtení od jednotlivých poslanců. Bod C. Zpravodaj doporučuje. (Stanovisko ministra mimo mikrofon.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 181 poslanců 117 pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pak je D1 až D6. Navrhuji, aby se o tom hlasovalo jako o celku. Má to logickou vazbu. Stanovisko zpravodaje nesouhlasné, ministra nesouhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 189 bylo 23 pro, 139 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Máme poslední hlasování o bodu E ve znění upraveném panem předkladatelem jako legislativně technické úpravy. Stanovisko ministra i zpravodaje souhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 223 z přítomných 189 poslanců 174 pro, 3 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, rozumím tomu tak, že to už jsou všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Domnívám se, že jsem vyčerpal všechny pozměňovací návrhy, a nyní by mělo být hlasováno o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí ČR, podle sněmovního tisku 494 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne roku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 189 poslanců 179 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme usnesení schválili a přijali i tento návrh zákona.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Ještě pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám i v tomto případě co nejupřímněji poděkoval za vstřícný a velice konsensuální přístup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat projednáváním bodů, které nám ještě zbývají. Tím dalším je bod

 

47.
Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000
/sněmovní tisk 719/

 

Prosím ministra dopravy a spojů pana Jaromíra Schlinga, aby návrh rozpočtu odůvodnil.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, máme před sebou návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000. Hospodářský výbor, který se tímto návrhem zabýval včera ráno, přijal usnesení, se kterým vás jeho zpravodaj nepochybně seznámí. Usnesení je v zásadě kladné. Rozpočet je projednáván v poněkud velké časové tísni proto, že zákon o fondu nabyl účinnosti 1. 7. t. r. a nebylo možno předložit tento rozpočet dříve. Zdůrazňuji, že podle § 14 zákona o fondu v tomto roce nemusí být rozpočet projednán vládou dříve, než je předložen Poslanecké sněmovně. Proto byl neprodleně po schválení rozpočtu výborem fondu předložen sněmovně.

Rozpočet je tentokrát velmi silně ovlivněn původním návrhem státního rozpočtu na rok 2000 a je to vlastně jen jakýsi jeho doplněk, se kterým se počítalo už v době sestavování rozpočtu na rok 2000. V této souvislosti bych chtěl říci, že do časové tísně a do určitých procedurálních problémů se dostaneme i s rozpočtem na rok 2001, a to proto, že podle zákona o fondu by měl být rozpočet na rok 2001 předložen Poslanecké sněmovně po jeho schválení vládou současně s návrhem státního rozpočtu. To se bohužel už nemůže stihnout, protože výbor fondu nemůže projednat a schválit rozpočet na rok 2000, pokud nebude mít Poslaneckou sněmovnou schválený tento rozpočet. Čili budeme muset nějakým způsobem tu záležitost překonat.

Nepříjemným důsledkem je to, že pro rozpočet na rok 2001 budeme mít opět poměrně málo času, abychom se vážně bavili o tom, které položky do něj zařadit či nezařadit. Doufám, že rozpočet na rok 2002 již budeme projednávat v dostatečném časovém předstihu i v jiné formální podobě, než je vám předkládán rozpočet tento na rok 2000, který - jak už jsem řekl - je navázán příliš těsně na tabulky a na podobu státního rozpočtu.

Čísla zde nebudu opakovat, jsou uvedena v písemném materiálu. Jen zdůrazním, že téměř celá navrhovaná částka výdajů je určena na akce již rozestavěné a jen velmi malá část je určena na akce zahajované, a to ještě spíš na drobné akce, které budou v letošním roce nejen zahájeny, ale i dokončeny. Jsou to zpravidla nejrůznější havarijní záležitosti na silnicích druhé třídy, nějaké ty mosty a takové záležitosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP