(15.30 hodin)

(pokračuje Dostál)

Dám příklad. V případě, že se pronajme budova bývalé Cestovní kanceláře mládeže v Jindřišské ulici nějakému pronajímateli, dojde k přijetí zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a likvidátor přijde za pronajímatelem této budovy, pronajímatel si stanoví cenu, za kterou tuto nemovitost koupí. Řeknu jen malý dodatek. O této budově bylo rozhodnuto demoličním výměrem. Znamená to, že bude v nějakém časovém horizontu zbourána a získá se pozemek uprostřed Prahy. Získá se lukrativní pozemek, a jak říkají odborníci z realitních kanceláří, v případě Jindřišské ulice jde o pozemek a další zástavbu v ceně asi 30 mil. Kč.

Proč to vykládám? Říkám to jen proto, že jakékoliv další odkládání přijetí zákona o zrušení Fondu znamená přijetí těchto rizik. Znamená to, že tato ctihodná sněmovna bude spoluzodpovědná za další obchody, které budou nynější managementem fondu prováděny.

Vážené dámy a pánové, pokud chce tato sněmovna zabránit takovémuto svéráznému způsobu privatizace bývalého majetku SSM, má pouze jednu možnost: Buď zabránit dalšímu uzavírání nájemních smluv usnesením této sněmovny a prověřit, jak vypadají smlouvy, které již byly v této souvislosti uzavřeny, nebo má druhou možnost - okamžitě odvolat výbor Fondu dětí a mládeže a exekutivu Fondu dětí a mládeže pověřit pouze jediným úkolem, a to přípravou co nejrychlejší realizace opatření vyplývajících z přijetí zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže. Pokud k tomu nedojde, dovolím si prognózu, že se za půl roku budeme znovu zabývat tím, co s Fondem dětí a mládeže.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu a rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 562/2.

Prosím, aby se slova nejdříve ujal zpravodaj tohoto výboru poslanec Václav Pícl.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, po dlouhé době se opět dostáváme k návrhu zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže, který v této sněmovně budí velkou pozornost. Je to zákon velmi stručný, ale svým obsahem zcela zásadní. Ruší k určitému datu činnost Fondu dětí a mládeže.

Svůj nesouhlas s dalším pokračováním činnosti Fondu jsme již několikrát vyjádřili. Vyjádřili jsme též zájem převést bezúplatně většinu majetku Fondu na občanská sdružení dětí a mládeže, školy a školní zařízení, případně územně samosprávné celky. To, že náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do této doby nepřijal k tomuto návrhu zákona žádné usnesení, ač těchto jednání v posledních měsících bylo několik, nebylo z důvodu neshody nad textem zákona, ale z důvodu pochybností nad výčtovým seznamem převáděných nemovitostí včetně budoucích nabyvatelů. Včerejší rozhodnutí sněmovny neodkládat projednání tohoto návrhu zákona mě vedlo v zájmu racionálního průběhu dnešního jednání a hlavně v zájmu dětských a mládežnických organizací osvojit si a předložit v podrobné rozpravě komplex pozměňovacích návrhů, které byly většinově přijaty podvýborem pro mládež a posléze je přijal i náš výbor.

Nemyslím si, že by v ní měla být součástí navrhovaného zákona příloha obsahující již zmíněný seznam. V pozměňovacích návrzích, které předložím, respektuji původní vládní znění zákona, kde návrh tohoto seznamu předloží vláda Poslanecké sněmovně, která jej svým usnesením schválí do konečné podoby.

K naplnění tohoto ustanovení zákona bychom měli přijmout doprovodné usnesení, ve kterém požádáme vládu o předložení zmíněného seznamu s uvedením konkrétního data. Myslím si, že je to v této chvíli nejschůdnější řešení vzniklého problému.

Věřím, že i další pozměňovací návrhy, které podají moji kolegové, přispějí ke zlepšení textu zákona, zejména k vytvoření pojistek před možným zneužitím či zcizením majetku fondu, který by měl být i nadále využíván pro přímou práci s dětmi a mládeží.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Píclovi. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miroslavu Němcovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením, které přijal rozpočtový výbor k vládnímu návrhu zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže, tisk č. 526.

Rozpočtový výbor se tímto návrhem zákona zabýval na své 30. schůzi dne 3. května 2000. Usnesení, které máte předloženo pod tiskem 526/2, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou uvedeny v tomto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní se dostáváme k bodu

 

113.
Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999
/sněmovní tisk 593/

 

Stanovisko vlády máme jako tisk 593/1. Předložený materiál projednal též výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím paní poslankyni Svobodovou, aby se ujala slova a informovala nás o výsledcích jednání tohoto výboru. V této souvislosti hovořím o bodu 113. Teprve až budou tato čtyři úvodní slova, zahájím obecnou rozpravu.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal na své 33. schůzi dne 8. června 2000 účetní závěrku a výroční zprávu Fondu dětí a mládeže za rok 1999, tisk 593. Seznámil se se stanoviskem vlády, která vzala účetní závěrku a výroční zprávu za rok 1999 na vědomí, a se stanoviskem dozorčí rady Fondu dětí a mládeže, která konstatovala, že nemá k materiálům závažné připomínky po formální ani po obsahové stránce.

Výbor pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy výboru Fondu dětí a mládeže, zpravodajské zprávě poslankyně Svobodové a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém

doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s účetní závěrkou a výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1999, tisk 593,

za druhé - pověřuje předsedu výboru poslance Petra Mareše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

za třetí - zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Svobodovou, aby podala zprávu ve schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni.

Nechám si ji tady ještě, protože se dostáváme k bodu

 

114.
Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999
/sněmovní tisk 594/

 

Opět je zpravodajkou výboru. Paní poslankyně, poprosil bych vás o podobnou zprávu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP