(15.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na základě požadavků některých z kolegů poslanců si dovoluji navrhnout přeřazení bodu č. 54, což je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu, za bod 102, což je návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha.

Zároveň mi dovolte při této příležitosti oznámit, že svolávám zemědělský výbor k jednání na dnes po skončení dnešního jednání sněmovny do místnosti 108.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili pan poslanec Palas chce navrhnout posun bodu 54. Chtěl jsem sdělit, kdybych mu nedal slovo, že po tomto sdělení předsedy volební komise jsme měli začít a začneme projednávat bod 30, který byl pevně zařazen jako první bod odpoledního jednání, a pak přerušený bod 54, čili vy doporučujete přerušený bod nadále přeřadit za bod 102. Slyší všichni tento návrh? Dal bych o něm hlasovat, ale paní poslankyně Dundáčková má k tomu vážící se návrh? (Poslankyně Dundáčková vysvětluje mimo mikrofon). Dobře, ale vyřešil bych tu jednu věc, aby bylo jasné, abychom si nemuseli pamatovat čísla.

 

Dobře, zahájíme tedy hlasování. Kdo je pro, abychom přerušený bod 54 přeřadili za bod 102, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 423 z přítomných 149, 112 pro 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, chtěla bych obrátit vaši pozornost k bodu č. 30, který měl být nyní projednáván, a navrhnout opětovně vyřazení tohoto bodu, což mi jednací řád umožňuje pouze v případě, že projednávání tohoto bodu nebylo dosud zahájeno. O podobném bodu jsme hlasovali již včerejšího dne, nejsem si ale naprosto jista, že jsme si byli všichni vědomi toho, že hlasujeme o přeřazení bodu, který nebyl projednán garančním výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Možná že mnozí, podobně jako já, vyrozuměli, že tento výbor se i nadále chce tímto bodem zabývat a již projednaný bod doprojednat. Není tomu tak. Tento výbor, jak jsem byla informována, nevydal žádné usnesení, protože tento bod zkrátka neprojednal. Obávám se, že začneme-li teď o tomto bodu jednat, dostaneme se do situace, do které se dostáváme velmi zřídka, a sice, že se budeme pokoušet přímo na plénu ve druhém a třetím čtení vytvářet návrh zákona, velmi složitě a velmi podrobně, který prostě jako materie nebyl garančním výborem projednán. Mně se tento postup příčí, a navrhuji proto, abychom svým hlasováním znovu vyjádřili, zda skutečně tento postup chceme, nebo nechceme zvolit.

Připouštím, že jsem si vědoma složitosti a důležitosti takovéhoto hlasování i toho, že ve skutečnosti tato sněmovna již v prvním čtení vyjádřila svůj názor, že chce zrušit Fond dětí a mládeže, a já jsem jeden z těch, kteří tento návrh podpořili. Čili nechci zpochybňovat v žádném případě toto rozhodnutí této sněmovny ani další procedurální kroky, přesto se domnívám, že projednávat návrh zákona, který neprojednal garanční výbor, je velmi složitý a neobvyklý postup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, můžete mně říci, proč ho garanční výbor neprojednal?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já nejsem členkou tohoto výboru, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda kolega Mareš nebo reprezentant tohoto výboru, kdyby mohl laskavě říci, jestli to tak je, nebo není.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem tuto informaci přednesl včera, na základě této informace sněmovna hlasovala a rozhodla, že budeme příslušný bod projednávat dnes v tuto chvíli. Členové výboru na základě tohoto rozhodnutí sněmovny velmi intenzivně pracovali v průběhu včerejšího večera a noci a dnešního rána a domnívám se, že také budou předloženy pozměňovací návrhy.

Přestože je garanční výbor neprojednal na řádné schůzi, budou připraveny v takové podobě, že je možné, aby se sněmovna tímto návrhem zabývala.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pak se hlásil ještě pan poslanec Pleva. Doufám, že k téže věci, jinak bych mu slovo nedal.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, také se domnívám, že stav příprav je takový, že je možno tento bod projednávat, a chtěl bych ještě navrhnout, protože jsou zde body, které úzce souvisí s tímto bodem, a to body 113, 114, 115 a 116, aby byly předřazeny, to znamená, aby byly dány hned za vládní návrh zákona a mohla by být dokonce sloučena rozprava, protože ta materie úzce souvisí, takže by mohla být ke všem těmto bodům sloučena rozprava.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan ministr Dostál. Viděl jsem, že zdviháte ruku, pane ministře, nebo se mýlím?

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v případě, že by byl přijat návrh paní kolegyně Dundáčkové, aby se tento bod neprojednával, tak bychom se aspoň měli zabývat jakýmsi usnesením souvisejícím s další existencí Fondu dětí a mládeže, resp. s jeho pravomocemi. Protože pokud bude tento bod přeložen až na příští schůzi Poslanecké sněmovny, tedy na září, tak hrozí to, že transakce, které výbor fondu v současnosti provádí, ve své podstatě mohou zablokovat realizaci zákona, který má být přijat v souvislosti se zrušením fondu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoliv. Dám tedy nejdříve hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové a potom eventuálně o návrhu pana poslance Plevy.

Paní poslankyně navrhuje, abychom tento bod vůbec neprojednávali, abychom ho stáhli z programu? Dobře.

 

Prosím, zahájím hlasování. Budeme hlasovat o stažení bodu 30 z programu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 424 z přítomných 165 poslanců 40 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP