(11.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně a poslanci, lhůta určená pro poslanecký klub sociální demokracie vypršela. Dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Současně prosím všechny poslankyně a poslance, aby zaujali svá místa.

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických prací a Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 437, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 406, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 406 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 102 a 76 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní udílím slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Výbornému.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní předsedající, dámy a pánové, můj procedurální návrh v sobě bude obsahovat jednak návrh na přeřazení bodu pořadu schůze, který bychom teď měli projednávat, jednak návrh na zařazení nového bodu programu.

Nyní bychom měli projednat žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslankyně Ludmily Müllerové.

Chtěl bych vás informovat o tom, že 7. června 2000 Úřad vyšetřování pro ČR zaslal Poslanecké sněmovně, a to mandátovému a imunitnímu výboru, vyšetřovací spis ohledně žádosti vyšetřovatele o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Jaroslava Bašty. Mandátový a imunitní výbor informoval předsedu Poslanecké sněmovny o tom, že tato žádost byla podána, protože byla nestandardně zaslána přímo výboru, a nikoli předsedovi sněmovny. Vyžádali jsme také celý spis. Včera při schůzi mandátového a imunitního výboru jsme tuto žádost vyšetřovatele projednali a dospěli k usnesení, které v tuto chvíli již bylo předáno předsedovi Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že Kancelář sněmovny je pro vás rozmnožuje.

Za této situace a také vzhledem k ustanovení § 12 zákona o jednacím řádu sněmovny, ze kterého vyplývá, že sněmovna by se měla žádostí tohoto typu zabývat na první schůzi po doručení žádosti, vám navrhuji, abychom stávající bod, tj. žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslankyně Ludmily Müllerové, zařadili jako čtvrtý bod programu zítřejší schůze. Myslím, že první tři body jsou již pevně stanoveny. Jako pátý bod bychom zařadili žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty. To je můj procedurální návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Vzhledem k tomu, že bod 109 nebyl pevně zařazen na dnešní jednání, nyní bychom ho projednávali podle schváleného pořadu schůze, můžeme hlasovat jedním hlasováním o jeho zařazení jako čtvrtého bodu na středu 12. 7.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 407 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 407 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 173 a jeden byl proti.

 

Další návrh pana poslance Výborného je návrh na zařazení nového bodu. Prosím pana poslance Výborného, aby mě sledoval. Pan poslanec Výborný má ještě jednou slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Tento nový bod by se jmenoval "Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento bod by byl zařazen zítra jako pátý bod schváleného pořadu schůze. Jedná se o zařazení nového bodu. Neobdržela jsem žádné veto proti zařazení nového bodu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 408, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 408 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 144 a 19 bylo proti.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

110.
Vládní návrh na řešení insolventnosti Fondu pojištění vkladů
a situace v sektoru peněžního družstevnictví

 

Tento bod byl zařazen na základě usnesení 1064 z naší minulé schůze. Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády. Prosím, aby mi bylo sděleno, kdo je pověřený člen vlády k uvedení tohoto bodu. Je to místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP