(9.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 361 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 182 pro vyslovilo 179 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Nyní můžeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Jiřího Papeže, který je uveden pod písmenem B body 1 - 3, jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Václav Grüner: Stanovisko pana ministra?

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlasné.

 

Poslanec Václav Grüner: Stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 362 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro vyslovilo 177 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Jako o dalším budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Pavla Peška uvedeném pod písmenem D. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlasné.

 

Poslanec Václav Grüner: Stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 363 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro vyslovilo 174 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem E. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlasné.

 

Poslanec Václav Grüner: Stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 364 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Václav Grüner: Tímto jsme, paní místopředsedkyně, vyčerpali všechny pozměňující návrhy, které se vztahují k tomuto návrhu zákona. Žádám vás o hlasování o zákoně jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), podle sněmovního tisku 588, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 365 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 184 pro vyslovilo 179 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím pana zpravodaje, aby ještě uvedl návrh doprovodného usnesení:

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přečtu návrh na doprovodné usnesení :

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministru zemědělství realizovat usnesení Poslanecké sněmovny k rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2000."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 366. Pokud si pan ministr přeje říci stanovisko k tomuto usnesení, má možnost.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Neutrální.

 

Poslanec Václav Grüner: Stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 366 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 167 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem doprovodného usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je:

 

83.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Rudolf Tomíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 437/7.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se hlásí pan ministr Kužvart, kterému udílím slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes přikročujeme k třetímu čtení návrhu novely geologického zákona, který prošel velmi náročnou diskusí v průběhu projednávání ve druhém čtení. Projednávání v tomto druhém čtení bylo přerušeno a celý návrh novely byl opakovaně projednáván v hospodářském výboru a v podvýboru pro suroviny a odpady výboru pro veřejnou správu.

V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že pouze podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady se jako jediný skutečně zabýval jednotlivými ustanoveními této novely, a mohu konstatovat, že Ministerstvo životního prostředí akceptuje pozměňovací návrhy v oponentní zprávě menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 29. schůze výboru. Tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku pod písmenem A.

Jde sice o řešení z mého pohledu kompromisní, které ovšem vyjadřuje poznatky ze široké diskuse se zástupci organizací nejširšího spektra, a lze je přijmout, neboť principiálně nenarušují koncepci vládou přijatou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: (Reakce na permanentní hluk v sále:) Prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Pouze mám připomínky k navrhované úpravě § 6 odst. 3 a § 9 odst. 3. Jedná se o pozměňovací návrhy pod písmeny A9, A10, A11, avšak pokud budou pozměňovací návrhy obsažené v oponentní zprávě předloženy jako celek, jsem ochoten od připomínek ustoupit.

Plně se ztotožňuji s pozměňovacím návrhem pana poslance Ambrozka k § 3, který je obsažen pod písmenem B a který navrhuje doplnit o nový odst. 2 týkající se zákazu využití technologie kyanidového loužení za podmínek v tomto ustanovení uvedených.

Na druhé straně nemohu - a to chci zdůraznit - až na jedinou výjimku týkající se ustanovení § 17 odst. 1 akceptovat připomínky pana poslance Bendla. Ne však proto, že by s nimi nebylo možné v některých případech souhlasit, ale proto, že jsou převážně podchyceny, i když poněkud v jiných formulacích, v pozměňovacích návrzích zmíněné oponentní zprávy menšiny poslanců.

Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Gongola obsažený pod písmenem D, vyjádřil jsem se k otázce navrhované novelizace horního zákona již při projednávání této novely ve druhém čtení.

Ministerstvo životního prostředí se v zásadě nebrání tomu, aby v budoucnu došlo ke spojení geologického zákona a horního zákona do jakéhosi kodexu horního práva, ve kterém by se ovšem nadále rozlišovaly geologické práce a vlastní těžba. V současné době ovšem nepovažuji za účelné - a ani k tomu nejsem zmocněn, neboť jde o vládní návrh - abych souhlasil s vypuštěním části novely týkající se horního zákona. A právě v této souvislosti bych chtěl upozornit na pozměňovací návrhy přednesené panem poslancem Petrem, které se týkají převážně této části novely, a přitom řadu z těchto pozměňujících návrhů vítám.

Chtěl bych zvláště zdůraznit, že přerozdělení prostředků z výnosů úhrad za vydobyté nerosty ve prospěch rozpočtů obcí - jde o pozměňovací návrhy poslance Petra obsažené pod písmeny F7 a F8 - by mělo být Poslaneckou sněmovnou přivítáno jako výraz účelného posílení obcí v rámci samosprávy.

Vrátím-li se k ostatním pozměňovacím návrhům, pak nemohu akceptovat pozměňovací návrhy pana poslance Ondruše, prakticky ze stejných důvodů, jaké jsem uvedl u pozměňovacích návrhů pana poslance Bendla, ovšem s tím, že některé z těchto návrhů se dostávají do přímého rozporu s vlastním záměrem novely geologického zákona. Jde například - a to chci velice zdůraznit, vážená sněmovno - o eliminaci obcí jako účastníků, což je v rozporu i se stávající soudní judikaturou, která velmi podrobně postavení obcí jako účastníků řízení zdůvodňuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP