(9.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátorovi Topolánkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Než všechny poslankyně a poslanci dojdou do jednacího sálu, sděluji, že pan poslanec Kuneš má náhradní kartu č. 1 a pan poslanec Vojtěch Vymětal má náhradní kartu č. 5.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení.

Paní poslankyně, páni poslanci, opakovaně prosím o klid a věřte, že to opakovaně dělám velmi nerada. Nicméně hluk, který je v současné době v jednacím sále, neumožňuje projednávání ani tohoto, ani žádného jiného bodu. Budu pokračovat poté, co se sněmovna zklidní.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle sněmovního tisku 612/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 612/2."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 351 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 42 a 108 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 612/1."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 352 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji senátoru Topolánkovi za jeho účast na jednání sněmovny a jménem Poslanecké sněmovny se s tím loučím.

 

Dalším bodem je

 

132.
Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 613/1/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 613/2. Vítám mezi námi senátora Jaroslava Petříka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, který má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážené dámy a pánové, vážená paní předsedající, v tomto případě budu mnohem stručnější než v předchozím.

Povaha změn, které navrhuje Senát, je shodná, jako tomu bylo u předchozího zákona, a je v logice věci, aby oba zákony byly schváleny symetricky, tj. ve tvaru, který odpovídá původnímu usnesení Poslanecké sněmovny. Navíc bych k tomu chtěl dodat skutečnost, že v návrhu změn a oprav, který schválil Senát k tomuto projednávanému návrhu zákona, jsou prvky, které navíc jdou proti sobě a přidělují kompetenci nejasně jednak Ministerstvu financí, jednak správcům daně. Původní předloha sněmovní je i jednoznačnější z hlediska kompetencí, a tím přesnější pro procesní používání tohoto zákona.

Stejně jako v předchozím případě doporučuji Poslanecké sněmovně sněmovní verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se táži pana zpravodaje rozpočtového výboru pana Jiřího Patočky, zda si přeje se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit.

 

Poslanec Jiří Patočka: Jako v minulém případě doporučuji verzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor Jaroslav Petřík, kterém udílím slovo.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, z obdobných důvodů jako v předcházejícím návrhu zákona Senát dospěl k názoru, že tento zákon je v rozporu s ústavním pořádkem, a přijal pozměňovací návrhy, které tento stav napravují. Mou povinností je, abych si vás dovolil požádat o vyslovení souhlasu s pozměňovacími návrhy, které přijal Senát. Ovšem pokud jste v předchozím návrhu zákona hlasovali tak, jak jste hlasovali, apeluji na vás, abyste obdobně hlasovali i u tohoto návrhu zákona, protože tyto dva zákony spolu souvisí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 613/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 613/2."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 353 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 178 pro vyslovilo 7 a 143 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 613/1."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 354 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji senátoru Petříkovi, se kterým se jménem Poslanecké sněmovny loučím.

Nyní udílím slovo panu poslanci Svobodovi, který si přeje učinit prohlášení před Poslaneckou sněmovnou. Prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dámy a pánové, vzhledem k mé omluvené včerejší absenci na jednání Poslanecké sněmovny a vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen za člena vyšetřovací komise v kauze IPB, za což vám velmi děkuji, prohlašuji, že nemám žádný konflikt zájmů ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkujeme, pane poslanče.

Dalším bodem je

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
/sněmovní tisk 588/ - třetí čtení
Přihlásit/registrovat se do ISP